Tapılan ümumi test sayı : 53

Noxud toxumunun cücərməsi üçün nə qədər su lazımdır?
A) 2 dəfə az
B) su lazım deyil
C) 4 dəfə az
D) öz çəkisi qədər
E) 5 dəfə az
Hansı bitkilər suyun altında cücərir?
A) Noxud, lobya
B) Buğda, arpa
C) Lobya, arpa
D) Çəltik, pişikotu
Xiyar toxumunun cücərməsi üçün neçə dərəcə C istilik lazımdır?
A) 13
B) 8-9
C) 15
D) 20
Darı dəninin cücərməmiş çəkisi 4 kqdırsa, cücərdikdən sonra neçə kq olar?
A) 5
B) 8
C) 7
D) 4
E) 6
Toxum cücərən zaman ilk öncə hansı orqan inkişaf edir?
A) kök
B) tumurcuq
C) gövdə
D) yarpaq
Günəbaxan bitkisinin toxumu neçə dərəcə istilikdə cücərər?
A) 4-6
B) 1-2
C) 3
D) 0
Toxum neçə hissədən ibarətdir?
A) 3
B) 4
C) 1
D) 7
E) 2
Hansı bitkilər daha çox yağla zəngindir?
A) Lobya, noxud
B) Vələmir, çəltik
C) Pambıq, günəbaxan
D) Soya, mərcimək
Toxumun tərkibi nədən ibarətdir?
A) Su, nişasta, zülal, yağ, mineral duzlar
B) Nişasta, zülal, su
C) Yağ, su, zülal
D) Mineral maddələr, zülal
Hansı bitki daha çox nişasta ilə zəngindir?
A) Pambıq
B) Qarğıdalı
C) Soya
D) Lobya
Hansı bitkiləri kağız üzərində əzsək kağızda yağ izi qalır?
A) Bütün tərkibi yağla zəngin olan bitkilər
B) Lobya
C) Soya
D) Noxud
Bitki yağları nədən alınır?
A) Mineral duzları çox olan bitkilərin toxumlarından
B) Zülalı çox olan bitkilərin toxumlarından
C) Yağı çox olan bitkilərin toxumlarından
D) Nişastası çox olan bitkilərin toxumlarından
Buğda dəninin endospermində hansı maddənin miqdarı daha çoxdur?
A) nişastanın
B) zülalın
C) suyun
D) yağın
Buğda dəninin tərkibi nədən ibarətdir?
A) rüşeymdən
B) yağdan
C) endospermdən
D) bitki zülalından
E) su, nişasta, zülal və mineral maddələrdən
lobya toxumunda rüşeym nədən təşkil olunmuşdur
A) yalnız iki ləpədən
B) yalnız tumurcuqdan
C) ləpə yarpaqlarından göbəkcikdən və qabıqdan
D) tumurcuq gövdəcik kökcük və iki ləpədən
E) endosperm və tumurcuqdan
Bios nə deməkdir?
A) həyat
B) insan
C) heyvan
D) canlı
E) quş
Bitkilər toxumalarının necəliyinə görə neçə yerə ayrılır?
A) 5
B) 3
C) 4
D) 2
Nə üçün toxum əkməmişdən əvvəl yaxşıca qurutmaq lazımdır?
A) Meyvəyanlığı toxumun qabığından ayrılsın deyə
B) Kökcük kök salsın deyə
C) Su keçirməyən pərdə parçalansın deyə
D) Toxumu yaş əkmək lazımdır.
Birləpəlilər cərgəsini göstərin?
A) Zeytun, xiyar, pambıq
B) Xiyar, badam, pambıq
C) Çovdar, vələmir, arpa
D) Palıd, cökə, zeytun
Lobyanın toxumunda ehtiyat qida maddələri harada toplanmışdır?
A) kökcükdə
B) gövdəcikdə
C) qabıqda
D) endospermdə
E) ləpə yarpaqlarında
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top