Tapılan ümumi test sayı : 220

9 ; 6 ... həndəsi silsiləsinin vuruğunu tapın .
A) 4/3
B) 1/3
C) 1/6
D) 3/4
E) 2/3
Qayıq 48 km çayın axını ilə və bu qədər de çay axınının əksinə gedərək , bütün yola 5 saat vaxt sərf etmişdir . Çayın axma sürətini saatda 4 km hesab edərək , qayığın durğun sudakı sürətini tapın .
A) 16 km/saat
B) 24 km/saat
C) 21 km/saat
D) 20 km/saat
E) 18 km/saat
a ədədi 45-in 16%-i,b ədədi 16-nin 45%-dir.a-b fərqini tapın.
A) 45
B) 16
C) 0
D) 29
E) 23
91x4.3 +91x5.7 ədədi aşağıdakı ədədlərdən hansına bölünmür?
A) 182
B) 35
C) 65
D) 26
E) 135
4(2x 3y)-5(2x-3y)=23(x-y)-2(2x 5y)=-2
A) (80;-6)
B) (49;22)
C) (81;-6)
D) (75;18)
Biri sadə ədəddir
A) 21
B) 23
C) 25
D) 15
Kvadratın sahəsi 81 dm2-dir. Perimetri bu kvadratın perimetrinə bərabər оlаn bərabəryanlı üçbucağın оturаcаğı 1 m оlаrsа, yan tərəfləri neçə santimetr olar?
A) 240
B) 10
C) 360
D) 13
E) 130
a parametrinin hansı qiymətlərində ax2-4x+a>0 bərabərsizliyi x-in bütün həqiqi qiymətlərində doğrudur?
A) (-∞;2)
B) (2;+∞)
C) (-2;2)
D) (-∞;-2)
E) (0;2)
Hərfi vuruğun qarşısında yazılan ədədə ƏMSAL deyilir
A) vuruğu hərfin qarşısında yazılan ədədə ƏMSAL deyilir
B) 2 nisbət bərabərdirsə buna ƏMSAL deyilir
C) verilmiş kəmiyyətlərin uyğun qiymətlərinin hasili sabitdirsə buna ƏMSAL deyilir
D) ədədin 100/1 hissəsinə ƏMSAL deyilir
Göydə bir dəstə qaz uçurmuş. Balaca bir uşaq qışqıraraq deyir ki ey 100 qaz. Bu zaman qazlardan biri uşağa deyir ki biz 100 deyilik. Bizim 100 qaz olmağımız üçün bizim bizimcən gərək, bizim yarımızcan gərək, bizim dörddə birimizcən gərək bir də mən olarıq yüz qaz. Göydə neçə qaz uçurdu?
A) 99
B) 200
C) 36
D) 100
İfadəni hesablayın: √144 ·√14.4⁄√0.144 ·√1.44.
A) 10
B) 0.01
C) 0.1
D) 100
E) 1
3(x y)=15, 3 olduğunu bilərək, 20, 4-4(x y) ifadəsinin qiymətini tapın
A) 6, 5
B) 0
C) 5, 1
D) -4
E) 9
Ən kiçiyi 2n-2 olan iki ardıcıl ədədin cəmini tapın
A) 4n-3
B) 4n+1
C) 2n
D) 4n-1
E) 4n
5x+4x=9
A) 2
B) 1
C) 5
D) 3
E) 8
1/a - 1/b = 1/4 olduqda ab/(a-b) ifadəsinin qiymətini tapın
A) 4
B) -4
C) 0, 25
D) 10
E) 8
Aşağıdakı ədədlərdən hansı böyükdür?
A) 0, 00001
B) 0, 001
C) 0, 1
D) 0, 01
E) 0, 0001
Trapesiyanın oturacaqları 7 və 14 sm-dir. Yan tərəflərindən biri isə 10 sm-dir. Diaqonalların kəsişmə nöqtəsindən keçən və verilmiş yan tərəfdən ayırdığı böyü parçanın uzunluğunu tapın
A) 5sm
B) 3sm
C) 4sm
D) 1sm
-100-dən 100 ə qədər olan tam ədədlərin cəmi ilə hasilini müqayisə edin
A) cəm böyükdür
B) bərabərdir
C) hasil böyükdür
D) müqayisə etmək olmaz
E) cəm kiçikdir
Аşаğıdаkı bərаbərliklərdən neçəsi doğru dеyil?
1) а + b + а - b = 2а
2) а + 3b + 2а =3 а + 3b
3) 2а + b + 2b -а + 1 = 3b + 2а
4) 3а + b - 2а + 2 = а + 2b
5) 4а - 2а + b - 1 = 2а + b - 1
A) 4
B) 3
C) 5
D) 1
E) 2
Üçbucağın bucaqları 1:3:8 nisbətindədir. Bu üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin diametri d olarsa, onun böyük tərəfini tapın (Məsələdə səhvlik var, diametr d isə cavab d- dən asılı olmalıdır)
A) 4
B) 5
C) 3
D) 2
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top