Tapılan ümumi test sayı : 30

Dünya təsərrüfatının müasir simasını müəyyən edir:
a) qloballaşma b) ETİ c) təmərküzləşmə d) regionlaşma
A) a,b
B) a,d
C) b,c
D) c,d
Qloballaşma prosesini daha da sürətləndirir:
A) Transmilli şirkətlər ( TMŞ )
B) Azad iqtisadi zonalar
C) Təmərküzləşmə
D) ETİ
Qloballaşmanın əsas formalarını göstərin:
A) Müəssisələrin birləşməsi, “ texnopolislər ” in yaradılması
B) Müəssisələrin birləşməsi, beynəlxalq müqavilələrin bağlanması
C) Beynəlxalq müqavilələrin bağlanması, beynəlxalq nəqliyyat yollarının çəkilməsi
D) Beynəlxalq podrat sisteminin inkişafı, beynəlxalq nəqliyyat yollarının çəkilməsi
Hansı ərazilərdə Azad iqtisadi zonalar yaradılmışdır:
A) Latın Amerikasında, Şərqi Asiyada
B) Şimali Amerikada, Latın Amerikasında
C) Qərbi Avropada, Cənub – Qərbi Asiyada
D) Avstraliyada, Şərqi Asiyada
Trans Qafqaz dəhlizi və yaxud “ Avrasiya dəhlizi ” rolu oynayır:
A) Azərbaycan
B) Qazaxıstan
C) Gürcüstan
D) Türkmənistan
İstehsalın yerləşdirilməsinə təsir edən amillər:
a) ərazi amili b) insan amili c) İCM amili d) siyasi amil e) nəqliyyat amili
A) c,d
B) b,e
C) a,b
D) a,e
Sinqapurun yüksək inkişafına təsir göstərir:
A) Yaponiya ilə qonşuluq mövqeyi
B) Geniş əraziyə malik olması
C) Avropa və Yaxın Şərq ölkələrindən Yaponiyaya gedən yollar üzərində yerləşməsi
D) Təbii ehtiyatların bolluğu
İqtisadiyyatında təbii resurs amili mühüm rol oynadığı ölkələr:
A) Kanada, Yaponiya
B) Sinqapur, CAR
C) Avstraliya, Kanada
D) Rusiya, Avstriya
Əlverişsiz İCM - ə malik olmalarına baxmayaraq, nəqliyyat sahələrinin inkişafı ilə iqtisadiyyatı inkişaf etmiş ölkələr:
A) Avstriya və İsveçrə
B) Kanada və Avstraliya
C) Yaponiya və Rusiya
D) Türkiyə və Rusiya
Təbii ehtiyat amilinin az olmasına baxmayaraq, iqtisadiyyatı yüksək inkişaf etmiş ölkələr:
a) Kanada b) Yaponiya c) C. Koreya d) Türkiyə e) Avstraliya
A) a,e
B) d,e
C) a,c
D) b,c
Postsənaye adlanır:
A) Ölkə iqtisadiyyatında qeyri – istehsal sahələrinin rolunun yüksəlməsi
B) Ölkə iqtisadiyyatında sənaye sahələrinin rolunun yüksəlməsi
C) Ölkə iqtisadiyyatında aqrar – sənaye sahələrinin rolunun yüksəlməsi
D) Ölkə iqtisadiyyatında istehsal sahələrinin rolunun yüksəlməsi
Emaledici sənaye sahələri içərisində hansıların rolu artmaqdadır?
a)tikinti
b) kimya
c) maşınqayırma
d) yüngül
e) yeyinti
A) b,c
B) a,d,e
C) a,c,d
D) d,e
Biri köhnə sənaye regionudur:
A) Paris ( Fransa )
B) Osaka ( Yaponiya )
C) Kaliforniya ( ABŞ )
D) Lotaringiya ( Fransa )
Sənayenin zəif inkişaf etdiyi, başlıca olaraq kənd təsərrüfatının və aqrar sənaye sahələrinin inkişafı ilə seçilən, elmtutumlu sənaye sahələrinin, digər infrastrukturların az olduğu ərazilər adlanır:
A) Yeni mənimsənilən rayon
B) Aqrar rayon
C) Yüksək inkişaf etmiş region
D) Köhnə sənaye regionu
Yeni mənimsənilən rayonlara aid deyil:
A) Amazon ovalığı
B) Alyaska ( ABŞ )
C) AFR – in cənubu
D) Rusiyanın Sibir hissəsi
Geridə qalmış rayonların iqtisadiyyatının yüksəlməsi üçün görülən tədbirlər necə adlanır?
A) Beynəlxalq siyasət
B) Regional siyasət
C) Demoqrafik siyasət
D) Demarkasiya
ETİ – nin tərkib hissələrinə aid deyil:
A) İstehlak
B) Elm
C) Texnika və texnologiya
D) İdarəetmə
Geoinformatikanın yaranmasına səbəb olmuşdur:
A) Biotexnologiyanın sürətli inkişafı
B) İstehsalın artması
C) İnformasiya bolluğu
D) İstehlakın artması
ETİ dövründə istehsal bu istiqamət üzrə inkişaf etmir:
A) Yeni materiallar istehsalı
B) Kosmikləşmə
C) İnsan əməyinin rolunun artırılması
D) Kompleks avtomatlaşdırma
ETİ -nin səciyyəvi əlamətlərindən biri deyil:
A) İstehsal prosesində insanın rolunun dəyişməsi
B) Yavaş bir şəkildə inkişaf etməsi, elmi yeniliklərin istehsala gec tətbiq olunması
C) Universallığı və əhatəliliyi
D) Elmin istehsal prosesinin tərkib hissəsinə çevrilməsi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top