Tapılan ümumi test sayı : 23

Planetimizin ağciyərləri nədir?
A) meşələr
B) avtomobillər
C) heyvanlar
D) insanlar
Nəsli kəsilməkdə olan heyvanlar hansı kitaba daxildir?
A) Sarı
B) Qırmızı
C) Çəhrayı
D) Mavi
E) Yaşıl
Bitki qrupaşmaları nədir?
A) hüceyrələr arası əlaqəyə deyilir
B) bitkilərin qidalanmasına deyilir
C) bitkilərin tənəffüsü deyilir
D) toxumlara deyilir
E) müəyyən sahədə eyni həyat şəraitinə uyğunlaşmalarıdır
Təbii şəraitdə bitkilər nə kimi qruplaşmalar əmələ gətirmişlər?
A) Bəzi dərman bitkiləri
B) Yosunlar ağaclar və.s
C) Təbii cəmənliklər təbii meşələr
D) Bataqlıqlar və.s
E) Yaruslar bitkilər
Yazın gəlməsini xəbər verən bitki hansıdır?
A) Alma
B) Dəvədabanı
C) Nar
D) Badam
Hansı proses zamanı karbon udulur, oksigen xaric olunur?
A) Transpirasiya
B) Fotosintez
C) Quttasiya
D) Tənəffüs
Hansı ot bitkisinin yarpaqları qışda yaşıl qalır?
A) Çiyələk
B) Alma
C) Üzüm
D) Qarğıdalı
Canlı aləm hansılardır
A) təbiət
B) insan
C) insan heyvan bitki təbiət
D) bitki
E) heyvan
Ekoloji amillər neçə qrupa bölünür?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
Kölgəyədavamlı bitki hansıdır?
A) Qarğıdalı
B) Birgöz
C) Pambıq
D) Günəbaxan
Yarpaq məhsulu götürmək üçün becərilən bitkilər hansılardır?
A) Pomidor, kahı
B) Kələm, ispanaq
C) Kartof, kələm
D) Kahı, kök
İstisevən bitkilər hansılardır?
A) Cökə
B) Birgöz
C) Günəbaxan
D) Hamısı
Ekoloji amillərdən ən üstünü nədir?
A) bəzi bitkilər
B) insan
C) bakteriyalar
D) heyvanlar
E) göbələklər
Cansız amillər hansılardır?
A) göbələklər, torpaq, mineral duzlar
B) bitkilər, heyvanlar, işıq
C) Su, Işıq, hava, istilik, torpaq, mineral duzlar
D) bakteriyalar, su, Işıq
Birinci amillər hansılardır?
A) Heyvan
B) Cansız
C) Canlı
D) Bitki
Mühit neçə hissədən ibarətdir?
A) 4
B) 5
C) 2
D) 3
Erkən yazda çiçək açan bitkilər hansı sırada düzgün qeyd edilmişdir?
A) Zoğal
B) Ərik
C) Badımcan
D) Kələm
E) Şaftalı
Mexaniki toxumaya harada rast gəlmək olar?
A) Floema
B) Oduncaq
C) Heç biri
D) Kambi
Xaççiçəklilər fəsiləsinə aid olan bitkilər hansı sırada düzdün verilmişdir?
A) Xiyar, kartof, kələm, turp
B) Kələm, xardal, turp, sarılıq otu
C) Sudanotu, yerfındığı, lalə, günəbaxan
D) Xiyar, üzüm, badımcan, ərik
E) Kələm, xardal, noxud, badımcan
Hansı hüceyrələrə meristem deyilir?
A) Ötürücü
B) Törədici
C) Örtücü
D) Mexaniki
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top