Tapılan ümumi test sayı : 17

Sındırma əmsalları   və eyni lay qalınlığına d= d2 malik olan iki mühitdən işığın keçmə müddətləri t1 və t2 - nin nisbəti necə olar ?
A)
B)
C)
D)
E)
Rəqs konturu elektrik tutumu 48 mkF olan kondensatordan, induktivliyi 24 . 10-3 Hn olan makaradan və R aktiv müqavimətindən ibarət olduqda konturdakı rəqslərin tezliyi 132 Hs-ə bərabərdir. Makaranın aktiv müqaviməti nəzərə alınmadıqda konturdakı rəqs tezliyinin dəyişməsini hesablayın.
A) ​24 Hs
B) 16 Hs
C) 20 Hs
D) 18 Hs
E) ​22 Hs
Daxili müqaviməti 4 Om və e.h.q. 12 V olan cərəyan mənbəyi müqaviməti 8 Om olan nqillə qapanmışdır. Xarici dövrədə ayrılan gücü tapın.
A) 8 Vt
B) 12 Vt
C) 6 Vt
D) 10 Vt
E) 4 Vt
Verilmiş ifadələrdən hansı izobarik prosesi ifadə edir ? (A - sistem üzərində görülən işdir)
A)
B)
C)
D)
E)
Kütləsi 3 kq olan cisim 3 m hündürlükdən 6 m/san2 təcillə düşür. Bu zaman cismin impulsu nə qədər dəyişər ?
A) 24 kq .​ m/san
B) 36 kq .​ m/san
C) 18 kq .​ m/san
D) 16 kq . m/san
E) 32 kq .​ m/san
2 m/san sürəti ilə hərəkət edən 15 kq kütləli cismin sürətini 100 m məsafədə 3 m/san qiymətinə çatdırmaq üçün ona nə qədər qüvvə ilə təsir etmək lazımdır ?
A) 1,545 N
B) 0,585 N
C) 0,375 N
D) 1 N
E) 0,755 N
Sürəti v = v0 + 2t şəklində ifadə edilmiş cismin yeyinləşən hərəkətə başlayandan sonra 20 san ərzində 600 m yol getməsi üçün başlanğıc sürətin qiyməti nə qədər olmalıdır ?
A) 17 m/san
B) 20 m/san
C) 7 m/san
D) 10 m/san
E) 15 m/san
Fotoeffekt zaman metaldan çıxan elektronların kinetik enerjisi nədən asılıdır ?
A) işığın tezliyindən və intensivliyindən
B) metalın temperaturundan və işığın intensivliyindən
C) işığın tezliyindən
D) işığın intensivliyindən
E) metala tətbiq olunan gərginlikdən və işığın intensivliyindən
Şaquli istiqamətdə aşağı yönəlmiş və 5 . 105 V/m intensivlikli bircinsli elektrik sahəsində kütləsi 1 . 10-12 kq olan maye damcısı tarazlıqdadır. Damcıdakı artıq elektronların sayını tapın ( g = 10 m/san2 ) .
A) 180
B) 250
C) 125
D) 360
E) 200
Verilmiş düsturlardan hansı termodinamikanın birinci qanununu ifadə edir ?
A)
B)
C)
D)
E)
Karbon   izotopu protonlarla şüalandırılanda   izotopu əmələ gəlir. Bu zaman hansı zərrəcik buraxılır ?
A)
 - kvant
B) elektron
C) neytron
D) pozitron
E)
 - zərrəcik 
Riyazi rəqqasın tezliyini necə artırmaq olar ?
A) sapın uzunluğunu artırmaqla
B) sapın uzunluğunu azaltmaqla
C) kürəciyin kütləsini artırmaqla
D) rəqsin amplitudunu artırmaqla
E) rəqsin amplitudunu azaltmaqla
Toplayıcı linzanın fokus məsafəsi F, cisimdən linzaya qədər olan məsafə d, linzadan xəyala qədər olan məsafə isə f ilə işarə edilir. Aşağıdakı ifadələrdən hansı F-in qiymətini göstərir ?
A)
B)
C)
D)
E)
Konturdan keçən maqnit seli 2 san ərzində 1,2 . 10-2 Vb dəyişir və bu zaman naqildə 2 A induksiya cərəyanı yaranır. Maqnit selinin dəyişməsi bərabərsürətlidir. Konturun naqilinin müqavimətini tapın.
A) 0,6 . 10-2 Om
B) 0,5 . 10-2 Om
C) 0,2 . 10-2 Om
D) 0,3 . 10-2 Om
E) 0,55 . 10-2 Om
m - kütləli +q elektrik yükü bircinsli maqnit sahəsində R radiuslu çevrə boyunca v sürəti ilə hərəkət edir. Maqnit sahəsinin B induksiyasının ifadəsini tapın.
A)
B)
C)
D)
E)
Verilmiş düsturlardan hansı cismin çəkisini ifadə edir ?
A)
B)
C)
D)
E)
Elektrik sahəsinin potensialı hansı vahidlərlə ölçülür ?
A) Kl
B) N
C) V
D) F
E)
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top