Tapılan ümumi test sayı : 31

Tərkibində azot əsası olan maddə hansıdır?
A) ATF
B) Xolesterin
C) Hemoqlobin
D) İnsulin
ATF – in tərkibinə daxil olan azot əsası:
A) Sitozin
B) Timin
C) Adenin
D) Urasil
ATF sintezi olan orqanoid:
A) Lizosom
B) Ribosom
C) Holci kompleksi
D) Mitoxondri
ATF – in neçə makroergik rabitəsi var?
A) 1
B) 3
C) 2
D) 4
ATF – in makroergik rabitələrində neçə kC enerji toplanır?
A) 80 kC
B) 40 kC
C) 60 kC
D) 100 kC
3 ATF və 4 ADF-də cəmi neçə makroenergetik rabitə var?
A) 9
B) 5
C) 8
D) 6
E) 10
Hansı maddənin monomeri nukleotiddir?
A) Hemoqlobinin
B) Nişastanın
C) İnsulinin
D) DNT - nin
Tərkibində azot olan üzvi maddələr hansılardır?
A) DNT və dezoksiriboza
B) RNT və riboza
C) ATF və fruktoza
D) DNT və RNT
Hansı sırada azot əsasları verilmişdir?
A) Adenin və quanin
B) DNT və RNT
C) ATF və DNT
D) ATF və adenin
DNT nukleotidlərinin tərkibinə daxil olan azot əsasları hansılardır?
A) A,T,Q,U
B) A,Q,S,T
C) A,S,U
D) T,U,A
RNT – nin nukleotidlərinin tərkibinə daxil olan azot əsasları hansılardır?
A) T,U,A
B) A,T,Q,U
C) A,S,U,Q
D) A,S,T
Selülozanın inşaat funksiyasına nə aiddir?
A) Qan damarlarının divarı
B) Dırnaqların tərkibi
C) Plazmatik membran
D) Bitki hüceyrələrinin qılafı
E) Inşaat funksiyası yoxdur
DNT neçə zəncirlidir?
A) 1
B) 22
C) 2
D) 3
E) 5
Qlükoza hansı maddənin monomeridir?
A) Nişastanın
B) Hemoqlobinin
C) Xolesterinin
D) İnsulinin
Polisaxaridlərə hansı karbohidrat aiddir?
A) Qlükoza
B) Riboza
C) Fruktoza
D) Nişasta
Hansı karbohidrat monosaxarid sayılır?
A) Xitin
B) Nişasta
C) Fruktoza
D) Qlikogen
Heyvan hüceyrəsində hansı karbohidrata rast gəlinir?
A) Qlükoza
B) Nişasta
C) Qlikogen
D) Maltoza
Hansı karbohidrat disaxariddir?
A) Qlükoza
B) Riboza
C) Dezoksiriboza
D) Saxaroza
Hansı disaxariddir?
A) maltoza
B) qlükoza
C) nişasta
D) qalaktoza
E) riboza
Zülalın 1 – ci quruluşunda iştirak edən kimyəvi rabitə:
A) hidrofob
B) İen
C) Peptit
D) Hidrogen
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top