Tapılan ümumi test sayı : 220

(5-3)(5+ 3)-16=? Həll edin
A) 14
B) 20
C) 0
D) 1
E) 10
x2+px+q=0 tənliyində aşağıdakı ifadələrin qiyməti nəyə bərabərdir?
x+y=?, x*y=?
A) x+y=0, x*y=0
B) x+y=-p, x*y=q
C) x+y=q, x*y=p
D) x+y=10, x*y=0
a/10=a-18 tənliyini həll edin
A) -4
B) 20
C) 22
D) -20
E) 7
17! ədədi aşağıdakılardan hansına tam bölünə bilməz?
A) 45
B) 95
C) 56
D) 78
E) 33
Doğru bərabərlik üçün х-in qiymətini tapın (64 : x) • 1 = 2 • 4
A) 2
B) 8
C) 4
D) 6
E) 16
a-nın hansı qiymətində ax=4 tənliyinin kökü natural ədəddir?
A) 1, 2
B) 2, 4
C) 1, 2, 4
D) 2
E) 3, 4
a + 2b = c; b + 2а = d olduqda, hansı doğrudur?
A) а – b = c - d
B) 3а + 3d = c – d
C) а + d = b – 2а
D) 3а – 3b = c – d
E) 3а + 3b = c + d
520 ədədi 7/2/4 nisbətində mütənasib hissələrə ayrılmışdır. Böyük ədədi tapın
A) 80
B) 160
C) 110
D) 50
E) 280
80 ədədinin müsbət tam bölənlərinin sayını tapın
A) 30
B) 10
C) 20
D) 15
E) 40
Tərkibində 20% spirt olan 120 q məhlula tərkibində 15 % spirt olan 180 q məhlul əlavə olunarsa, alınan məhlulda neçə faiz spirt olar?
A) 17
B) 27
C) 20
D) 24
E) 19
İki boru birlikdə hovuzu 2 saata doldurur. Birinci boru bu hovuzu ikincidən 3 saat tez doldurursa, hər boru ayrılıqda hovuzu neçə saata doldurar?
A) 2 saat;10 saat
B) 2 saat;4saat
C) 3 saat;5 saat
D) 4 saat;8 saat
E) 3 saat;6 saat
Ən böyük ikirəqəmli ədədlə ən kiçik üçrəqəmli ədədin cəmi neçədir?
A) 100
B) 99
C) 999
D) 1099
E) 199
Ədədin 30% ilə 20% - nin fərqi 24 isə həmin ədədi tapın
A) 222
B) 240
C) 241
D) 220
E) 23
Üç ardıcıl natural ədədin cəmi onların hasilinə bərabərdir. Bu ədədləri tapın
A) 4;3;2
B) 1;3;4
C) 5;6;7
D) 2;3;4
E) 1;2;3
18 mеtr məsafədə 3 mеtr аrаlıqlа neçə ağac əkmək olar?
A) 8
B) 6
C) 4
D) 7
E) 11
b-nin hansı qiymətində 2-b ifadəsinin qiyməti b-7 ifadəsindən 9 vahid böyükdür?
A) heç bir
B) -1
C) 9
D) istənilən
E) 0
"Məchul ədədi 3 dəfə azaldıb, 5 vahid artırdılar" ifadəsi hansıdır?
A) (х - 3) + 5
B) (х : 3) • 5
C) (х - 3) • 5
D) (х : 3) + 5
E) (х •3) - 5
7=5x-10 tənliyini həll edin
A) 3.4
B) 1.2
C) -3.4
D) -3
E) -1.2
3 ədədi 4 ədədinin neçə faizini təşkil edir?
A) 75
B) 45
C) 15
D) 25
E) 35
Boş bir hovuzu iki krantdan biri a saata, digəri a/3 saata doldurur. İkisi birlikdə boş hovuzu 8 saata doldurursa a neçədir?
A) 56
B) 48
C) 28
D) 32
E) 40
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top