Tapılan ümumi test sayı : 34

 olduğunu bilərək   fərqini tapın.
A)
B) 2
C) 2,5
D) 3
E)
Cəmi hesablayın :
 
A)
B)
C)
D)
E)
Kəsik konusun doğuranı m-ə bərabərdir və alt oturacaqla 300 - li bucaq, ox kəsiyin diaqonalı isə üst oturacaqla  bucağı əmələ gətirir. Kəsik konusun yan səthini tapın.
A)
B)
C)
D)
E)
Tam səthinin sahəsi   sm2 olan silindirin oturacağının radiusu nə qədər olmalıdır ki, onun həcmi ən böyük olsun ?
A) 3
B)
C) 2
D) 1,5
E) 4
Tənliyin köklərinin cəmini tapın : 
A) 11
B) 12
C) 13
D) 10
E) 9
Ədədi silsilə təşkil edən üç müsbət ədədin cəmi 15-ə bərabərdir. Əgər bu ədələrin ikincisinə 1, üçüncüsünə 5 əlavə etsək və birincisini dəyişməsək alınan ədədlər həndəsi silsilə təşkil edər. Əvvəlki üç ədədin hasilini tapın.
A) 80
B) 105
C) 75
D) 100
E) 95
Tənliyi həll edin : 
A)
B)
C)
D)
E)
 bərabərsizliyini həll edin.
A)
B)
C)
D)
E)
 funksiyasının təyin oblastını tapın.
A) (0 ; 2)
B) [0 ; 1/2)
C) (-1 ; 1)
D) (-2 ; 4)
E) (-3 ; 0)
Çevrə xaricinə çəkilmiş bərabəryanlı trapesiyanın yan tərəfi 6 sm-dir. Onun orta xəttini tapən.
A) 8
B) 7
C) 6
D) 4
E) 5
 funksiyası verilmiş aralıqda differensiallandır və   - sabiti həqiqi ədəddir. Aşağıdakı şərtlərin hansı ödənilsə   hasili həmin aralıqda artan olar.
A)
B)
C)
D)
E)
Bərabərsizliyi həll edin : 
A)
B) (2;6)
C)
D) (1;40)
E)
 tənliyinin köklərinin cəmini tapın.
A)
B)
C)
D)
E) - 15
x2 - 6x + 5 = 0 tənliyinin kökləri x1 və x2 olduqda    cəmini tapın.
 
A) 5,2
B) 3,8
C) 5
D) - 4
E) 1,9
 funksiyası verilmişdir.   - ü tapın.
A) 176
B) 192
C) 186
D) 168
E) 180
Düzbucaqlı üçbucağın katetləri 3:4 nisbətindədir. Hipotenuzu isə 25 sm - dir. üçbucağın sahəsini tapın.
A) 150 sm2
B) 250 sm2
C) 100 sm2
D) 175 sm2
E) 125 sm2
a - nın hansı qiymətlərində tənliyin bir həlli var ?
a2x2 - 6x + 9 = 0
A)
B)
C)
D)
E)
Tənliyi həll edin : 100x - 80 . 10x - 1 - 20 = 0
A) 3
B) 1
C) - 1
D) - 2
E) 2
Tənliyi həll edin : 6cos2x - cos2x = 5
A)
B)
C)
D)
E)
Tənliyi həll edin : log2(1 - 3x) = 3
A)
B) 3
C)
D)
E) 2
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top