Tapılan ümumi test sayı : 220

x,y müsbət tam ədədlərdir. y=2x və xy=336 olduğuna görə, x+y=?
A) 27
B) 24
C) 36
D) 39
E) 21
|2x-3|<5 bərabərsizliyinin ödəyən ən kiçik tam ədədi  tapın.
A) 5
B) 0
C) 4
D) 1
E) 2
x-2y+3z+2=0
2y+z-x-10=0
2z-t-2=0 tənliklər sistemindən t-ni tapın.
A) -2
B) 2
C) 4
D) 0
E) -4
f(x)=2x2-4x-3 funksiyasının minimumunu tapın.
A) -4
B) 2
C) -5
D) 7
E) 1
Tam hissəsi kəsr hissəsindən 2 dəfə böyük olan ədədi tapın
A) 1, 5
B) 4, 2
C) 3, 6
D) 3, 4
Bir miqdar saf suya ağırlığının 3/7 -ü qədər şəkər qatılır. Əldə edilən qarışığın neçə faizi şəkər olur?
A) 28%
B) 35%
C) 30%
D) 21%
E) 14%
log23=a olduğuna görə,  Log324 -ü a ilə ifadə edin.
A) (a+3)/a
B) (a-3)/(a+5)
C) (a-3)/2a
D) (a+3)/2a
E) a/(a+3)
2n-3 və n+4 ədədləri ardıcıl tam ədədlərdir. Buna görə n-in ala biləcəyi qiymətlərin hasili neçədir?
A) 60
B) 54
C) 42
D) 48
E) 72
x=67/62, y=119/114, z=23/18, t=13/8 isə, hansı doğrudur?
A) y
B) y
C) x
D) z
E) t
512·510 ədədi neçə rəqəmlidir?
A) 11
B) 12
C) 8
D) 9
E) 10
a2+b2=25 və ab=12 olarsa a+b  cəminin qiyməti neçədir?
A) 9
B) 11
C) 10
D) 7
E) 8
Tənliyi həll edin
A)
B)
C)
D)
Tənliyi həll edin
A)
B)
C)
D)
Tənliyi həll edin
A)
B)
C)
D)
Tənliyi həll edin
A)
B)
C)
D)
Tənliyi həll edin
A)
B)
C)
D)
Tənliyi həll edin
A)
B)
C)
D)
Tənliyi həll edin
A)
B)
C)
D)
Tənliyi həll edin
A)
B)
C)
D)
Tənliyi həll edin
A)
B)
C)
D)
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top