Tapılan ümumi test sayı : 35

Piramidanın oturacağı, tərəfi a və iti bucağı   olan rombdur. Piramidanın daxilinə doğuranı oturacaq müstəvisi ilə  bucağı əmələ gətirən konus çəkilmişdir. Konusun həcmini tapın.
A)
B)
C)
D)
E)
üçbucaqlı piramidanın yan tillərinin uzunluqları  və   sm olub, qarşılıqlı perpendikulyardırlar. Bu  piramidanın həcmini tapın.
A) 3 sm
B)
C)
D) 6 sm
E)
a tərəfinə və ona bitişik   və   bucaqlarına görə üçbucağın sahəsini tapın.
A)
B)
C)
D)
E)
Bərabərsizliyi həll edin:   2cos2x > 1
A)
B)
C)
D)
E)
a - nın hansı qiymətində elə x ədədi tapmaq olar ki,   ədədləri (verildiyi sıra ilə) ədədi silsilə təşkil edir ?
A) 12<a<25
B)
C)
D) a<25
E) 5<a<12
Bərabərsizliyi həll edin: logx-3(x - 1) < 2
A)
B)
C)
D)
E)
|4 - 3x| = 2
A)
B)
C)
D)
E)
Dairə xaricinə çəkilmiş trapesiyanın perimetri 18 sm - dir. Bu trapesiyanın orta xəttini tapın.
A) 13,5 sm
B) 4,5 sm
C) 9 sm
D) 22,5 sm
E) 18 sm
y = x2 + 5x funksiyasının qrafikinə absisi x0 = -3 olan nöqtədə çəkilən toxunanın bucaq əmsalını tapın.
A) 6
B) - 1
C) 5
D) 1
E) - 5
 olduqda,   - nı hesablayın.
A)
B) 2
C)
D)
E) 3
 Tənliklər sistemi üçün x * y hasilini tapın.
A) 14
B) 7
C) 10
D) 5
E) 2
Düzbucaqlı paralelepipedin ölçüləri 3 sm, 8 sm və 9 sm - dir. Onunla eyni böyüklükdə olan kubun tilini tapın.
A) 6 sm
B) 18 sm
C) 3 sm
D) 16 sm
E) 9 sm
y = x3 - 3x2 funksiyasının azalma aralığını tapın:
A)
B)
C)
D)
E)
Uzunluğu 13 sm olan parça müstəvini kəsir. Parçanın uclarının müstəvidən 1 sm və 4 sm məsafədə olduğunu bilərək, bu parçanın müstəvi üzərindəki proyeksiyasının uzunluğunu tapın.
A) 5 sm
B) 11 sm
C) 8 sm
D) 12 sm
E) 9 sm
olduqda  - nı tapın :
A) - 0,5
B) - 0,75
C) 0,25
D) 0,5
E) 0,75
Tənliyi həll edin :  log3(x - 1)2 = 2 * log35
A) {1;6}
B) {- 4}
C) {6}
D) {- 4;6}
E) {- 4;2}
Bərabəryanlı üçbucağın xarici bucaqlarından biri 700 - dir. Bu üçbucağın ən kiçik bucağı neçə dərəcədir ?
A) 350
B) 200
C) 400
D) 250
E) 300
Funksiyanın tə'yin oblastını tapın:
A)
B)
C)
D)
E)
İfadəni sadələşdirin:
A)
B) - 1
C) 0
D)
E) 1
Mail prizmanın yan tili 15 sm olub, oturacaq müstəvisi ilə 30- lik bucaq əmələ gətirir. Prizmanın hündürlüyünü tapın.
A) 12,5 sm
B) 7,5 sm
C) 5 sm
D)
sm
E) 15 sm
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top