Tapılan ümumi test sayı : 30

Hipofiz vəzinin kütləsi nə qədərdir?
A) 500-700mq
B) 100-200mq
C) 23-28qr
D) 1-2qr
Ara beynin üst artımı hansı vəzini təşkil edir?
A) Hipofiz
B) Timus
C) Qalxanabənzər vəzi
D) Epifiz
Qalxanabənzər vəzinin kütləsi nə qədərdir?
A) 20-30qr
B) 23-28qr
C) 5-10qr
D) 12-24qr
Vəzilər hazırladığı maddələrin ifraz olunduğu yerə görə neçə qrupa ayrılırlar? Hansılardır?
A) 3 qrupa. endokrin ekzokrin və daxili sekresiya.
B) 2 qrupa. ekzorin və endokrin.
C) 1 qrupa. endokrin
D) 3 qrupa. Xarici sekresiya və ya ekzokrin vəziləri, daxili sekresiya və ya endokrin vəziləri, qarışıq vəzilər
E) 5 qrupa. xarici sekresiya, daxili sekresiya, qarışıq, endokrin, ekzokrin.
Qalxanabənzər vəzin hiperfunksiyası orqanizmdə hansı xəstəliyə səbəb ola bilər?
A) Bazedov
B) Diabet
C) Tunc
D) Kretinizm
E) Miksedema
Qadın cinsi vəzilərinin sintez etdiyi hormonları seçin:1.Kalsitonin, 2.Noradrenalin, 3.Trioksin, 4.Estrogen, 5.Kartizon, 6.Progesteron
A) 2, 4
B) 3, 6
C) 1, 5
D) 4, 6
Böyrəküstü vəzilərin beyin qatının sintez etdiyi hormonları seçin:1.Testesteron, 2.Somatotrop, 3.Adrenalin, 4.Melatonin, 5.Estrogen, 6.Noradrenalin
A) 1, 4
B) 3, 6
C) 3, 4
D) 2, 5
Daxili sekresiya vəzilərindən olan timusun digər adi nədir?
A) mədəaltı vəzi
B) çəngələbənzər vəzi
C) ekzokrin vəzi
D) endokrin vəzi
E) qalxanabənzər vəzi
Böyrəküstü vəzilərin qabıq qatının hormonları çatışmayanda insanda hansı xəstəlik əmələ gəlir?
A) Akromeqaliya
B) Giqantizm
C) Diabet
D) Tunc
Qlikogen ehtiyat maddə kimi hansı orqanda saxlanılır?
A) Ağciyərdə
B) Ürəkdə
C) Qaraciyərdə
D) Böyrəkdə
Böyrəküstü vəzilərin qabıq qatının sintez etdiyi hormonları seçin:1.Kartizon, 2.Parathormon, 3.Melatonin, 4.Hidrokartizon, 5.Androgen, 6.Adrenalin
A) 2, 6
B) 2, 5
C) 3, 6
D) 1, 4
Tərkibinə tripsin, lipaza, amilaza fermentləri daxil olan şirələri hansı vəz sintez edir?
A) Böyrəküstü vəzi
B) Hipofiz vəzisi
C) Mədəaltı vəzi
D) Cinsi vəzi
Sümüklərin inkişafını tənzim edən hormonlar hansı vəzidə sintez olunur?
A) Timus vəzisi
B) Böyrəküstü vəzi
C) Mədəaltı vəzi
D) Qalxanabənzər ətraf vəzilər
Hansı hormonun sintezi zəifləyəndə ağıldankəmlik yaranır?
A) Trioksin
B) Androgen
C) Somatotrop
D) Melatonin
Sidiklə xaric edilən qlükozanın miqdarı kəskin surətdə artarsa bu hansı xəstəliyin əlamətidir?
A) Miksedema
B) Akromeqaliya
C) Şəkərli diabet
D) Tunc
Vəzinin normadan artıq hormon sintez etməsi necə adlanır?
A) Hipofunksiya
B) Hiperfunksiya
C) Hormao
D) Hipotalamus
Neçə cür sekresiya vəziləri var?
A) 5
B) 4
C) 2
D) 3
Ekzokrin vəzilərin ifraz etdiyi vəzilər dərinin səthindən əlavə hara açılır?
A) Həm qana, həm xaricə
B) Daxili orqanların boşluğuna
C) Xaricə
D) Qana
Neyrohipofiz nədir?
A) hipofizin arxa payı
B) hipofizin hiperfunksiyası
C) hipofizin ön payı
D) epifizin ön payı
E) hipofizin hazırladığı hormon
Hipotalamus sinir hüceyrələri hansı maddəni sintez edir?
A) Serotonin
B) Kalsitonin
C) Parathormon
D) Neyrohormon
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top