Tapılan ümumi test sayı : 85

Azərbaycan ərazisində kristallik şistlərdən ibarət olan ən qədim süxurlara rast gəlinir:
A) Naxçıvan MR – da, Tovuzda
B) Kiçik Qafqazda, Talışda
C) Qobustanda, Qarabağda
D) Naxçıvan MR – da, Gəncədə
Respublikamızda ən iri palçıq vulkanı:
A) Bozdağ
B) Torağay
C) Qalmaz
D) Axtarma – Paşalı
Qarabağ vulkanik yaylasında yerləşən vulkanlar:
A) Keyrəki, Qızılboğaz
B) Gəlinqaya, Bozdağ
C) Qızılboğaz, Torağay
D) Böyük İşıqlı, Qızılqaya
Mezozoy erasının süxurları yayılmışdır:
A) Qusar maili düzənliyində
B) Kür – Araz ovalığında
C) Lənkəran ovalığında
D) Kiçik Qafqazda
Palçıq vulkanları əsasən yayılmışdır:
A) Neftli – qazlı torpaqlarda
B) Çay kənarlarında
C) Düzənlik ərazilərdə
D) Dağlıq ərazilərdə
Qubada hansı yataqlar daha çoxdur?
A) duz
B) çəhrayı mərmər
C) filiz
D) kömür
E) qranit
Filiz faydalı qazıntıları hansılardır?
A) qızıl, torf, almaz
B) neft, kömür, dəmir
C) Otabaşır, qalay, əhəngdaşı
D) dəmir, alunit, mis
E) qalay, qızıl, torf
Molibden yataqları harada yerləşir?
A) Laçın, Qubadlı
B) Astara
C) Tovuz, Şəmkir
D) Kəlbəcər, Daşkəsən
E) Parağaçay, Diaxçay
Daşkəsən dəmir filiz ehtiyatı neçə milyon tondur?
A) 250
B) 15
C) 725
D) 223
E) 156
Qubada hansı yataqlar daha çoxdur?
A) Duz
B) Qranit
C) Filiz
D) Çəhrayı mərmər
E) Kömür
Azərbaycan ərazisindəki qaz yataqlarını göstərin
A) Naftalan
B) Qarabağ
C) Nabran
D) Ümid, Qaradəniz
E) Candargöl
Molibdən yataqları harada yerləşir?
A) Tovuz və Şəmkir
B) Qazax və Gəncə
C) Parağaçay və Diaxçay
D) Aran zonası
E) Kəlbəcər və Laçın
Barit harada çıxarılır
A) Abşeron
B) Covdag
C) Zəngilan
D) Tovuz
Akkumulyasiya prosesinin üstünlük təşkil etdiyi ərazilər :
a) Böyük Qafqaz
b) Kür – Araz
c) Lənkəran
d) Naxçıvan dağları
A) a,b
B) b,c
C) b,d
D) c,d
Denudasiya prosesi intensiv gedir:
A) Böyük Qafqaz dağlarında
B) Kiçik Qafqaz dağlarında
C) Talış dağlarında
D) Naxçıvan dağlarında
Buzlaq relyef formalarına aid deyil:
A) Sirklər
B) Morenlər
C) Troq dərələri
D) Platolar
Süni relyef formalarına aid deyil:
A) Kanyonvarı dərələr
B) Bəndlər
C) Kollektorlar
D) Kanallar
Sürüşmələr daha çox inkişaf etmişdir:
A) Böyük Qafqazda
B) Talış dağlarında
C) Kür – Araz ovalığında
D) Kiçik Qafqazda
Bu zirvələrdən hansı Zəngəzur silsiləsində yerləşir?
A) Qamış dağı
B) Dəlidağ
C) Qapıcıq dağı
D) Kəti dağı
E) Hinaldağ
Bu zirvələrdən hansı Murovdağ silsiləsində yerləşir?
A) Qoşabulaq
B) Qamış dağı
C) Yağlıdərə dağı
D) Hinaldağ
E) Sarıdərə dağı
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top