Tapılan ümumi test sayı : 85

Aşağıdakı zirvələrdən hansı Böyük Qafqaz sıra dağlarında yerləşmir?
A) Qamış dağı
B) Bazardüzü
C) Tufandağ
D) Yarıdağ
E) Bazaryurd
İlham zirvəsi hansı silsilədə yerləşir?
A) Yan silsilə
B) Şərqi Göyçə silsiləsi
C) Şahdağ silsiləsi
D) Zəngəzur silsiləsi
E) Baş Qafqaz və ya Suayrıcı silsilə
Bu zirvələrdən hansı Zəngəzur silsiləsində yerləşmir?
A) Alagöz
B) Qapıcıq dağı
C) Qamış dağı
D) Yağlıdərə dağı
E) Qazangöldağ
Respublikamızın ərazisindəki bu zirvələri hündürlüyünə əsasən azalma sırası ilə (ən hündürdən ən alçağa doğru) ardıcıl düzün.
A) Bazardüzü, Şahdağ, Tufandağ
B) Bazardüzü, Tufandağ, Şahdağ
C) Şahdağ, Bazardüzü, Tufandağ
D) Bazardüzü, Bazaryurd, Tufandağ
E) Bazaryurd, Şahdağ, Tufandağ
Bu zirvələrdən hansı Yan silsilədə yerləşir?
A) Tufandağ
B) Bazaryurd
C) Raqdan
D) Şahdağ
E) Bazardüzü
Relyefin müxtəlifliyi nə ilə bağlıdır?
A) Xarici qüvvələrdən
B) Endogen, ekzogen proseslərdən
C) ekzogen
D) Daxili qüvvələr
E) Endogen
Azərbaycanda mövcud olan tektonik zonalara aid deyil:
A) Qarabağ çökməsi
B) Araz tektonik qalxması
C) Ön Qafqaz çökməsi
D) Kür tektonik çökməsi
Ön Qafqaz tektonik zonasına uyğun gəlir:
A) Kür – Araz
B) Qusar maili düzənliyi
C) Qanıx – Əyriçay
D) Ceyrançöl – Acınohur
Azərbaycanda 8 – 9 bala qədər gücü olan zəlzələlər zonasına daxildir:
A) Kür – Araz ovalığı, Naxçıvan MR, Talış dağları
B) Talış dağları, Naxçıvan MR, Böyük Qafqazın cənub yamacı
C) Qusar maili düzənliyi, Talış dağları, Naxçıvan MR
D) Kiçik Qafqazın Gəncə zonası, Naxçıvan MR, Böyük Qafqazın cənub yamacı
Azərbaycan ərazisi yerləşir:
A) Alp – Himalay qırışıqlığı qurşağında
B) Koledon qırışıqlığında
C) Hertsin qırışıqlığında
D) And – Kordilyer qırışıqlığı qurşağında
Azərbaycanda 7 bala qədər gücü olan zəlzələlər zonasına daxil deyil:
A) Qobustan
B) Talış dağları
C) Kür – Araz
D) Naxçıvan MR
Respublikamız neçə tektonik zonaya ayrılır?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 5
Acınohur-Ceyrançöl alçaqdağlığı hansı tektonik zonaya daxildir?
A) Kiçik Qafqaz
B) Böyük Qafqaz
C) Ön Qafqaz
D) Kür çökəkliyi
Dərələyəz, Zəngəzur silsilələri hansı tektonik zonaya aiddir?
A) Böyük Qafqaz
B) Kür çökəkliyi
C) Kiçik Qafqaz
D) Araz
Tektonik zonalar bir-birindən ayrılır?
A) Seysmik zonalarla
B) Tektonik zonalar ayrılmır
C) Tektonik sınmalarla
D) Tektonik xətlərlə
Respublikamızın ərazisinin orta yüksəkliyi nə qədərdir?
A) 921 m
B) 657 m
C) 872 m
D) 549 m
Respublikamızın ərazisində dağlar şimal – qərbdən cənub şərqə doğru tədricən azalır. Bunun səbəbi nədir?
A) Temperaturun yüksəlməsi
B) Həmin istiqamətdə dağəmələgəlmə prosesinin zəifləməsi
C) Dağların meşələrlə əvəz olunması
D) Temperaturun kəskin azalması
Yan silsilənin ən uca zirvəsi:
A) Babadağ
B) Yarıdağ
C) Şahdağ
D) Dübrar
Kiçik Qafqaz dağlarının ən mühüm silsilələri:
A) Göyçə, Murovdağ, Qarabağ dağları
B) Salavat aşırımı, Bazaryurd, Kəpəz, Qapıcıq
C) Dəlidağ, Göyçə, Gamışdağ, Kömürgöy
D) Qoşqar dağı, Qapıcıq, Göyçə, Kəpəz
Talış dağının ən uca zirvələri:
A) Peştəsər, Qızyurdu
B) Peştəsər, Burovar
C) Kömürgöy, Qızyurdu
D) Kömürgöy, Talış
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top