Tapılan ümumi test sayı : 27

Yarımsəhra üçün hansı torpaqlar xarakterikdir?
A) Qəhvəyi, podzol
B) Boz-çəmən, qara
C) Qara, şabalıdı
D) Boz, şoran
Hansı ərazidə intrazonal landşaft yayılmayıb?
A) Samur-Dəvəçi ovalığında
B) Kür boyunda
C) Şollar düzündə
D) Lənkəran ovalığında
E) Qanıx- Əyriçayda
Tuqay meşələri harada yayılmayıb?
A) Şollar düzündə
B) Kür boyunda
C) Qanıx-Əyriçayda
D) Lənkəran ovalığında
Naxçıvan MR-da hansı Landşaft tipi yayılmamışdır?
A) Dağ çəmən
B) Dağ meşə
C) yarımsəhra
D) Yarım səhra və quru çöl
E) Quru COL
İntrazonal landşaft yayılmayıb?
A) Lənkəran ovalığında
B) Şollar düzündə
C) Qanıx-Əyriçay vadisində
D) Talış dağlarında
Hansı düzən ərazinin yarımsəhra landşaftıdır?
A) Acınohur
B) Qobustan
C) Abşeron
D) Ceyrançöl
Antropogen landşaft təbii landşaftın neçə faizini təşkil edir?
A) 80%
B) 60%
C) 40%
D) 20%
Yarımsəhra landşaftı harada yayılmayıb:
A) Abşeron
B) Qanıx-Əyriçay
C) Arazboyu
D) Samur -Dəvəçi
Hansı ərazidə dağ yarımsəhraları yayılmayıb?
A) Ceyrançöldə
B) Samur-Dəvəçi ovalığında
C) Qobustanda
D) Acınohurda
Hansı Böyük Qafqaz dağlarında olmayan landşaftdır?
A) Dağ çəmənləri
B) Dağ çölləri
C) Yarımsəhra
D) Nival
Hansı ərazidə landşaft pozulub?
A) Böyük Qafqaz dağları
B) Kiçik Qafqaz dağları
C) Talış dağları
D) Dağlıq Şirvan
Naxçıvan ərazisində hansı landşafta rast gəlinmir:
A) Kserofit kolluqlar
B) Yarımsəhra
C) Dağ meşələri
D) Dağ bozqırları
Böyük Qafqaz dağlarında neçə əsas landşaft qurşağı yerləşir?
A) 5
B) 3
C) 4
D) 2
E) 6
Hansı dağ landşaftı deyil:
A) Çöl
B) Meşə
C) Çəmən
D) İnrtazonal
Landşaftın inversiyası nədir:
A) Hər bir ərazinin özünəməxsus landşaft qurşağının olması
B) Müxtəlif səbəblərdən şaquli landşaft qurşaqlığının pozulması
C) Landşaft qurşaqlarının təsnifatı
D) Ərazi üçün tipik olmayan landşaft vahidlərinin yaranması
Hansı ərazidə landşaft qurşaqlarının şaquli paylanma qanunauyğunluğu pozulur, dağ – meşə qurşağından sonra yüksək dağ çəmənlikləri deyil, kserofit kolluqlar qurşağı yerləşir:
A) Kiçik Qafqazda
B) Böyük Qafqazda
C) Talış dağlarında
D) Naxçıvanda
Ən böyük landşaft vahidi:
A) Tip
B) Növ
C) Fəsil
D) Sinif
Hansı variant düzdür:
A) Tip – yarımtip – növ – sinif – yarımsinif
B) Tip – sinif – yarımtip – yarımsinif – növ
C) Növ – sinif – yarımsinif – tip – yarımtip
D) Sinif – yarımsinif – tip – yarımtip – növ
İntrazonal landşaftlar hansı ərazilər üçün səciyyəvidir:
A) Talış dağları üçün
B) Düzən rayonlar üçün
C) Alçaqdağlıq zonalar üçün
D) Yüksək dağlıq ərazilər üçün
Dağ meşələrinə hansı ərazidə rast gəlinmir?
A) Böyük Qafqaz
B) Kiçik Qafqaz
C) Talış
D) Naxçıvan
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top