Tapılan ümumi test sayı : 220

11→4
23→25
21→9
44→x isə x-i tapın.
A) 64
B) 56
C) 16
D) 72
E) 8
f(x)=2x(1+sinx) isə, f ı(0)=?
A) 2
B) 4
C) 3
D) 0
E) 4
Ədədi silsilədə   a3+a5+a7=42 və a9+a11+a13=96 olduqda , silsilənin fərqini tapın.
A) 3
B) 6
C) 7
D) 5
E) 4
a-nın 9-a bölünməsindən alınan qalıq 5-dir.
(a2+2003)2003 ifadəsinin 9- a bölünməsindən alınan qalıq neçə olar?
A) 2
B) 1
C) 0
D) 4
E) 3
45 rəqəmli 122333444455555....999999999 ədədinin 9-a bölünməsindən alınan qalıq neçədir?
A) 0
B) 2
C) 1
D) 6
E) 5
52189 neçə rəqəmlidir?
A) 5
B) 15
C) 20
D) 10
E) 21
Dəniz sözü 12537ədədinə uyğundursa, Dərə sözü hansı ədədə uyğun gəlir?
A) 1272
B) 1374
C) 2525
D) 1282
E) 1232
x natural ədəd olmaq üzrə 3x+4 tək ədəddirsə, aşağıdakılardan hansı cüt ədəddir?
A) x3+x+1
B) x2+2
C) 7x+7x
D) 4x+1
E) 5x+4
x,y,z müsbət tam ədədlərdir.
x3y=24 və yz=18 isə, x+y+z cəmi neçədir?
A) 14
B) 11
C) 13
D) 15
E) 12
x=7,348   y=1,174 olduğuna görə, 
(x+2y)-8xy  ifadəsinin qiymətini tapın.
A) 16
B) 9
C) 49
D) 36
E) 25
112+332+55 ədədini bölən ən böyük sadə ədəd hansıdır?
A) 11
B) 7
C) 17
D) 13
E) 23
2x+3<-1  bərabərsizliyini ödəyən ən böyük tam ədəd hansıdır?

A) 0
B) -1
C) 1
D) -3
E) -2
|x-2|+|x+4| cəminin ən kiçik qiyməti neçədir?
A) 8
B) 4
C) 0
D) 6
E) 2
Bölünən 72, natamam qismət 7, qalıq 2 olarsa böləni tapın
A) 7
B) 9
C) 8
D) 11
9-a bölünən ədədi göstərin
A) 62
B) 48
C) 12
D) 54
Log2(x-3)=5 olduğuna görə, Log5(x-30)=?
A) 35
B) 3
C) 0
D) 2
E) 1
4444......4  13 rəqəmli ədədin 9-a bölünməsindən alınan qalıq neçədir?
A) 6
B) 8
C) 7
D) 5
E) 4
5.129, 198, 213, 250, 354 ədədlərindən neçəsi 6-ya tam bölünür
A) 5
B) 3
C) 2
D) 6
|a+3b-11|+|a-3b-9|=0 olarsa, ab hasilinin qiyməti neçədir?
A) 4
B) 5
C) 10/3
D) 1
E) 8/3
(2x+1+2x-1):22x-3=?
A) 4
B) 8
C) 2
D) 1
E) 3
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top