Tapılan ümumi test sayı : 27

Qələm calağının hansı növləri var?
A) Sadə, yarma, qabıqaltı
B) Sadə, geydirmə
C) Geydirmə, qabıqaltı
D) Çəp calağı, qələm calağı
Calaq nəyə deyilir?
A) yarpağın tökülməsinə
B) bir bitkinin budağının o biri bitkiyə köçürülməsinə deyilir
C) suyun udulması
D) bitkinin böyüməsinə
E) bitkinin qurumasına deyilir
Hansı bitkilər bığlar vasitəsilə çoxalır?
A) meşə çiyələyi
B) uzanbar bənövşəsi
C) çayır
D) nərgiz
E) qarağat
Hansı alim calaqdan geniş istifadə etmişdir?
A) Miçurin
B) Timiryazev
C) Pavlov
D) Belenhakzes
Qələm calağının neçə növü var?
A) 100
B) 4
C) 10
D) 5
E) 3
Vegetativ çoxaltma nəyə deyilir?
A) kök, oduncuq və yarpaq vasitəsilə bitki fərdlərinin sayının artmasına vegetativ çoxaltma deyilir
B) kök, oduncuq və çiçək vasitəsilə bitki fərdlərinin sayının artmasına vegetativ çoxaltma deyilir
C) kök, toxum və yarpaq vasitəsilə bitki fərdlərinin sayının artmasına vegetativ çoxaltma deyilir
D) kök, meyvə və yarpaq vasitəsilə bitki fərdlərinin sayının artmasına vegetativ çoxaltma deyilir
E) kök, gövdə və yarpaq vasitəsilə bitki fərdlərinin sayının artmasına vegetativ çoxaltma deyilir
Calağın əhəmiyyəti nədən ibarətdir?
A) Meyvənin keyfiyyəti pisləşir
B) Calaq bitkilərin şaxtalara və quraqlığa davamlılığını, məhsuldarlığını artırır
C) Meyvələrə dad verir
D) Meyvənin rəngi qəşəng olur
Hansı calaq növündən daha çox ot bitkiləri üzərində aparılır?
A) Yaxınlaşdırma
B) Geydirmə
C) Göz
D) Yarma
Ən yaxşı yayılmış calaq hansıdır?
A) qələm calağı
B) geydirmə calağı
C) heç biri
D) çöp calağı
E) göz calağı
Çiçəkli bitkilərdə 2 cür çoxalma mövcuddur
A) vegetativ generativ
B) vegetativ meyoz
C) mitoz amitoz
D) mitoz meyoz
E) generativ və mitoz
Calaq əməliyyatında kökü torpaqda olan bitkiyə nə deyilir?
A) Calaqüstü
B) Calaqaltı
C) Calanan
D) Anac
E) Qələm
Aşağıdakı calaq növlərinin hansında calaq zamanı calaqaltının böyük olması tələb olunur?
A) Heç biri
B) Geydirmə
C) Hər ikisi
D) Göz
Belə calaq üsulu mövcud deyil:
A) qabıqaltı
B) yaxınlaşdırma
C) sadə calaq
D) göz calağı
E) metoz
Göz calağının növləri hansılardır?
A) Sadə, geydirmə
B) Sadə, yarma
C) Yarma, qabıqaltı
D) Yaxınlaşdırma, sadə
Calaq əməliyyatında kökü torpaqda olan bitkiyə nə deyilir
A) calanan
B) calaqaltı
C) qələm
D) calaqüstü
E) anac
Yarpaqla çoxalan bitkiləri göstərin.
A) qarağat, dovşankələmi
B) beqoniya,brofillium
C) lalə, xaşxaş
D) kolrabi kələmi, kartof
E) akasiya, çiyələk
Kəsilmiş bir ağ qovaq bitkisinin ətrafında neçə kök pöhrəsi əmələ gəlir?
A) 50 ədəd
B) 100 ədəd
C) 20-dən çox
D) 60-a yaxın
Çayır nə vasitəsilə yayılır?
A) Bığcıq
B) Soğanaq
C) Kökümsov
D) Çilik
Biclərlə çoxalan bitkiləri seçin?
1.Fındıq,
2.Çiyələk,
3.Nar,
4.Gavalı,
5.Moruq,
6.Göyəm.
A) 1, 2, 3
B) 2.3, 5
C) 1, 4, 6
D) 4, 5, 6
"Torpağın rütubəti qurumasın deyə polietilen torbalara salıb bağlayırlar ki, buxarlanmasın". Bunu əsasən hansı çoxaltma üsulundan istifadə edirlər?
A) Bığcıq
B) Bic
C) Çilik
D) Tumurcuq
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top