Tapılan ümumi test sayı : 6

Ədəbi dilin hansı norması sözlər və cümlələr arasındakı əlaqənin nitqdə düzgün qurulmasını tələb edir?
A) Qrammatik
B) Fonetik
C) Leksik
D) Həm qrammatik, həm fonetik
“ Onlar tez – tez bizə gələrlərdi ” cümləsində ədəbi dilin hansı norması pozulmuşdur?
A) Həm fonetik, həm leksik
B) Qrammatik
C) Leksik
D) Fonetik
Mübtəda ilə xəbər cümlədə şəxsə müəyyən dərəcədə isə kəmiyyətə görə uzlaşmazsa bu zaman ədəbi dilin hansı norması pozulmuş olar?
A) Həm qrammatik, həm fonetik
B) Qrammatik
C) Fonetik
D) Leksik
“ Yarpaqlar yerə tökülürlər ” cümləsində ədəbi dilin hansı norması pozulmuşdur?
A) Qrammatik
B) Fonetik
C) Leksik
D) Həm fonetik, həm qrammatik
Nitqdə müəyyən miqdar saylarından sonra gələn isimlər cəmdə işlədilərsə, bu zaman ədəbi dilin hansı norması pozulur?
A) Həm fonetik, həm leksik
B) Leksik
C) Qrammatik
D) Fonetik
İsmə artırılan qrammatik şəkilçiləri ardıcıl olaraq göstərin:
A) mənsubiyyət-cəm-hal-xəbərlik
B) cəm-mənsubiyyət-hal-xəbərlik
C) cəm-hal-mənsubiyyət-xəbərlik
D) cəm-xəbərlik-hal-mənsubiyyət
E) mənsubiyyət-cəm-hal-xəbərlik
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top