Tapılan ümumi test sayı : 86

Şibyələr ən çox yayılması hansı iqlimdə müşayət olunur?
A) Subtropik
B) Tropik
C) Mülayim və soyuq
D) Ekvatorial
Şibyələr nəyə dözümsüzdürlər?
A) Karbon qazına
B) Çiskinə
C) Yağışa
D) Kükürd qazına
Şibyə nələrin birləşməsindən əmələ gəlib?
A) Mamır və qıjı
B) Mamır və göbələk
C) Yosun və göbələk
D) Qıjı və yosun
Şibyə neçə dərəcə C-də yaşaya bilir?
A) -2-3
B) 25-55
C) -50+60
D) 20-30
Maya göbələyi ən çox nə olan mühitdə yayılmışdır
A) heç biri
B) nəm
C) çürüntülü yerlərdə
D) sual səhvdir
E) şəkər
Çovdar bitkisinin toxumu neçə dərəcədə cücərir
A) 4
B) 2
C) 20
D) 1
E) 3
Penisil göbələyindən nə dərmanı hazırlanır
A) analgin-dimidrol
B) pensilin
C) nurofen
D) diklofenak
E) no-şpa
Şibyələr ən çox harada yayılmışdır?
A) çirkli və sirin sularda
B) sirin sularda
C) çirkli yerlərdə
D) quru və yaşıl yerlərdə
E) yol kənarında
Şimal marallarının yeminin neçə faizini şibyələr təşkil edir?
A) 30%
B) 45%
C) 50%
D) 40%
E) 35%
Plazmopara vitikola göbələyi üzüm bitkisində hansı xəstəliyi əmələ gətirir
A) sürmə
B) mildium
C) endpola
D) qov
E) çovdar mahmızı
Şibyənin qidalanması necədir?
A) Miksotrof
B) Avtotrof
C) Həm hetotrof, həm də miksotrof
D) Hetotrof
Şibyələr necə orqanizmlər hesab olunur?
A) parazit
B) hetrotrof
C) avtoheterotrof
D) avtotrof
Şibyə necə yaşayır?
A) Saprofit
B) Bəzi növləri saprofit, bəzi növləri simbioz
C) Parazit
D) Simbioz
Şibyələrdə mövcuddur
A) kök
B) yarpaq
C) tallom
D) çiçək
E) gövdə
Qov göbələyi ağacın hansı hissəsinə daxil olur?
A) Kök
B) Özək
C) Budaq
D) Oduncaq
Kartof göbələyi necə çoxalır?
A) İnterkalyar
B) Konyuqasiya
C) Zoosporla
D) Sporla
Çovdar bitkisi üzərində hansı göbələk parazitlik edə bilməz?
A) Çovdar mahmızı
B) Sürmə göbələyi
C) Kif göbələyi
D) Qov göbələyi
Qov göbələyi formaca nəyə oxşayır?
A) Xaça
B) At dırnağına
C) Nala
D) Kələmə
E) Quşun caynağına
Xlamidomondanın neçə qamçısı var?
A) 4
B) 2
C) 1
D) 3
E) 5
Pas göbələyi Azərbaycanın hansı rayonlarında ən çox yayılmışdır?
A) Şimal rayonlarında
B) Qarabağ zonası
C) Cənub rayonlarında
D) Naxçıvan MR
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top