Tapılan ümumi test sayı : 155

İki ədədin cəmi 5, fərqi 3-dür.Bu ədədlərin hasilini tapın.
A) 2
B) 5
C) 6
D) 3
E) 4
Iki ədədin cəmi 35, 3-ə, fərqi isə 11-ə bərabərdir. Bu ədədləri tapın
A) 6, 5 və 74, 2
B) 23, 15 və 12, 15
C) 15, 23 və 15, 12
D) 14, 67 və 32, 4
E) 23, 15 və 12, 6
ab=6
bc=14
ac=21 olarsa, |abc|=?
A) 51
B) 50
C) 48
D) 42
E) 45
ab=10
ab2+a2b=40 tənliklər sistemindən (a+b) cəmini tapın. 
A) 10
B) 4
C) 2
D) 6
E) 8
Toplama üsulu ilə həll edin: x +y=11 3x-y=1
A) x=3 y=9
B) x=3 y=8
C) x=2 y=7
D) x=3 y=2
E) x=1 y=2
2x y=52x 2y=1 isə x y=?
A) 8, 5
B) 0, 5
C) 5
D) 7, 5
E) 6
A-nin hansı müsbət qiymətində ax+8y=3
2x+ay=7 tənliklər sisteminin həlli yoxdur?
A) 6
B) 3
C) 5
D) 4
E) 2
X y=5x-y=1 tənliyini əvəzetmə üsulu ilə həll edin
A) x=1, y=-2
B) x=8, y=3
C) x=3, y=2
D) x=7, y=2
E) x=2, y=1
2x+7=11
3x-2y=-1 tənliklər sistemindən x+y cəmini tapın. Tapın
A) 9
B) 8
C) 10
D) 12
E) 11
x+3=2(y-4)
y-2=4x tənliklər sistemindən x-i tapın.
A) 4
B) 5
C) 2
D) 6
E) 1
x+y=5
y+z=10
x+z=7 olarsa, x+y+z=7
A) 16
B) 21
C) 12
D) 14
E) 11
a+2b=4
2a+b=5  olduğuna görə, a2-bfərqi neçədir?
A) -5
B) 3
C) 2
D) -3
E) 5
x+y=6
xy-z2=9  tənliklər sistemindən x+z cəmini tapın
A) 5
B) 1
C) 3
D) 4
E) 2
a və b-nin hansı qiymətlərində (2a-5)x+3=x+b tənliyininin sonsuz sayda həlli olar?
A) a=0, b=3
B) a=3, b=3
C) a=3, b=0
D) a=3, b=2
E) a=0, b=0
X+y=6
x+z=5
3y+z=3 olduğuna görə, 2x-3y+z=?
A) 8
B) 7
C) 9
D) 10
E) 6
x+y=5
x-y=1    olduğuna görə,  x2-y2+3x+3y ifadəsinin qiymətini tapın.
A) 25
B) 10
C) 15
D) 5
E) 20
Ax+by=6
bx+6y=4
a+b=2 olduğuna görə x+y cəmini tapın
A) 9
B) 11
C) 8
D) 5
E) 7
2x+y=5
x-3y=-5 tənliklər sistemindən x+y cəmini tapın
A) 1
B) 5
C) 2
D) 4
E) 3
X≠0 olarsa, 2x(x+y)=5y
x(x-y)=y olduqda x-i tapın
A) 1
B) 7/3
C) 3/7
D) 3/4
E) 4/3
x-ay-4=0
2x+3y+7=0 tənliklər sisteminin həllər çoxluğu boş çoxluq olduğuna görə, a neçədir?
A) 2
B) 1
C) 3
D) 1, 5
E) 2, 5
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top