Tapılan ümumi test sayı : 27

Yarımsəhra üçün hansı torpaqlar xarakterikdir?
A) Qəhvəyi, podzol
B) Qara, şabalıdı
C) Boz, şoran
D) Boz-çəmən, qara
Hansı ərazidə intrazonal landşaft yayılmayıb?
A) Qanıx- Əyriçayda
B) Kür boyunda
C) Samur-Dəvəçi ovalığında
D) Şollar düzündə
E) Lənkəran ovalığında
Tuqay meşələri harada yayılmayıb?
A) Qanıx-Əyriçayda
B) Kür boyunda
C) Şollar düzündə
D) Lənkəran ovalığında
Naxçıvan MR-da hansı Landşaft tipi yayılmamışdır?
A) Quru COL
B) Dağ çəmən
C) Yarım səhra və quru çöl
D) yarımsəhra
E) Dağ meşə
İntrazonal landşaft yayılmayıb?
A) Şollar düzündə
B) Talış dağlarında
C) Lənkəran ovalığında
D) Qanıx-Əyriçay vadisində
Hansı düzən ərazinin yarımsəhra landşaftıdır?
A) Qobustan
B) Ceyrançöl
C) Acınohur
D) Abşeron
Antropogen landşaft təbii landşaftın neçə faizini təşkil edir?
A) 60%
B) 40%
C) 80%
D) 20%
Yarımsəhra landşaftı harada yayılmayıb:
A) Qanıx-Əyriçay
B) Arazboyu
C) Abşeron
D) Samur -Dəvəçi
Hansı ərazidə dağ yarımsəhraları yayılmayıb?
A) Qobustanda
B) Ceyrançöldə
C) Samur-Dəvəçi ovalığında
D) Acınohurda
Hansı Böyük Qafqaz dağlarında olmayan landşaftdır?
A) Dağ çölləri
B) Dağ çəmənləri
C) Nival
D) Yarımsəhra
Hansı ərazidə landşaft pozulub?
A) Talış dağları
B) Dağlıq Şirvan
C) Kiçik Qafqaz dağları
D) Böyük Qafqaz dağları
Naxçıvan ərazisində hansı landşafta rast gəlinmir:
A) Dağ bozqırları
B) Yarımsəhra
C) Kserofit kolluqlar
D) Dağ meşələri
Böyük Qafqaz dağlarında neçə əsas landşaft qurşağı yerləşir?
A) 3
B) 2
C) 6
D) 4
E) 5
Hansı dağ landşaftı deyil:
A) Çöl
B) Meşə
C) İnrtazonal
D) Çəmən
Landşaftın inversiyası nədir:
A) Hər bir ərazinin özünəməxsus landşaft qurşağının olması
B) Ərazi üçün tipik olmayan landşaft vahidlərinin yaranması
C) Landşaft qurşaqlarının təsnifatı
D) Müxtəlif səbəblərdən şaquli landşaft qurşaqlığının pozulması
Hansı ərazidə landşaft qurşaqlarının şaquli paylanma qanunauyğunluğu pozulur, dağ – meşə qurşağından sonra yüksək dağ çəmənlikləri deyil, kserofit kolluqlar qurşağı yerləşir:
A) Talış dağlarında
B) Böyük Qafqazda
C) Kiçik Qafqazda
D) Naxçıvanda
Ən böyük landşaft vahidi:
A) Tip
B) Sinif
C) Növ
D) Fəsil
Hansı variant düzdür:
A) Növ – sinif – yarımsinif – tip – yarımtip
B) Tip – sinif – yarımtip – yarımsinif – növ
C) Sinif – yarımsinif – tip – yarımtip – növ
D) Tip – yarımtip – növ – sinif – yarımsinif
İntrazonal landşaftlar hansı ərazilər üçün səciyyəvidir:
A) Düzən rayonlar üçün
B) Alçaqdağlıq zonalar üçün
C) Yüksək dağlıq ərazilər üçün
D) Talış dağları üçün
Dağ meşələrinə hansı ərazidə rast gəlinmir?
A) Naxçıvan
B) Kiçik Qafqaz
C) Talış
D) Böyük Qafqaz
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top