Tapılan ümumi test sayı : 105

Respublikamızda gölləri ümumi sayı və qurumayan göllərin sayı:
A) 700;250
B) 500;100
C) 250;25
D) 8400;700
Batabat Ağgöl hansı mənşəyə aiddir?
A) Buzlaq
B) Ucqun
C) Qalıq
D) Axmaz
E) Laqun
Filizcay hansı iqtisadi rayonda yerləşir
A) Kür-Araz
B) Lənkəran
C) Şəki-Zaqatala
D) Quba-Xaçmaz
Ağsu çayı hansı göldən başlayır və hansı gölə tökülür?
A) Kiçik Alagöl, Maralgöl
B) Maralgöl, Göygöl
C) Böyük və Kiçik Alagöl
D) Göygöl, Böyük Alagöl
Türkiyə ərazisindəki Qızılgədik dağının şimal – şərq yamacından, 2740 m mütləq yüksəklikdən başlayır, uzunluğu 1515 km – dir, respublikamızda yeganə su yoludur:
A) Türyançay
B) Araz çayı
C) Samur çayı
D) Kür çayı
Böyük Qafqazın şimal – şərq yamacı ilə axan çaylar:
A) Kürəkçay, Qusarçay, Qudyalçay
B) Pirsaat, Balakənçay, Qusarçay
C) Talaçay, Katexçay, Şinçay
D) Qaraçay, Vəlvələçay, Ataçay
Naxçıvan MR – in əsas çayları:
A) Arpaçay, Əlincəçay, Gilançay
B) Naxçıvançay, Ordubadçay, Kişçay
C) Naxçıvançay, Kürəkçay, Talçay
D) Ordubadçay, Gilgilçay, Sitalçay
Buzlaq mənşəli göllərə aiddir:
A) Göygöl
B) Ağgöl
C) Tufangöl
D) Maralgöl
Kür – Araz ovalığında Kür çayının meandrlı yatağı boyunca yerləşir, bu göllərə Kürün axmazları daxildir:
A) Krater göllər
B) Liman mənşəli göllər
C) Uçqun və sürüşmədən yaranan bənd gölləri
D) Çay – dərə mənşəli göllər
Qalıq ( relikt ) göllərə aid deyil:
A) Göygöl
B) Hacıhəsənli
C) Masazır
D) Böyükşor
Böyük Qafqazın cənub yamacından axan çaylara aid deyil:
A) Kürmükçay
B) Gilgilçay
C) Kişçay
D) Talaçay
Kiçik Qafqazın şimal - şərq yamacından axan çaylara aid deyil:
A) Gəncəçay
B) Həsənsu
C) Tərtərçay
D) Zəyəmçay
Aşağıdakı çayları uzunluğuna görə azalma sırası ilə düzün.
A) Samur, Qabırrı, Qanıx
B) Samur, Tərtər, Xram
C) Kür, Araz, Tərtər
D) Qabırrı, Tərtər, Xram
E) Pirsaat, Tərtər, Kür
Aşağıdakı çaylardan hansı birbaşa Xəzər dənizinə tökülmür?
A) Pirsaat
B) Araz
C) Samur
D) Kür
E) Qusarçay
Aşağıdakı çaylardan hansı Kür çayına tökülmür?
A) Tərtər
B) Araz
C) Xram
D) Samur
E) Türyan
Aşağıdakı çaylardan hansı Mingəçevir su anbarına tökülür?
A) Xram
B) Tərtər
C) Qabırrı
D) Araz
E) Samur
Verilənlərdən hansı sərhəd çayı deyil?
A) Kür
B) Qabırrı
C) Samur
D) Araz
E) Qanıx
Azərbaycanın cənub sərhədində yerləşən çaylar?
A) Kür, Viləş çay
B) Arpaçay, Naxçıvançay
C) Naxçıvançay, Araz
D) Astaraçay, Lənkərançay
E) Araz, Astaraçay
Kür çayının sağ qolları hansılardır?
A) Ağsu, Qanıx
B) Pirsaat, Tərtər
C) Tərtər, Ağsu
D) Araz, Tərtər
E) Araz, Qanıx
Azərbaycanda tranzit çaylar hansılardır?
A) Araz Alazan Samur
B) Samur Alazan Kür
C) Qanıq Araz Kür
D) Cayqur Postbinə Çaylaq
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top