Tapılan ümumi test sayı : 220

ABC üçbucağının perimetri 40 sm-dir. BC tərəfi AB tərəfindən 4 sm böyük, AB tərəfi isə AC tərəfindən 3 sm kiçikdir. Bu üçbucağın AB tərəfini tapın.
İstinad : bilikli.net
A) 11
B) 9
C) 8
D) 12
E) 10
a2+√(2-a)2 -√(-3)2 ifadəsinin qiyməti hansıdır?
A) 1-2a
B) a+5
C) 5
D) 4-2a
E) a+2
136 –nın necə müxtəlif sadə vuruğu var
A) 5
B) 1
C) 2
D) 3
x2+x-y4+2y2-2 İfadəsinin vuruqlarından biri hansıdır?
A) x2-y2+1
B) x-y2-2
C) x+y2+1
D) x2+y-2
E) x-y2+2
Ardıcıl iki tək ədədin hasilinin təkliklər mərtəbəsi neçə fərqli qiymət alar?
A) 4
B) 6
C) 3
D) 5
E) 7
24 nəfərdən ibarət bir qrup alma və ingilis dillərindən ən az birini bilir. Hər iki dili bilən 4 nəfərdir. İngiliscə bilənlər yalnız almanca bilənlərin 2 misli isə, ingiliscə dilini neçə nəfər bilir?
A) 12
B) 13
C) 10
D) 9
E) 11
100;50; 40;20;15;5 düzülüşü müəyyən bir qaydaya görə düzülmüşdür. Bu ədədlərdən biri qaydanı pozur. Həmin ədəd hansıdır?
A) 15
B) 50
C) 20
D) 5
E) 40
x:a+y:b=1
y:a-x:b=3 sisteminin həlli (1;-1) -dir. Buna görə, b neçədir?
A) -0, 5
B) 0, 2
C) -0, 25
D) 0, 25
E) 0, 5
a,b həqiqi ədədlərdir.  a2-ab=3 və b2+3ab=22 olduğuna görə, a+b=?
A) 3
B) 5
C) 2
D) 6
E) 4
x2-y2=12
x+y=4 olduğuna görə, xy hasilini tapın.
A) 7
B) 3, 5
C) 3
D) 7/4
E) 4
(ab):b=4 (qalıq 3) isə, a+b=? ( (ab) 2 rəqəmli ədəddir)
A) 15
B) 12
C) 10
D) 17
E) 7
Bir miqdar pərdəlik parçanın əvvəlcə 2/7 -ni, sonra isə qalanının 7/10-ni atdılar. Geridə 60 m parça qaldığından əvvəlcə neçə m parça var idi?
A) 270
B) 275
C) 260
D) 265
E) 280
Hesablayın:  Lg10+Lne+Log327
A) 10
B) 7
C) 3
D) 5
E) 6
Tənlikləri x-2y=0 və x-2y+5=0 olan düz xəttlər arasındakı məsafəni tapın
A) √5
B) √3
C) 3
D) 4
E) 5
3:x+2:y=5 və x:y=1, 5 olduğuna görə, x=?
A) 3/7
B) 5/6
C) 6/5
D) 1
E) 4/5
1/2+2/3+3/4+.....+8/9=A olduqda,
5/2+7/3+9/4+....+19/9=?
A) 23-A
B) 8-A
C) 24-A
D) 12-A
E) 17-A
4x+3y=7
3x+2y=5 tənliklər sisteminin həll edin.
A) (-1;-1)
B) (1;1)
C) (1;-1)
D) (1;2)
E) (-1;-2)
|x-5|≤10 və |2-x|>1 bərabərsizliklər sistemini ödəyən neçə tam ədəd vardır?
A) 9
B) 19
C) 18
D) 17
E) 8
Bütün rəqəmləri 7 olan 19 rəqəmli ədədin 8-ə bölünməsindən alınan qalıq neçədir?
A) 2
B) 6
C) 1
D) 3
E) 4
-2
A) (1;8)
B) (0;13)
C) (-8;0)
D) (-8;13)
E) (8;13)
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top