Tapılan ümumi test sayı : 44

Saqqızağacı və Eldar şamı hansı ərazidə geniş yayılıb?
A) Böyük və Kiçik Qafqaz
B) Hirkan, Eldar oyuğu
C) Sultanbud meşəsi, Eldar oyuğu
D) Ceyrançöldə, Talış dağlarında
Tuğay meşələrində yayılan ağac növləri hansılardır?
A) Qaraçöhrə, qovaq, palıd
B) Çinar, Eldar şamı, ardıc
C) Dəmirağac, palıd, qarağac
D) Qovaq, söyüd, qarağac
E) Fıstıq, vələs, şam
Endemik ağac növlərindən biri hansıdır?
A) Palıd
B) Dəmirağacı
C) Qovaq
D) Vələs
E) Söyüd
Uyğun olaraq dağlıq və düzənlikdə meşələrin sahəsi?
A) 70%-20%
B) 40%-50%
C) 10%-80%
D) 90%-10%
Üçüncü dövrün relikt bitkisi kimi meşələrimizin incisidir, Qəbələ, Zaqatala, Pirqulu qoruğunda yayılmışdır:
A) Qarmaqvari şam
B) Dəmirağac
C) örtük
D) Qaraçohre
E) Saqqızağacı
Dünyada mövcud olan 500 min bitki növünün neçəsi Azərbaycanda bitir?
A) 8,6 mini
B) 20,2 mini
C) 7,8 mini
D) 4,3 mini
E) 10,5 mini
Hansı relikt bitki deyil:
A) Şümşad
B) Palıd
C) Eldar şamı
D) Azat
E) Qaraçöhrə
Ölkəmizdə nə qədər bitki növü var?
A) 500min
B) 250min
C) 5,6min
D) 4,3min
Naxçıvanda hansı bitkilər üstünlük təşkil edir?
A) Dağ bozqır
B) Dağ kserofit
C) Endemik
D) Relikt
Relikt bitkilərə əsasən hansı ərazidə rast gəlinir?
A) Talış
B) Kiçik Qafqaz
C) Böyük Qafqaz
D) Naxçıvan
Relikt bitkilər hansı dövrün qalıqları hesab edilir?
A) Dördüncü
B) İkinci
C) Relikt bitkilər qalıq adlanmır
D) Üçüncü
Respublikamızda hansı torpaq tipi müəyyən edilməmişdir?
A) Sarı, dağ – çəmən
B) Boz, boz – qonur
C) Tundra qleyli
D) Qara, qəhvəyi
Respublikamızda 1800 – 2000 m – dən yüksək olan ərazilərdə yayılmışdır:
A) Dağ qaratorpaqları
B) Dağ – meşə torpaqları
C) Dağ – çəmən torpaqları
D) Qəhvəyi dağ – meşə torpaqları
Boz qəhvəyi ( şabalıdı ) torpaqlar qurşağı hansı mütləq yüksəkliklərdə yerləşir?
A) 100 – 200 m mütləq yüksəkliklərdə
B) 1800 – 2000 m mütləq yüksəkliklərdə
C) 700 – 2000 m mütləq yüksəkliklərdə
D) 400 – 800 m mütləq yüksəkliklərdə
Humusun miqdarı hansı torpaq növlərində azlıq təşkil edir?
A) Qəhvəyi və qonur dağ – meşə torpaqlarında
B) Qəhvəyi və şabalıdı torpaqlarda
C) Qara və şabalıdı torpaqlarda
D) Boz – qonur və boz torpaqlarda
Lənkəranın subtropik meşələrinin əsas torpaqları:
A) Qara
B) Çimli
C) Sarı
D) Şabalıdı
İbtidai,torflu,çimli hansı torpaq tipinin yarımtipləridir?
A) Dağ meşə
B) Düzən
C) Dağ
D) Dağ çəmən
Azərbaycanda şabalıdı torpaqların yayıldığı düzənlik hansıdır?
A) Salyan
B) Gəncə-Qazax
C) Şirvan
D) Muğan
E) Lənkəran
Hansı torpağa ölkəmizdə rast gəlinmir?
A) Qəhvəyi
B) Sarı
C) Qara
D) Qırmızı
E) Şabalıdı
Hansı düzən torpağına aiddir?
A) Qəhvəyi
B) Sarı
C) Boz
D) Şabalıdı
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top