Tapılan ümumi test sayı : 59

Çay bitkisinin ən əhəmiyyətli hissəsi hansıdır?
A) Çiçəyi
B) Yarpağı
C) Toxumu
D) Kökü
Qabığının üzərində ətirli yağ vəziləri vardır. Meyvələri sarı rənglidir. Söhbət hansı bitkidən gedir?
A) Limon
B) Nar
C) Gilənar
D) Feyxua
Narın hündürlüyü neçə metrdir?
A) 10-15m
B) 3-4m
C) 10-12m
D) 4-5m
Sitrus bitkilərini seçin:
1.Nar
2.Zeytun
3.Portağal
4.Xurma
5.Naringi
6.Limon
A) 3,4
B) 1,4,6
C) 3,5,6
D) 2,4,5
Kasa yarpağı və ləçəklərinin sayı dörd, erkəkciklərinin sayı iki və dişiciklərinin sayı bir olan bitki aşağıdakılardan hansıdır?
A) Zeytun
B) Pomidor
C) Əncir
D) Xardal
Zeytun bitkisinin çiçəkləri haqqında deyilən fikirlərdən hansı doğrudur?
A) Çiçəkləri bircinslidir.
B) Çiçəkləri ikicinslidir.
C) Çiçəklərində dişiciklərinin sayı ikiyə bərabərdir.
D) Çiçəkləri açmır.
Şərq xurmasından necə istifadə olunur?
A) Təzə və qurudulmuş meyvələrindən
B) Kökündən
C) Yalnız yanacaq məqsədilə oduncağından
D) Yaş toxumundan
Fikri tamamlayın: Sitrus bitkiləri.......
A) Kölgəsevəndir.
B) Soyuğa davamsızdır.
C) Bölümlü kök sisteminə malikdir.
D) Bircinslidir
Nar Azərbaycanın ən çox hansı bölgəsində becərilir?
A) Qubada
B) Göyçayda
C) Bakıda
D) Lənkəranda
Ölkəmizdə ən geniş yayılan meyvə hansıdır?
A) alma
B) armud
C) albalı
D) qoz
E) tut
Sitrus bitkilərə aid deyil:
A) limon
B) portağal
C) qreyfurt
D) naringi
E) kofe
Pekan bitkisi hansı meyvə bitkilərinə daxildir?
A) bostan
B) toxumlu
C) tərəvəz
D) qoz
E) çəyirdəkli
Sitrus bitkiləri hansılardır:
A) əncir nar əzgil limon qarpız
B) paxla buğda dari çovdar
C) qarpız yemiş patisson boranı
D) portağal qreyfurt naringi limon
E) alma heyva nar armud
Azərbaycanın hansı rayonunda çay bitkisi becərilmir?
A) Lənkəran
B) Göyçay
C) Astara
D) Masallı
E) Zaqatala
Hansı gövdələr üləş adlanır?
A) içərisində su olan
B) uzun
C) içərisi boş olan
D) içərisi dolu olan
E) qısa
Çay bitkisinin vətəni haradır?
A) Afrika
B) Afrika
C) cənub-qərbi Asiya
D) Avstraliya
E) Afrika
İnsan ilboyu neçə kq meyvə və tərəvəz yeməlidir?
A) 30-50kq
B) 200-250kq
C) 100-300kq
D) 130-140kq
Bostan bitkilərini haqqında deyilmiş fikirlərdən doğrularını seçin:
1.Bircinslidir.
2.Öz-özünə tozlanır.
3.Meyvələri iridir.
4.Həşəratla tozlanır.
5.Gövdələri dikdurandır.
A) 1,3,4
B) 2,5
C) 3,5
D) 2,4
Bostan bitkiləri hansı fəsiləyə mənsubdurlar?
A) Zanbaqkimilər
B) Paxlalılar
C) Badımcançiçəklilər
D) Boranikimilər
Meyvənin 98%-i sudan, qalan hissələri isə şəkərdən, zülaldan və efir yağarından ibarətdir. Söhbət hansı bitkidən gedir?
A) Patisson
B) Pomidor
C) Kartof
D) Xiyar
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top