Tapılan ümumi test sayı : 75

Onurğada arxaya doğru əyrilik necə adlanır?
A) qozbellik
B) normal əyrilik
C) kipoz
D) lordoz
E) skalioz
Yastıayaqlılıq xəstəliyinin əsas səbəbi nədir?
A) d) dikdaban ayaqqabı geyinmək
B) c) çox ayaq üstə durmaq
C) a) düzgün oturmamaq
D) b) çox qaçmaq
E) e) beldə əyrilik
Onurğada skalioza rast gəlməmək üçün nə etmək lazımdır?
A) c) çox gəzmək lazımdır
B) d) gigiyena qaydalarına riayət etmək lazımdır
C) b) çox yatmaq lazımdır
D) a) çox oturmaq lazımdır
E) e) düzgün oturmaq, şah durmaq, yatmaq üçün düzgün çarpayı seçmək lazımdır
Yarımkürələri bir – birindən ayıran ən dərin şırım harada yerləşir?
A) Təpə və ənsə
B) Alın və təpə payı
C) Bütün şırımlar
D) Təpə və gicgah
Baş beyin yarımkürələrində hərəki nahiyələr harada yerləşir?
A) Təpə şırımlarında
B) Mərkəzi şırımdan öndə
C) Mərkəzi şırımdan arxada
D) Gicgah şırımlarında
Baş beyin yarımkürələrində hissi nahiyələr harada yerləşir?
A) Mərkəzi şırımdan arxada
B) Təpə şırımlarında
C) Ənsə şırımlarında
D) Gicgah şırımlarında
Görmə hissiyatının mərkəzi yerləşir:
A) Beyin qabığının təpə payında
B) Beyin qabığının gicgah payında
C) Beyin qabığının mərkəzi şırımından öndə
D) Beyin qabığının ənsə payında
Eşitmə və iyibilmə mərkəzləri beyin yarımkürələrinin hansı hissəsində yerləşir?
A) təpə payında
B) ənsə payında
C) ənsə və təpə paylarında
D) gicgah payında
Baş beynin böyük yarımkürələri təkamüldə ilk dəfə olaraq əmələ gəlmişdir:
A) Suda-quruda yaşayanlarda
B) Məməlilərdə
C) Sürünənlərdə
D) Balıqlarda
Görmə böyük yarımkürələrin hansı sahəsində yerləşir?
A) Alın
B) Təpə
C) Gicgah
D) Ənsə
Yarımkürələrin qabığının səthi insanda təxminən neçə mm kvadrata çatır?
A) 10500
B) 2309
C) 27
D) 200000
Şırımlar beyin yarımkürələrini neçə paya ayırır?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 4
Baş beynin kütləsinin orta göstəricisi:
A) 1400 – 1500 q
B) 1500 – 1600 q
C) 1300 – 1400 q
D) 1400 – 1600 q
Baş beynin şöbələrinə daxil deyil:
A) Uzunsov beyin
B) Onurğa beyin
C) Beyincik
D) Ara beyin
Dördtəpəli cisim yerləşir:
A) Beyincikdə
B) Ara beyində
C) Uzunsov beyində
D) Orta beynin üzərində
Talamus və hipotalamus beynin hansı şöbəsini təşkil edir?
A) Uzunsov beyni
B) Beyinciyi
C) Onurğa beynini
D) Ara beyni
Müvazinətin saxlanmasında, hərəkətlərin qorunmasında baş beynin hansı şöbəsi iştirak edir?
A) Ara beyin
B) Beyincik
C) Orta beyin
D) Beyin kötüyü
Beyincik baş beynin hansı hissəsində yerləşir?
A) Ənsə
B) Təpə
C) Alın
D) Gicgah
Talamusdan və hipotalamusdan qurulmuş beyin hansıdır?
A) Onurğa beyni
B) Orta beyin
C) Beyincik
D) Ara beyin
Uzunsov beyin neçə funksiya daşıyır?
A) 5
B) 2
C) 3
D) 4
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top