Tapılan ümumi test sayı : 70

Bu ölkələrdə ekoloji şəraitin təbii rejimi pozulmasa da, zəngin faydalı qazıntı yataqları sahələrində dağ – mədən sənayesinin inkişafı regional ekoloji böhran yaratmaqdadır:
A) Altay və Başqırdıstanda
B) Çuvaş və Xakasiyada
C) Tatarıstan və Tıvada
D) Saxa və Dolqan – Nendə
Volqa çayının çirklənməsi hansı ölkələrə böyük təsir edir?
A) Özbəkistan və Qırğızıstan Respublikalarına
B) Saxa və Başqırdıstan Respublikalarına
C) Tatarıstan və Çuvaş Respublikalarına
D) Azərbaycan və Türkiyə Respublikalarına
Bəzi dağlıq ölkələrdə meşə sahələrinin məhv edilməsi hansı problemlərin yaranmasına səbəb olur?
a) torpaq eroziyasının güclənməsinə
b) yeraltı suların səviyyəsinin qalxmasına
c) dağ çaylarında sülb ( bərk ) axımın artmasına
d) torpaqların şoranlaşmasına
A) b,d
B) b,c
C) a,c
D) a,d
Subarktik və arktik qurşaqda yerləşən dövlətlərdən biri:
A) Saxa Respublikası
B) Türkiyə Respublikası
C) Sintszyan – Uyğur Muxtar Rayonu
D) Türkmənistan Respublikası
Asiyanın Şimal Buzlu okeanına aid olan ən böyük çaylarından biri:
A) Ceyhan
B) Lena
C) Çorox
D) Qızılüzən
Çaylardan biri Türkiyə Respublikası ərazisində yerləşmir:
A) Qızıl İrmaq
B) Yenisey
C) Seyhan
D) Çorot
Türk dövlətlərində yarımsəhra və quru çöl iqlimi üçün əlverişli olan təsərrüfat sahəsi:
A) Bostançılıq
B) Qoyunçuluq
C) Tütünçülük
D) Əkinçilik
Əhalinin sıx məskunlaşdığı bölgələrdən deyil:
A) Saxa ərazisi
B) Fərqanə vadisi
C) Kür – Araz düzənlikləri
D) Qara və Aralıq dənizi sahili
Daş kömür və boz kömür yataqları ilə zəngin olan türk dövlətləri:
a) Türkiyə
b) Tatarıstan
c) Qazaxıstan
d) Saxa
e) Azərbaycan
ə) Altay
A) b,c,d,ə
B) a,b,c,d
C) a,c,d,ə
D) c,d,e,ə
Xromit ehtiyatı ilə zəngindir:
A) Türkiyə
B) Özbəkistan
C) Azərbaycan
D) Saxa
Zəngin meşə sərvətləri var:
A) Qazaxıstan və Tacikistan
B) Altay və Tacikistanda
C) Saxa və Altayda
D) Saxa və Tacikistanda
Energetika sənayesi zəif inkişaf etmişdir:
A) Tıva
B) Türkmənistan
C) Qazaxıstan
D) Altay
Şirin su problemi olmayan türk qurumu:
A) Türkmənistan
B) Özbəkistan
C) Başqırdıstan
D) Qazaxıstan
Pambıq yağına görə fərqlənir?
A) Türkmənistan
B) Qazaxıstan
C) Tatarıstan
D) Azərbaycan
Pambıq becərilməsində əsas yer tutmayan ölkə:
A) Başqırdıstan
B) Türkiyə
C) Azərbaycan
D) Sitszyan-Uyğur
Türk dünyası ölkələrində maşınqayırmanın hansı sahəsi inkişaf edib?
A) Cihazqayırma
B) Kənd təsərrüfatı maşınları
C) Elektrotexnika
D) Dəzgahqayırma
Buğda və çəltik becərilməsinə görə əsas yer tutan türk dövləti:
A) Qazaxıstan
B) Tatarıstan
C) Özbəkistan
D) Türkiyə
Metallurgiya daha yüksək inkişaf etmişdir:
A) Özbəkistan
B) Türkmənistan
C) Tatarıstan
D) Saxa
Maşınqayırma istehsalında daha çox fərqlənən ölkə:
A) Çuvaş
B) Türkiyə
C) Azərbaycan
D) Qırğızıstan
Anqor keçiləri hansı ölkəyə aiddir?
A) Türkiyə
B) Azərbaycan
C) Altay
D) Qazaxıstan
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top