Tapılan ümumi test sayı : 16

İşıq dalğasının sudakı uzunluğu 5,26 . 10-7 m-dir. Onun havadakı uzunluğu nə qədər olar? (Suyun sındırma əmsalı nsu = 1,33)
A) 720 nm
B) 680 nm
C) 740 nm
D) 700 nm
E) 760 nm
Elektrik tutumu 2 mkF olan rəqs konturu hansı induktivliyə malik olmalıdır ki, konturda 103 Hs tezliyə malik səs alınsın ? (Konturun aktiv müqaviməti nəzərə alınmır.)
A) 14 . 10-3 Hn
B) 12,7 . 10-3​ Hn
C) ​13,7 . 10-3​ Hn
D) ​14,7 . 10-3​ Hn
E) ​11,7 . 10-3​ Hn
Daxili müqaviməti 8 Om olan cərəyan mənbəyi müqaviməti 12 Om olan naqillə qapanmışdır. Əgər xarici dövrədə ayrılan güc 12 Vt olarsa, mənbəyin e.h.q. təyin edin.
A) 26 V
B) 18 V
C) 24 V
D) 22 V
E) 20 V
Verilmiş ifadələrdən hansı izoxorik prosesi ifadə edir ? (A- sistem üzərində görülən işdir)
A)
B)
C)
D)
E)
Kütləsi 20 kq olan cisim 150 N qüvvənin təsiri altında sürətini   - dən   - ə qədər dəyişmişdir. Bu zaman o, nə qədər yol getmişdir ?
A) 3 m
B) 1 m
C) 0,5 m
D) 2 m
E) 4 m
Sürəti v = 2 + 3t şəklində ifadə edilmiş cismin yeyinləşən hərəkətə başlayandan sonra 10 m yol getməsi üçün nə qədər vaxt lazımdır ?
A) 2 san
B) 2,5 san
C) 4 san
D) 35 san
E) 1,5 san
Fotoeffekt zamanı metaldan çıxan elektronların sayı nədən asılıdır ?
A) işığın tezliyindən
B) çıxış işindən
C) işığın intensivliyindən
D) çıxış işindən və işığın tezliyindən
E) işığın tezliyindən və intensivliyindən
Şaquli istiqamətdə aşağı yönəlmiş və intensivliyi   olan bircinsli elektrik sahəsində yükü - 3 . 10-16 Kl olan maye damcısı tarazlıqda qalır. Damcının kütləsi nə qədərdir ?  

 
A) 2,5 . 10-9 kq
B) . 10-9 kq
C) 3,5 . 10-9 kq
D) 3,2 . 10-9 kq
E) 1,5 . 10-8​ kq
Verilmiş düsturlardan hansı biratomlu ideal qazın daxili enerjisini ifadə edir ?
A)
B)
C)
D)
E)
Azotun   izotopunun nüvəsi neytronu udarkən naməlum element və   - zərrəcik əmələ gətirir. Həmin elementi təyin edin.
A)
B)
C)
D)
E)
Riyazi rəqqasın rəqs tezliyini 3 dəfə azaltmaq üçün nə etmək lazımdır ?
A) Rəqqasın rəqs amplitudunu 3 dəfə artırmaq
B) Sapın uzunluğunu 9 dəfə azaltmaq
C) Sapın uzunluğunu 9 dəfə artırmaq
D)
Rəqqasın rəqs amplitudunu   dəfə azaltmaq
E) Kürəciyin kütləsini 3 dəfə artırmaq
Linzanın fokus məsafəsi F, cisimdən linzaya qədər olan məsafə d, linzadan xəyala qədər olan məsafə isə f ilə işarə edilir. Aşağıdakı ifadələrdən hansı d-nin qiymətini göstərir ? (Linza toplayıcı linzadır).
A)
B)
C)
D)
E)
Müqaviməti 3 . 10-2 Om olan naqilin konturundan keçən maqnit seli bərabər sürətlə 1,2 . 10-2 Vb dəyişdikdə naqildə 2 A induksiya cərəyanı yaranır. Maqnit selinin dəyişməsinə sərf edilən zaman müddətini tapın.
A) ​1,8 san
B) ​0,2 san
C) 1,2 san
D) 2,6 san
E) 1 san
m-kütləli +q elektrik yükü maqnit induksiyası B olan maqnit sahəsində R radiuslu çevrə cızır. Bu elektrik yükünün  hərəkət sürətinin ifadəsini tapın.
A)
B)
C)
D)
E)
Verilmiş düsturlardan hansı ümumdünya cazibə qüvvəsini ifadə edir ?
A)
B)
C)
D)
E)
Elektrostatik sahənin intensivliyi hansı vahidlə ölçülür ?
A) N
B) F
C) Kl
D)
E) V
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top