Tapılan ümumi test sayı : 5

Nitq normalarının tarixiliyi haqqında aşağıdakılardan biri səhvdir:
A) Norma tarixi kateqoriyadır
B) Ədəbi dilin normasında sabitlik həmişə olmur
C) Dövr keçdikcə ədəbi dilin normasında əvvəlkindən fərqli müəyyən keyfiyyətlər meydana çıxır
D) Nitq normalarının tarixiliyi ədəbi dilin inkişafının təkmilləşməsinin nəticəsidir
Norma nəyə deyilir?
A) Milli dilin müəyyən qayda – qanunlara tabe olan nitq formasıdır
B) Sözün fonetik tərkibinin, leksik mənasının və cümlənin qrammatik quruluşunun hamı tərəfindən qəbul olunan şəkildə fəaliyyətinə
C) Ədəbi dilin tabe olduğu qayda – qanunlar sisteminə
D) Xalq dilinin ciddi fonetik, leksik, morfoloji və sintaktik normalar əsasında fəaliyyət göstərən formasıdır
Aşağıdakı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Ədəbi dil bütün üslubların sistemidir
B) Şifahi ədəbi dil ilkindir
C) Nitq mədəniyyətinin biri şərti nitqin dəqiqliyidir
D) Nitqin ifadəliliyi dedikdə ən müvafiq, üslub baxımından ən uğurlu dil vasitəsini tapıb işlətmək başa düşülür
Aşağıdakı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Şifahi ədəbi dilin ilk nümunələri dövlət sənədlərinin, dövlət başçılarının məktublarının dili olmuşdur
B) Ədəbi dil xalq dilinin cilalanmış təzahürüdür
C) Ədəbi dilin yazılı və şifahi formaları var
D) Ədəbi dil xalq dilinin ciddi fonetik, leksik, morfoloji və sintaktik normalar əsasında fəaliyyət göstərən formasıdır
Nitq normalarının hansında dəyişmə nisbətən ləng gedir?
a) fonetik
b) leksik
c) qrammatik
A) a
B) a,c
C) a,b
D) b
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top