Tapılan ümumi test sayı : 40

x=0, 13333..... və y=0, 1555....olduqda,
12:x+14:y=?
A) 160
B) 180
C) 100
D) 150
E) 90
5 %-i 2 olan ədədi tap
A) 30
B) 43
C) 53
D) 40
E) 50
x=0,2(6) ,y=0,2(8) olduğuna görə, x2-y2 ifadəsinin qiymətini tapın.
A) -1/243
B) 1/81
C) 1/243
D) -1/90
E) -1/81
X=5, y=8 olduqda 20:y 60:x=?
A) 8.5
B) 14.6
C) 14
D) 14.5
E) 13.5
(x+3)+(x+1)=12 Tənliyi həll edin
A) 120
B) 8
C) 45
D) 12
E) 4
3/x- 2/y=5/6
2/x+1/y=4/3  isə,  x+y=?
İstinad : bilikli.net
A) 3
B) 5
C) 7
D) 6
E) 4
1/(a-b+5)+1/(a+b-3)=1 olduğuna görə, a/b nisbəti neçədir?
A) 5
B) 4, 5
C) 3, 5
D) 4
E) 0, 25
a=5/33
b=50/333
c=500/3333 olduqda, hansı doğrudur?
A) b<a<c
B) a<b<c
C) c<a<b
D) a<c<b
E) c<b<a
x ədədi y-in 5/8 -ni təşkil edir. x=40 olarsa, y=?
A) 25
B) 72
C) 64
D) 48
E) 56
Kəsrlərdən hansı ən kiçikdir?
A) 28/130
B) 56/250
C) 28/125
D) 56/240
E) 0, 224
Sinifdə qızlar oğlanların 0, 25 hissəsini təşkil edir. Qızlar bütün sinfin hansı hissəsini təşkil edir?
A) 3/5
B) 2/5
C) 1/5
D) 4/5
E) 2/3
0, 1(3) sonsuz dövrü onluq kəsrini adi kəsrə çevirin.
A) 7/15
B) 3/20
C) 2/15
D) 4/15
E) 8/15
Sürəti 7 olan neçə düzgün olmayan kəsr var?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 7
E) 6
a-nin neçə fərqli qiymətində (5a-8)/a kəsri natural ədəd olar?
A) 7
B) 6
C) 5
D) 3
E) 4
a-nin hansı qiymətində ax-3=3x 2(1-x) tənliyinin həlli yoxdur?
A) 0
B) 4
C) 2
D) 1
E) 3
a+1=b-3=c-2=d+5=e-5 olduğuna görə, a, b, c, d, e ədədlərindən hansı ən kiçikdir?
A) b
B) d
C) a
D) e
E) c
Xy=12
xz=20
yz=15 olduğuna görə, z neçədir?
A) 3
B) 5
C) 1
D) 6
E) 4
4%-i 5, 6 olan ədədi tapın:
A) 140
B) 14
C) 160
D) 130
E) 235
xy34 dördrəqəmli ədədi 6-ya tam bölünür. Buna görə x+y cəmi neçə fərqli qiymət alar?
A) 6
B) 4
C) 7
D) 8
E) 5
ab=10
bc=27 a, b, c tam müsbət ədədlər olduqda,
a+b-c neçədir?
A) -21
B) -16
C) -11
D) -27
E) -2
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top