Tapılan ümumi test sayı : 19

Aşağıda göstərilən nüvə reaksiyasından alınan ikinci zərrəciyi təyin edin.

A) p
B) e-
C)
D)
E) n
Güzgü müstəvi ilə 300 - li bucaq əmələ gətirən düz xətt üzrə 2 m/san sürətlə hərəkət edən adam öz xəyalına hansı sürətlə yaxınlaşır ?
A)
 m/san
B) 2 m/san
C)
 m/san
D) 3 m/san
E) 4 m/san
Kütləsi 10 q olan maddi nöqtə x = 0,05 . sin(0,6t + 0,8) (m) qanunu üzrə harmonik rəqs edir. Nöqtəyə təsir edən qüvvənin (nyutonlarla) ən böyük qiymətinin tapın :
A) . 10-3
B) . 10-5
C) 0
D) 1,8 . 10-4
E) 2,5 . 10-4
E.H.Q. 1,1 V olan mənbəyə qoşulmuş 2 Om müqavimətli naqildən axan cərəyan şiddəti 0,5 A - dir. Qısa qapanma zamanı cərəyan şiddətini tapım :
A) 2 A
B) 0,55 A
C) 1 A
D) 5,5 A
E) 5 A
İdeal qazın halının dəyişməsini təsvir edən qrafikdə hansı nöqtə temperaturun ən kiçik qiymətinə uyğun gəlir ?
 
A) 2
B) 1
C) 3
D) 4
E) 5
Avtomobil yolun birinci yarısını sabit 10 m/san, ikinci yarısını isə 15 m/san sürətlə getmişdir. Avtomobilin orta sürətini tapın.
A) 13 m/san
B) 11,5 m/san
C) ​12 m/san
D) 12,5 m/san
E) 12,7 m/san
Şəkildə atomun enerji səviyyəsinin diaqramı verilmişdir. Ən kiçik dalğa uzunluqlu fotonun şüalanmasına uyğun keçidin nömrəsini göstərin.
 
A) 3
B) 5
C) 2
D) 4
E) 1
Çıxış işi 3,31 . 10-19 C olan metalda fotoeffektin müşahidə oluna bilməsi üçün onun üzərinə düşən işığın tezliyinin ən kiçik qiymətini tapın. h = 6,62 . 10-34 C . san qəbul etməli.
A) . 1014 Hs
B) . 1015 Hs
C) 2 . 1014 Hs
D) 1014 Hs
E) 1015 Hs
Transformasiya əmsalı 20 olan transformatorun birinci dolağındakı gərginlik 120 V - dur. İkinci dolaqdakı gərginliyi təyin edin.
A) 240 V
B) 60 V
C) 2400 V
D) 6 V
E) 100 V
Müəyyən miqdar qaza 100 C istilik miqdarı verilmiş, xarici qüvvələr isə qaz üzərində 300 C iş görmüşdür. Onun daxili enerjisinin dəyişməsini tapın.
A) 400 C
B) 0 C
C) 100 C
D) 300 C
E) 200 C
Suda həcmi 0,3 m3 olan daşa təsir edən itələyici qüvvəni tapın. (Suyun sıxlığı 1000 kq/m- dur, g = 10 m/san2)
A) 200 N
B) 50000 N
C) 20 N
D) 2 N
E) 2000 N
Oksigen   izotopunun nüvəsində neçə neytron vardır ?
A) 25
B) 7
C) 17
D) 9
E) 8
İki mühiti ayıran sərhəddə şüa düşərkən düşmə bucağını müəyyən a qiymətində düşmə bucağı sinusunun sınma bucağının sinusuna olan nisbəti n-ə barəbərdir. Düşmə bucağını iki dəfə artırsaq, bu nisbət nəyə bərabər olar ?
A)
B)
C)
D)
E)
Səsin yüksəkliyi nədən asılıdır ?
A) rəqslərin amplitudundan
B) rəqslərin fazasından
C) dalğa uzunluğundan
D) rəqslərin tezliyindən
E) dalğanın yayılma sürətindən
Maqnit sahəsinin induksiyası hansı vahidlə ölçülür ?
A) Henri
B) Amper
C) Tesla
D) Om . m
E) Veber
1, 2, 3 cisimləri şəkildə göstərildiyi kimi yüklənmişdir. Onlardan hansılar bir-birini cəzb edir ?
A) 3 və 2; 3 və 1
B) heç bir cüt
C) 3 və 1; 3 və 2; 1 və 3
D) 1 və 2; 1 və 3
E) 2 və 3; 1 və 2
Aşağıda göstərilən düsturlardan hansı maye sütünunun kapilyar boruda hündürlüyünü ifadə edir ?
A)
B)
C)
D)
E)
Gücün ölçü vahidini göstərin ?
A) Coul
B) Amper
C) Volt
D) Vatt
E) Nyuton
Aşağıdakı düsturlardan hansı Huk qanununu ifadə edir ?
A)
B)
C)
D)
E)
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top