Tapılan ümumi test sayı : 44

Azərbaycanda “Qırmızı kitaba“ salınmamışdır:
A) Bəbir, xallı marallar
B) Qarapaça, köpgər
C) Çölpişiyi, safsar
D) Muflon, bəbir
Qırmızı kitaba salınmışdır:
A) Bildirçin
B) Ördək
C) Qartal
D) Turac
Xəzərboyu qumluqlarda yaşayır:
A) Dovşan, gürzə, qırmızıquyruq qumsiçanı
B) Çöl donuzu, qarapaça, bəbir
C) Ağacdələn, porsuq, qarsiçanı
D) Anqut, gürzə, bəbir
Biri quş deyil:
A) Qarapaça
B) Çalağan
C) Alacəhrə
D) Vağ
Yüksək dağ çəmənlikləri, çölləri və qayalıqları üçün səciyyəvidir:
A) Çöldonuzu, porsuq, tülkü
B) Su siçovulu, cəld kərtənkələ, ayı
C) Qarsiçanı, bəbir, Qafqaz tetrası
D) Cüyür, meşə sülöysünü, yerəşən
Ölkəmizin meşə ehtiyatının 34%-i hansı regionda yerləşir?
A) Talış zonası
B) Aran zonası
C) Naxçıvan MR
D) Böyük Qafqaz
E) Kiçik Qafqaz
Ölkəmizin meşə ehtiyatının 15%-i hansı regionda yerləşir?
A) Talış zonası
B) Kiçik Qafqaz
C) Böyük Qafqaz
D) Naxçıvan MR
E) Aran zonası
Ölkəmizdə cücülərin neçə növü yayılıb?
A) 2000
B) 12000
C) 18000
D) 15000
Xaçınçayın aşağı axınında - Qarabağ düzündə, Qanıqçayın Əyriçayla qovuşduğu sahədə , Acınohurda geniş sahə tutur:
A) Tuğay meşələri
B) Palıd meşələri
C) İynəyarpaqlı meşələri
D) Saqqızağacı meşələri
Eldar şamının vətəni:
A) Talış dağları
B) Zaqatala qoruğu
C) Qarabağ düzü
D) Ceyrançöldə Eldar oyuğu tirəsi
1000 – 1200 m – dən aşağıda hansı meşələr inkişaf etmişdir?
A) Söyüd meşələri
B) Palıd meşələri
C) Palıd – vələs qarışıq meşələri
D) Fıstıq meşələri
Uzunsaplaq palıd yayılmışdır:
A) Böyük Qafqazın cənub yamaclarında
B) Düzənliklərdə
C) Kiçik Qafqazın cənub – şərq qurtaracağında
D) Talış dağlarında
Üçüncü dövrün relikt bitkisi kimi meşələrimizin incisidir, Qəbələ, Zaqatala, Pirqulu qoruğunda yayılmışdır:
A) Qaraçöhrə
B) Dəmirağac
C) Saqqızağacı
D) Qarmaqvari şam
Ölkəmizin meşə ehtiyatının 49%-i hansı regionda yerləşir?
A) Böyük Qafqaz
B) Kiçik Qafqaz
C) Naxçıvan MR
D) Talış zonası
E) Aran zonası
Ermənistanın təcavüzü nəticəsində nə qədər meşə sahəsi vəhşicəsinə qırılıb talan edilib?
A) 300 min ha
B) 236 min ha
C) 246 min ha
D) 302 min ha
E) 224 min ha
Ərazimizin neçə % meşələrlə örtülüb?
A) 9%
B) 10%
C) 11%
D) 8%
Hansı iynəyarpaqlı meşələrə aid deyil:
A) Eldar şamı
B) Qarmaqvarı şam
C) Şərq palıdı
D) Qaraçöhrə
Ölkəmizdə adambaşına neçə hektar meşə sahəsi düşür?
A) 0,12
B) 0,15
C) 0,5
D) 0,2
Meşələrimizin 85%hansı ağacdan təşkil olunub?
A) Cökə qovaq söyüd
B) Palıd şam küknar
C) Palıd fıstıq vələs
D) Ağcaqayın cökə şam
Kür çayı boyunca uzanan meşələr nə adlanır?
A) Qarışıq meşələr
B) Tuqay
C) Tayqa
D) Tundra
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top