Tapılan ümumi test sayı : 75

Onurğada arxaya doğru əyrilik necə adlanır?
A) skalioz
B) normal əyrilik
C) qozbellik
D) lordoz
E) kipoz
Yastıayaqlılıq xəstəliyinin əsas səbəbi nədir?
A) a) düzgün oturmamaq
B) c) çox ayaq üstə durmaq
C) b) çox qaçmaq
D) e) beldə əyrilik
E) d) dikdaban ayaqqabı geyinmək
Onurğada skalioza rast gəlməmək üçün nə etmək lazımdır?
A) b) çox yatmaq lazımdır
B) e) düzgün oturmaq, şah durmaq, yatmaq üçün düzgün çarpayı seçmək lazımdır
C) c) çox gəzmək lazımdır
D) d) gigiyena qaydalarına riayət etmək lazımdır
E) a) çox oturmaq lazımdır
Yarımkürələri bir – birindən ayıran ən dərin şırım harada yerləşir?
A) Təpə və ənsə
B) Bütün şırımlar
C) Alın və təpə payı
D) Təpə və gicgah
Baş beyin yarımkürələrində hərəki nahiyələr harada yerləşir?
A) Gicgah şırımlarında
B) Mərkəzi şırımdan öndə
C) Təpə şırımlarında
D) Mərkəzi şırımdan arxada
Baş beyin yarımkürələrində hissi nahiyələr harada yerləşir?
A) Gicgah şırımlarında
B) Təpə şırımlarında
C) Mərkəzi şırımdan arxada
D) Ənsə şırımlarında
Görmə hissiyatının mərkəzi yerləşir:
A) Beyin qabığının gicgah payında
B) Beyin qabığının ənsə payında
C) Beyin qabığının təpə payında
D) Beyin qabığının mərkəzi şırımından öndə
Eşitmə və iyibilmə mərkəzləri beyin yarımkürələrinin hansı hissəsində yerləşir?
A) ənsə payında
B) gicgah payında
C) təpə payında
D) ənsə və təpə paylarında
Baş beynin böyük yarımkürələri təkamüldə ilk dəfə olaraq əmələ gəlmişdir:
A) Məməlilərdə
B) Suda-quruda yaşayanlarda
C) Sürünənlərdə
D) Balıqlarda
Görmə böyük yarımkürələrin hansı sahəsində yerləşir?
A) Gicgah
B) Alın
C) Ənsə
D) Təpə
Yarımkürələrin qabığının səthi insanda təxminən neçə mm kvadrata çatır?
A) 27
B) 10500
C) 200000
D) 2309
Şırımlar beyin yarımkürələrini neçə paya ayırır?
A) 5
B) 3
C) 2
D) 4
Baş beynin kütləsinin orta göstəricisi:
A) 1400 – 1600 q
B) 1400 – 1500 q
C) 1500 – 1600 q
D) 1300 – 1400 q
Baş beynin şöbələrinə daxil deyil:
A) Ara beyin
B) Uzunsov beyin
C) Onurğa beyin
D) Beyincik
Dördtəpəli cisim yerləşir:
A) Orta beynin üzərində
B) Beyincikdə
C) Uzunsov beyində
D) Ara beyində
Talamus və hipotalamus beynin hansı şöbəsini təşkil edir?
A) Beyinciyi
B) Uzunsov beyni
C) Onurğa beynini
D) Ara beyni
Müvazinətin saxlanmasında, hərəkətlərin qorunmasında baş beynin hansı şöbəsi iştirak edir?
A) Orta beyin
B) Ara beyin
C) Beyincik
D) Beyin kötüyü
Beyincik baş beynin hansı hissəsində yerləşir?
A) Təpə
B) Gicgah
C) Ənsə
D) Alın
Talamusdan və hipotalamusdan qurulmuş beyin hansıdır?
A) Orta beyin
B) Beyincik
C) Onurğa beyni
D) Ara beyin
Uzunsov beyin neçə funksiya daşıyır?
A) 5
B) 3
C) 2
D) 4
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top