Tapılan ümumi test sayı : 44

Azərbaycanda “Qırmızı kitaba“ salınmamışdır:
A) Muflon, bəbir
B) Bəbir, xallı marallar
C) Qarapaça, köpgər
D) Çölpişiyi, safsar
Qırmızı kitaba salınmışdır:
A) Ördək
B) Qartal
C) Turac
D) Bildirçin
Xəzərboyu qumluqlarda yaşayır:
A) Çöl donuzu, qarapaça, bəbir
B) Anqut, gürzə, bəbir
C) Ağacdələn, porsuq, qarsiçanı
D) Dovşan, gürzə, qırmızıquyruq qumsiçanı
Biri quş deyil:
A) Alacəhrə
B) Qarapaça
C) Vağ
D) Çalağan
Yüksək dağ çəmənlikləri, çölləri və qayalıqları üçün səciyyəvidir:
A) Qarsiçanı, bəbir, Qafqaz tetrası
B) Su siçovulu, cəld kərtənkələ, ayı
C) Cüyür, meşə sülöysünü, yerəşən
D) Çöldonuzu, porsuq, tülkü
Ölkəmizin meşə ehtiyatının 34%-i hansı regionda yerləşir?
A) Naxçıvan MR
B) Böyük Qafqaz
C) Aran zonası
D) Talış zonası
E) Kiçik Qafqaz
Ölkəmizin meşə ehtiyatının 15%-i hansı regionda yerləşir?
A) Böyük Qafqaz
B) Talış zonası
C) Aran zonası
D) Kiçik Qafqaz
E) Naxçıvan MR
Ölkəmizdə cücülərin neçə növü yayılıb?
A) 2000
B) 15000
C) 12000
D) 18000
Xaçınçayın aşağı axınında - Qarabağ düzündə, Qanıqçayın Əyriçayla qovuşduğu sahədə , Acınohurda geniş sahə tutur:
A) Palıd meşələri
B) İynəyarpaqlı meşələri
C) Tuğay meşələri
D) Saqqızağacı meşələri
Eldar şamının vətəni:
A) Ceyrançöldə Eldar oyuğu tirəsi
B) Talış dağları
C) Qarabağ düzü
D) Zaqatala qoruğu
1000 – 1200 m – dən aşağıda hansı meşələr inkişaf etmişdir?
A) Palıd meşələri
B) Fıstıq meşələri
C) Söyüd meşələri
D) Palıd – vələs qarışıq meşələri
Uzunsaplaq palıd yayılmışdır:
A) Düzənliklərdə
B) Kiçik Qafqazın cənub – şərq qurtaracağında
C) Talış dağlarında
D) Böyük Qafqazın cənub yamaclarında
Üçüncü dövrün relikt bitkisi kimi meşələrimizin incisidir, Qəbələ, Zaqatala, Pirqulu qoruğunda yayılmışdır:
A) Qarmaqvari şam
B) Saqqızağacı
C) Qaraçöhrə
D) Dəmirağac
Ölkəmizin meşə ehtiyatının 49%-i hansı regionda yerləşir?
A) Böyük Qafqaz
B) Naxçıvan MR
C) Aran zonası
D) Kiçik Qafqaz
E) Talış zonası
Ermənistanın təcavüzü nəticəsində nə qədər meşə sahəsi vəhşicəsinə qırılıb talan edilib?
A) 300 min ha
B) 224 min ha
C) 302 min ha
D) 236 min ha
E) 246 min ha
Ərazimizin neçə % meşələrlə örtülüb?
A) 11%
B) 10%
C) 8%
D) 9%
Hansı iynəyarpaqlı meşələrə aid deyil:
A) Şərq palıdı
B) Qaraçöhrə
C) Qarmaqvarı şam
D) Eldar şamı
Ölkəmizdə adambaşına neçə hektar meşə sahəsi düşür?
A) 0,5
B) 0,12
C) 0,2
D) 0,15
Meşələrimizin 85%hansı ağacdan təşkil olunub?
A) Palıd fıstıq vələs
B) Ağcaqayın cökə şam
C) Palıd şam küknar
D) Cökə qovaq söyüd
Kür çayı boyunca uzanan meşələr nə adlanır?
A) Qarışıq meşələr
B) Tundra
C) Tayqa
D) Tuqay
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top