Tapılan ümumi test sayı : 30

Boğazlı selikli qişanı zədələyən xəstəlik necə adlanır?
A) Difteriya
B) Göy öskürək
C) Qiçs
D) Malariya
Orqanizmə daxil olan həmin yad cisimciklər necə adlanır?
A) Antigen
B) Antitellər
C) Foqosit
D) Donor
Faqositoz hadisəsini ilk dəfə kim kəşf etmişdir?
A) Mustafayev
B) Meçnikov
C) Miçurin
D) Qarayev
Yad cisimciklərə qarşı immunitetin yaranmasında hansı limfositlər mühüm rol oynayır?
A) D və E
B) C və D
C) B və T
D) A və C
İnsan orqanizminin 1 mm3 nə qədər leykosit var?
A) 200 000 - 400 000
B) 10000
C) 6-8 min
D) 4-6 min
E) 1000000
Antitel necə adlanır?
A) Oksihemoqlobin
B) Karbooksihemoqlobin
C) Anemiya
D) İmmunoqlobulin
1 kub mm qanda nə qədər leykosit vardır?
A) 5 milyon
B) 6-8 milyon
C) 22 milyon
D) 200000
İmmunitetin neçə növü var?
A) 5
B) 3
C) 4
D) 2
Eritrosit nədir?
A) qırmızı qan hüceyrəsi
B) said əzələ
C) piy toxuması
D) ağ qan hüceyrəsi
E) eninə əzələ
1 kub mm qanda neçə eritrosit olur?
A) 3 milyon
B) 1 milyon
C) 12000
D) 5 milyon
Talassemiya xəstəliyinin ağırlaşmış vəziyyətində nə baş verir?
A) Dalaq və qaraciyər böyüyür
B) Qanda olan aqlütinogenlər itir
C) Dalaq kiçilir
D) Qandakı müsbət rezus mənfiləşir
Yeni yaranmış eritrositlər neçə gün yaşayırlar?
A) 120
B) 40
C) 100
D) 200
Qan qrupunu ilk dəfə kim müəyyən etmişdir?
A) P.Erlix
B) İ.I.Mecnikov
C) İ.M.Secenov
D) K.Landsteyner
E) A.Vezalini
Qan vasitəsilə oksigenin daşınması bilavasitə nədən asılıdır?
A) Heç birindən
B) Hemoqlobindən
C) Rezus-amildən
D) Eritrositlərdən
İnsan orqanizmində nə qədər qan var?
A) 1-2 litr
B) 5-6 litr
C) 7-8 litr
D) 10-15 litr
E) 5-7 litr
Qanın formalı elementləri neçə hissəyə bölünür?
A) 3
B) 5
C) 9
D) 2
E) 4
Aşağıdan qanın formalı elementlərini seçin: 1.Trombositlər, 2.Vitamin, 3.Leykositlər, 4.Qlükoza, 5.Kalsium-xlorid, 6.Eritrositlər
A) 1, 3, 6
B) 2, 4, 6
C) 1, 2, 4
D) 2, 3, 5
Qan plazmasının neçə faizini su təşkil edir?
A) 90-92 %
B) 8-10 %
C) 55-60 %
D) 30-40 %
Ferment xassəli maddə qanın hansı formalı elementindən azad olur?
A) Trombosit
B) Hemoqlobin
C) Eritrosit
D) Leykosit
Ortayaşlı sağlam insanda qanın ümumi miqdarı nə qədər olur?
A) 2-3 l
B) 7-8 l
C) 5-6 l
D) 4-5 l
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top