Tapılan ümumi test sayı : 15

Hüceyrədə əsas enerji mənbəyi rolunu hansı maddə oynayır?
A) Qlükoza
B) Yağlar
C) Nişasta
D) Fruktoza
Qlikoliz nədir?
A) Hazırlıq mərhələsi
B) Oksigenli mərhələ
C) Oksigensiz mərhələ
D) Tənəffüs prosesi
Orqanizmlərdə enerji mübadiləsi hansı mərhələlərə ayrılır?
A) Oksigenli və oksigensiz
B) Hazırlıq və oksigensiz
C) Hazırlıq, oksigensiz və oksigenli
D) Hazırlıq və oksigenli
Qlikolizdə bir qlükozanın parçalanmasından neçə mol süd turşusu əmələ gəlir?
A) 2
B) 4
C) 3
D) 1
Qlikoliz zamanı neçə kC enerji ATF şəklində qalır?
A) 120 kC
B) 80 kC
C) 60 kC
D) 40 kC
Fototrof orqanizmlər:
A) Bütün orqanizmlərdir
B) Heyvan orqanizmləridir
C) Bütün bakteriyalardır
D) Fotosintez etmə qabiliyyətinə malik olanlardır
Xloroplastlar yaranmışdır:
A) Bütün hüceyrələrdə
B) Bitki hüceyrələrində
C) Heyvan hüceyrələrində
D) Bütün bakteriyalarda
Fotosintez prosesi şərti olaraq neçə mərhələdən ibarətdir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Fotosintezin işıq mərhələsi üçün xarakterikdir:
A) Həyəcanlanmış elektronlar e¯ öz orbitindən çıxır
B) ATF sintez olmur
C) Su molekulu fotoliz olmur
D) Sərbəst oksigen ayrılmır
Xemosintezedici orqanizmlərə aiddir:
A) Sianobakteriyalar
B) Azot, kükürd, dəmir, hidrogen bakteriyaları
C) Yaşıl və qırmızı bakteriyalar
D) Yalnız kükürd bakteriyaları
Plastik mübadilə:
A) Bütün biosintez reaksiyalarının cəmidir
B) Energetik reaksiyalardır
C) Kimyəvi reaksiyaların cəmidir
D) Yeni maddələrin sintezidir
Energetik mübadilə yaranır:
A) Üzvi maddələrin yaranmasından
B) Qeyri – üzvi maddələrin yaranmasından
C) Üzvi maddələrin parçalanmasından
D) Biosintez proseslərindən
Üç ATF molekulunda neçə makroergik rabitə var?
A) 14
B) 12
C) 6
D) 3
İki mol ADF – dən ATF – nin sintezi üçün neçə mol fosfat turşusu lazımdır?
A) 6
B) 2
C) 4
D) 1
Hansı balıqların bədənində çoxlu miqdarda enerji yaranır?
A) Akulada
B) Xanı balığında
C) Nərə balığında
D) Skatlarda
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top