Tapılan ümumi test sayı : 81

Hansı maddə arenlərə aid deyil?
A) p-ksilol
B) benzol
C) toluol
D) m-ksilol
E) stirol
Aromatik karbohidrogen deyil
A) Benzol
B) Metil etil benzol
C) Metilbenzol
D) Metil
E) Heç biri
Benzolun qatnama temperaturu neçədir?
A) 100 0 C
B) 18,6 0 C
C) 20 C
D) 80,1 C
E) 56,7 C
Hibrid orbitallarının sayı 18-ə bərabər olan aren molekulunda siqma rabitələrin ümumi sayını müəyyən edin
A) 6
B) 12
C) 14
D) 18
E) 20
Benzoy turşusunun duzlarını qələvi ilə qızdırdıqda hansı üzvi maddə alınar?
A) Benzol
B) Metilbenzol
C) Naftalin
D) Tsikloheksan
E) fenol
Benzol molekulunda hansı hibridləşmə mövcuddur?
A) sp3
B) sp2
C) sp
D) s
E) p
1 mol aren molekulu yanan zaman ayrılan suyu mol sayı n-3-ə bərabər olarsa aren molekulunda karbon atomlarının sayının müəyyən edin
A) n-2
B) n-3
C) 2n-6
D) n+6
E) n
Benzolun kimyəvi formulunu göstərin:
A) C2H2
B) C6H12
C) CH4
D) C3H8
E) C6H6
Benzolun 16 hidrogen atomu olan homoloqunun tərkibində neçə karbon atomu var?
A) 7
B) 8
C) 12
D) 11
E) 10
Alkinlərdə karbonlakarbon arasında bucaq neçə dərəcədir?
A) 180
B) 140
C) 109, 28
D) 134
E) 120
Molyar kütləsi 54 qram olan alkin molekulunda neytron sayını müəyyən edin
A) 24
B) 6
C) 8
D) 12
E) 30
Alkinlərin ilk nümayəndəsində neçə karbon atomu var?
A) 3
B) 4
C) yoxdur
D) 2
E) 1
Propin molekulunda neçə ədəd siqma rabitə var?
A) 4
B) 6
C) 7
D) 8
E) 5
Alkinlərin ümumi formulu
A) CnH2n+2
B) CnH2n
C) CnH2n-2
D) Cnh2n-4
E) CnH2N-6
Buten-2 molekulunda neçə ədəd siqma rabitə var?
A) 11
B) 8
C) 9
D) 7
E) 10
Dien karbohidrogenlərinin ümumi formulunu göstərin:
A) B) CnH2n+2
B) D) CnH2n-6
C) E) CnH2n-1
D) C) CnH2n-2
E) A) CnH2n
Dien karbohidrogenində ən azı neçə karbon olur?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
Etilenin kimyevi formulunu gösterin:
A) C2H10
B) C2H8
C) C2H6
D) C2H4
E) C2H2
Metanın neçə dərəcədə parcalanmasından etilen alınar?
A) 1500
B) 1000
C) 600-700
D) 400-525
E) 550-650
Etilenin su ilə reaksiyasından hansı maddə alınır
A) sirkə turşusu
B) polietilen
C) Etil spirti
D) Qlükoza
E) Etilenepoksid
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top