Tapılan ümumi test sayı : 23

Orqanizmdə uyğunlaşma əlaməti nəyin nəticəsində yaranır?
A) Mutasiyalarla
B) Təbii seçmə ilə
C) Divergensiya ilə
D) Məşq etdirməklə
Orqanizmlərin mühitə nisbi uyğunlaşmaları və təkmilləşməsi hansı bioloji hadisə sahəsində baş verir?
A) Təbii seçmənin
B) Süni seçmənin
C) Yaşamaq uğrunda mübarizənin
D) İrsi dəyişkənliyin
Çoxalma intensivliyi hansı heyvanlarda daha güclü inkişaf etmişdir?
A) Kütləvi məhvə məruz qalan orqanizmlərdə
B) Dəyişkənliyə məruz qalan orqanizmlərdə
C) Mühitə yaxşı uyğunlaşan orqanizmlərdə
D) Az nəsil verən növlərdə
Populyasiyada təbii seçmə nə xarakter daşıyır?
A) Dağıdıcı
B) İstiqamətli
C) Məhdudlaşdırıcı
D) Mübarizə
Təbii seçmə nəyin əmələ gəlməsi ilə nəticələnir?
A) Növlərin – yarımnövlərin və populyasiyaların
B) Yeni populyasiyaların – növlərin və yarımnövlərin
C) Yarımnövlərin – populyasiyaların və növlərin
D) Yeni populyasiyaların – yarımnövlərin – növlərin
Hansı dırnaqlı heyvan təbii seçmə nəticəsində meydana gəlmişdir?
A) Qatır
B) Tur
C) Arxarmerinos
D) Merinos
Hansı bitki təbii seçmə nəticəsində əmələ gəlmişdir?
A) Bağ çiyələyi
B) Gül kələm
C) Meşə çiyələyi
D) Brüssel kələmi
Hansı bitki təbii seçmə nəticəsində əmələ gəlmişdir?
A) Qırmızıbaş kələm
B) Kolrabı
C) Yabanı kələm
D) Ağbaş kələm
Süni seçmənin məhsulu nədir?
A) Yeni populyasiyalar
B) Sort və cinslər
C) Yeni növlər
D) Yeni mutasiyalar
Mədəni bitki sortları öz keyfiyyətini nə zaman itirir?
A) Yaxşı qulluq edildikdə
B) Təbii seçmənin təsiri gücləndikdə
C) Daha artıq şəkildə çoxaldıqda
D) Uzun müddət eyni şəraitdə yetişdirildikdə
Dirrik kələm sortlarının əcdadına yabanı şəkildə harada rast gəlinir?
A) Avropanın qərb sahillərində
B) Cənubi Amerikada
C) Mərkəzi Amerikada
D) Afrikada
Süni seçmə nəticəsində insanlar metodik seçmə aparmaqla nəyə nail olurlar?
A) İnsanın təsərrüfat marağına uyğun yeni sort və cinslərin yaranmasına
B) İnsanın təsərrüfat marağına uyğun mövcud növlərin təkmilləşməsinə
C) İnsanın təsərrüfat marağına uyğun yeni növlərin yaranmasına
D) İnsanın təsərrüfat marağına uyğun mövcud sort və cinslərin təkmilləşməsinə
Aşağıdakılardan hansı süni seçmə üçün xarakterik deyil?
A) İrsi dəyişkənlik
B) Yeni heyvan cinslərinin alınması
C) Yeni növlərin əmələ gəlməsi
D) Yeni bitki sortlarının alınması
Aşağıdakılardan hansı təbii və süni seçmə üçün ümumi sayılır?
A) İnsan tərəfindən aparılması
B) Yeni bitki sortlarının alınması
C) İrsi dəyişkənlik
D) Yeni növlərin əmələ gəlməsi
İrsiyyətin maddi əsasını nə təşkil edir?
A) Xromosomlarda yerləşən genlər
B) Zülalların tərkibindəki nuklein turşuları
C) DNT – də olan nukleotidlər
D) Nüvənin tərkibindəki m – RNT – si
Bütün orqanizmlərin əcdadlarının quruluş xüsusiyyətlərini və funksiyalarını qoruyub nəslə vermək kimi ümumi xassəsi nədir?
A) Populyasiya
B) İrsiyyət
C) Yarımnöv
D) Dəyişkənlik
Ağbaş kələmdə baş əmələ gətirmə hansı dəyişkənlik növünə aiddir?
A) İrsi dəyişkənliyə
B) Nisbi dəyişkənliyə
C) Kombinativ dəyişkənliyə
D) İrsi olmayan dəyişkənliyə
Populyasiyalarda çarpazlaşma nə mənbəyi hesab olunur?
A) Nisbətli dəyişkənlik
B) Mutasiya dəyişkənliyi
C) Kombinativ dəyişkənlik
D) Modifikasiya dəyişkənliyi
Növün hansı kriteri bir növün fərdləri üçün xromosom quruluşundakı oxşarlığı əks etdirir?
A) Fizioloji
B) Morfoloji
C) Ekoloji
D) Genetik
Hansı kriteri növün areal tutmasına əsaslanır?
A) Coğrafi
B) Genetik
C) Morfoloji
D) Biokimyəvi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top