Tapılan ümumi test sayı : 105

Xəzər dənizinin Respublikamıza məxsus hissəsində yerləşən adaları ölçülərinə görə azalma sırası ilə düzün.
A) Pirallahı, Çilov, Xərə-Zirə, Böyük Zirə
B) Xərə-Zirə, Böyük Zirə, Pirallahı, Çilov,
C) Pirallahı, Çilov, Böyük Zirə, Xərə-Zirə
D) Böyük Zirə, Pirallahı, Çilov, Xərə-Zirə
E) Pirallahı, Xərə-Zirə, Böyük Zirə, Çilov
Xəzər dənizinin ən enli hissəsi nə qədərdir?
A) 645 km
B) 560 km
C) 550 km
D) 545 km
E) 554 km
Xəzər dənizinin ən uzun hissəsi nə qədərdir?
A) 550 km
B) 1300 km
C) 1205 km
D) 554 km
E) 1200 km
Xəzər dənizində yerləşən yarımadalar hansılardır?
A) Buzaçı, Manqışlak, Pireney
B) Abşeron, Çeçen, Ağraxan
C) Abşeron, Butiya, Çeçen
D) Manqışlak, Kola, Abşeron
E) Buzaçı, Skandinaviya, Manqışlak
Xəzərə cənubdan və cənub-şərqdən tökülən çay hansıdır?
A) Araz, Terek
B) Sulak,Terek
C) Atrek,Astaraçay
D) Atrek,Qızılüzən
Xəzər dənizinə tökülən çay sularının 82% hansı çayın payına düşür?
A) Emba
B) Volqa
C) Ural
D) Kür
Xəzər dənizi şimaldan cənuba doğru neçə km məsafədə uzanır?
A) 1200
B) 1220
C) 1260
D) 2300
E) 2260
Xəzər dənizində duzluluq hansı hissədə azdır?
A) Cənub
B) Şimal
C) Mərkəz
D) Qərb
Xəzərə qərbdən tökülən çaylara aid deyil:
A) Terek
B) Sulak
C) Atrek
D) Kür
E) Samur
A.Kontarini Xəzər dənizini necə adlandırmışdır?
A) Kaspi
B) Ağ dəniz
C) Bakı dənizi
D) Xvalin
Xəzər dənizi neçə hissəyə ayrılır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 1
Xəzər dənizində temperatur hansı hissədə çoxdur?
A) Mərkəz
B) Cənub
C) Şimal
D) Qərb
Məhəlli sular ölkədə neçə mil məsafəni əhatə edir?
A) 143 mil
B) 130 mil
C) 34 mil
D) 12 mil
E) 120 mil
Xəzər dənizi bir-birindən fərqlənən hansı hissələrə bölünür?
A) Yalnız şimal hissəyə
B) Yalnız mərkəzi hissəyə
C) Şimal, mərkəzi və cənub hissəyə
D) Yalnız mərkəzi hissəyə
E) Yalnız cənub hissəyə
Xəzərə şimaldan tökülən çaylara aid deyil:
A) Ural
B) Emba
C) Samur
D) Volqa
Hər il çaylarımızdan axan suların neçə faizi yeraltı suların payına düşür?
A) 20 – 25% - i
B) 16 – 17% - i
C) 7 – 8% - i
D) 35 – 36 % - i
Qafqazın ən iri artezian hövzəsi:
A) Naxçıvan
B) Qusar maili düzənliyi
C) Samur – Dəvəçi ovalığı
D) Kür – Araz ovalığı
Ermənistandakı Qafan, Qacaran mis - molibden kombinatları sularını yararsız hala salmışdır:
A) Tovuzçayın
B) Ağstafaçayın
C) Bazarçayın
D) Oxçuçayın
Buzlaqların tutduğu sahəyə görə ardıcıl verildiyi sıranı göstərin:
A) Tufandağ, Bazaryurdu, Şahdağ, Bazardüzü
B) Bazardüzü, Bazaryurdu, Şahdağ, Tufandağ
C) Bazardüzü, Tufandağ, Bazaryurdu, Şahdağ
D) Bazardüzü, Şahdağ, Bazaryurdu, Tufandağ
Qrunt sularının səthə yaxınlaşdığı və ya səthə çıxdığı ərazilərdə əmələ gəlir:
A) Meşə, çəmən, quru – çöl landşaftı
B) Yarımsəhra, quru çöl və çöl landşaftı
C) Meşə, çöl, səhra landşaftları
D) Meşə, çəmən, çəmən – bataqlıq landşaftı
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top