Tapılan ümumi test sayı : 30

Dünya təsərrüfatının müasir simasını müəyyən edir:
a) qloballaşma b) ETİ c) təmərküzləşmə d) regionlaşma
A) c,d
B) b,c
C) a,b
D) a,d
Qloballaşma prosesini daha da sürətləndirir:
A) Azad iqtisadi zonalar
B) Transmilli şirkətlər ( TMŞ )
C) Təmərküzləşmə
D) ETİ
Qloballaşmanın əsas formalarını göstərin:
A) Müəssisələrin birləşməsi, beynəlxalq müqavilələrin bağlanması
B) Müəssisələrin birləşməsi, “ texnopolislər ” in yaradılması
C) Beynəlxalq müqavilələrin bağlanması, beynəlxalq nəqliyyat yollarının çəkilməsi
D) Beynəlxalq podrat sisteminin inkişafı, beynəlxalq nəqliyyat yollarının çəkilməsi
Hansı ərazilərdə Azad iqtisadi zonalar yaradılmışdır:
A) Latın Amerikasında, Şərqi Asiyada
B) Qərbi Avropada, Cənub – Qərbi Asiyada
C) Avstraliyada, Şərqi Asiyada
D) Şimali Amerikada, Latın Amerikasında
Trans Qafqaz dəhlizi və yaxud “ Avrasiya dəhlizi ” rolu oynayır:
A) Türkmənistan
B) Qazaxıstan
C) Azərbaycan
D) Gürcüstan
İstehsalın yerləşdirilməsinə təsir edən amillər:
a) ərazi amili b) insan amili c) İCM amili d) siyasi amil e) nəqliyyat amili
A) b,e
B) c,d
C) a,b
D) a,e
Sinqapurun yüksək inkişafına təsir göstərir:
A) Təbii ehtiyatların bolluğu
B) Geniş əraziyə malik olması
C) Yaponiya ilə qonşuluq mövqeyi
D) Avropa və Yaxın Şərq ölkələrindən Yaponiyaya gedən yollar üzərində yerləşməsi
İqtisadiyyatında təbii resurs amili mühüm rol oynadığı ölkələr:
A) Rusiya, Avstriya
B) Avstraliya, Kanada
C) Kanada, Yaponiya
D) Sinqapur, CAR
Əlverişsiz İCM - ə malik olmalarına baxmayaraq, nəqliyyat sahələrinin inkişafı ilə iqtisadiyyatı inkişaf etmiş ölkələr:
A) Kanada və Avstraliya
B) Yaponiya və Rusiya
C) Türkiyə və Rusiya
D) Avstriya və İsveçrə
Təbii ehtiyat amilinin az olmasına baxmayaraq, iqtisadiyyatı yüksək inkişaf etmiş ölkələr:
a) Kanada b) Yaponiya c) C. Koreya d) Türkiyə e) Avstraliya
A) d,e
B) a,c
C) b,c
D) a,e
Postsənaye adlanır:
A) Ölkə iqtisadiyyatında aqrar – sənaye sahələrinin rolunun yüksəlməsi
B) Ölkə iqtisadiyyatında istehsal sahələrinin rolunun yüksəlməsi
C) Ölkə iqtisadiyyatında qeyri – istehsal sahələrinin rolunun yüksəlməsi
D) Ölkə iqtisadiyyatında sənaye sahələrinin rolunun yüksəlməsi
Emaledici sənaye sahələri içərisində hansıların rolu artmaqdadır?
a)tikinti
b) kimya
c) maşınqayırma
d) yüngül
e) yeyinti
A) a,d,e
B) d,e
C) a,c,d
D) b,c
Biri köhnə sənaye regionudur:
A) Kaliforniya ( ABŞ )
B) Paris ( Fransa )
C) Lotaringiya ( Fransa )
D) Osaka ( Yaponiya )
Sənayenin zəif inkişaf etdiyi, başlıca olaraq kənd təsərrüfatının və aqrar sənaye sahələrinin inkişafı ilə seçilən, elmtutumlu sənaye sahələrinin, digər infrastrukturların az olduğu ərazilər adlanır:
A) Yeni mənimsənilən rayon
B) Aqrar rayon
C) Köhnə sənaye regionu
D) Yüksək inkişaf etmiş region
Yeni mənimsənilən rayonlara aid deyil:
A) Amazon ovalığı
B) Alyaska ( ABŞ )
C) AFR – in cənubu
D) Rusiyanın Sibir hissəsi
Geridə qalmış rayonların iqtisadiyyatının yüksəlməsi üçün görülən tədbirlər necə adlanır?
A) Beynəlxalq siyasət
B) Regional siyasət
C) Demoqrafik siyasət
D) Demarkasiya
ETİ – nin tərkib hissələrinə aid deyil:
A) İstehlak
B) İdarəetmə
C) Texnika və texnologiya
D) Elm
Geoinformatikanın yaranmasına səbəb olmuşdur:
A) Biotexnologiyanın sürətli inkişafı
B) İnformasiya bolluğu
C) İstehsalın artması
D) İstehlakın artması
ETİ dövründə istehsal bu istiqamət üzrə inkişaf etmir:
A) İnsan əməyinin rolunun artırılması
B) Kosmikləşmə
C) Kompleks avtomatlaşdırma
D) Yeni materiallar istehsalı
ETİ -nin səciyyəvi əlamətlərindən biri deyil:
A) Yavaş bir şəkildə inkişaf etməsi, elmi yeniliklərin istehsala gec tətbiq olunması
B) Universallığı və əhatəliliyi
C) İstehsal prosesində insanın rolunun dəyişməsi
D) Elmin istehsal prosesinin tərkib hissəsinə çevrilməsi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top