Tapılan ümumi test sayı : 85

Azərbaycan ərazisində kristallik şistlərdən ibarət olan ən qədim süxurlara rast gəlinir:
A) Naxçıvan MR – da, Tovuzda
B) Qobustanda, Qarabağda
C) Naxçıvan MR – da, Gəncədə
D) Kiçik Qafqazda, Talışda
Respublikamızda ən iri palçıq vulkanı:
A) Axtarma – Paşalı
B) Qalmaz
C) Torağay
D) Bozdağ
Qarabağ vulkanik yaylasında yerləşən vulkanlar:
A) Keyrəki, Qızılboğaz
B) Qızılboğaz, Torağay
C) Böyük İşıqlı, Qızılqaya
D) Gəlinqaya, Bozdağ
Mezozoy erasının süxurları yayılmışdır:
A) Lənkəran ovalığında
B) Kiçik Qafqazda
C) Kür – Araz ovalığında
D) Qusar maili düzənliyində
Palçıq vulkanları əsasən yayılmışdır:
A) Düzənlik ərazilərdə
B) Dağlıq ərazilərdə
C) Çay kənarlarında
D) Neftli – qazlı torpaqlarda
Qubada hansı yataqlar daha çoxdur?
A) duz
B) qranit
C) filiz
D) çəhrayı mərmər
E) kömür
Filiz faydalı qazıntıları hansılardır?
A) qalay, qızıl, torf
B) qızıl, torf, almaz
C) Otabaşır, qalay, əhəngdaşı
D) neft, kömür, dəmir
E) dəmir, alunit, mis
Molibden yataqları harada yerləşir?
A) Astara
B) Parağaçay, Diaxçay
C) Laçın, Qubadlı
D) Kəlbəcər, Daşkəsən
E) Tovuz, Şəmkir
Daşkəsən dəmir filiz ehtiyatı neçə milyon tondur?
A) 156
B) 250
C) 725
D) 15
E) 223
Qubada hansı yataqlar daha çoxdur?
A) Çəhrayı mərmər
B) Filiz
C) Qranit
D) Kömür
E) Duz
Azərbaycan ərazisindəki qaz yataqlarını göstərin
A) Qarabağ
B) Ümid, Qaradəniz
C) Candargöl
D) Nabran
E) Naftalan
Molibdən yataqları harada yerləşir?
A) Aran zonası
B) Parağaçay və Diaxçay
C) Qazax və Gəncə
D) Kəlbəcər və Laçın
E) Tovuz və Şəmkir
Barit harada çıxarılır
A) Covdag
B) Zəngilan
C) Tovuz
D) Abşeron
Akkumulyasiya prosesinin üstünlük təşkil etdiyi ərazilər :
a) Böyük Qafqaz
b) Kür – Araz
c) Lənkəran
d) Naxçıvan dağları
A) b,d
B) b,c
C) a,b
D) c,d
Denudasiya prosesi intensiv gedir:
A) Kiçik Qafqaz dağlarında
B) Naxçıvan dağlarında
C) Böyük Qafqaz dağlarında
D) Talış dağlarında
Buzlaq relyef formalarına aid deyil:
A) Platolar
B) Morenlər
C) Troq dərələri
D) Sirklər
Süni relyef formalarına aid deyil:
A) Kanallar
B) Bəndlər
C) Kollektorlar
D) Kanyonvarı dərələr
Sürüşmələr daha çox inkişaf etmişdir:
A) Talış dağlarında
B) Böyük Qafqazda
C) Kür – Araz ovalığında
D) Kiçik Qafqazda
Bu zirvələrdən hansı Zəngəzur silsiləsində yerləşir?
A) Kəti dağı
B) Qamış dağı
C) Dəlidağ
D) Qapıcıq dağı
E) Hinaldağ
Bu zirvələrdən hansı Murovdağ silsiləsində yerləşir?
A) Qoşabulaq
B) Yağlıdərə dağı
C) Qamış dağı
D) Hinaldağ
E) Sarıdərə dağı
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top