Tapılan ümumi test sayı : 30

Atabəylər dövləti hansı dövrdə mövcud olmuşdur?
A) XIII-XIV
B) 1467-1501
C) 1410-1467
D) IX-XII
E) 1136-1225
Azərbaycan Demokratik Respublikası Antanta dövlətləri tərəfindən nə vaxt tanınmışdır?
A) 1918-ci il dekabr
B) 1918-ci il may
C) 1920-ci il yanvar
D) 1919-cu il yanvar
E) 1919-cu il may
Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktı nə vaxt qəbul olunmuşdur?
A) 1991-ci il 29 dekabr
B) 1989-cu il 5 oktyabr
C) 1991-ci il 18 oktyabr
D) 1991-ci il 17 mart
E) 1989-cu il 23 sentyabr
Qarabağ Xanlığının banisi kimdir?
A) İbrahimxəlil xan
B) Mehdiqulu xan
C) Hacı çələbi
D) Pənahəli xan
E) Fətəli xan
Çaldıran döyüşü neçənci ildə baş vermişdir?
A) 1514
B) 1523
C) 1555
D) 1502
E) 1612
Sovet qoşunları Əfqanistanı neçənci ildə tərk etmişdir?
A) 1989
B) 1990
C) 1977
D) 1985
E) 1979
NATO bloku hansı ildə yaranmışdır?
A) 1951
B) 1949
C) 1945
D) 1955
E) 1954
Avropada təhlükəsizliyə və əməkdaşlığa dair Helsinki müşavirəsi nə vaxt keçirilmişdir?
A) 1975
B) 1989
C) 1977
D) 1984
E) 1980
SEATO yaradılarkən ona üzv olan dövlətlərin adları cavablardan hansında tam əhatə olunmuşdur?
A) ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Avstraliya, Yeni Zelandiya, Pakistan, Tailand və Filippin
B) Yaponiya, Çin, Avstraliya, Hindistan, Pakistan, İndoneziya
C) Avstraliya, Yeni Zelandiya, ABŞ
D) ABŞ, Kanada, Böyük Britaniya, Fransa, İtaliyaŞ Belçika, Niderland
E) Böyük Britaniya, Türkiyə, İraq, Pakistan, İran
Hitlerin "ildırım sürətli müharibə" planı hansı məğlubiyyətdən sonra boşa çıxdı?
A) Stalinqrad döyüşündə
B) Qafqazda
C) Kursk döyüşündə
D) Moskva ətrafında
E) Leninqrad ətrafında
Lend-liz haqqında qanun nə vaxt qəbul edilmişdir?
A) 1941
B) 1946
C) 1934
D) 1925
E) 1939
Yeni iqtisadi siyasət hansı ildən tətbiq olunmağa başlamışdır?
A) 1928
B) 1929
C) 1921
D) 1925
E) 1918
Qaçaq Nəbinin başçılığı altında mübarizə Azərbancanın hansı ərazilərini əhatə edirdi?
A) Yelizavetpol quberniyasını
B) Zaqatala dairəsini
C) Göyçay və Cavad qəzalarını
D) Şəki və Quba qəzalarını
E) Zəngəzur və Naxçıvan qəzalarını
1922-ci ildə İtaliyada baş vermiş dövlət çevrilişi nəticəsində hakimiyyətə hansı qüvvələr gəldi?
A) Faşist diktaturası
B) İtaliya kommunist partiyası
C) Proletariat diktaturası
D) İtaliya sosialist partiyası
E) Fəhlə özünü idarə orqanları
Genuya konfransı neçənci ildə keçirilmişdir?
A) 1921
B) 1918
C) 1936
D) 1925
E) 1922
1920-ci il Təbriz üsyanının rəhbəri kim idi?
A) S.Pişəvəri
B) Hacı Məmməd
C) Şeyx Məhəmməd Xiyabani
D) Səttarxan
E) Hacı Çələbi
Cavabların hansında Antanta üzvləri olan dövlətlər tam göstərilmişdir?
A) Almaniya, İngiltərə, Fransa
B) Rusiya, Fransa, İngiltərə
C) İngiltərə, Rusiya, İtaliya
D) Almaniya, Avstriya-Macaristan, İtaliya
E) Avstriya-Macaristan, Rusiya, Fransa
"Müsavat" partiyası hansı ildə yaranmışdır?
A) 1917
B) 1906
C) 1904
D) 1918
E) 1911
Böyük Britaniya tərəfindən Cənubi Afrikanın işğalı hansı müharibə ilə başa çatdırıldı?
A) Quşçu müharibələri.
B) I Dünya müharibəsi.
C) Xaç yürüşləri.
D) Yüzillik müharibə.
E) İngilis-bur müharibəsi.
Rusiyada təhkimçilik hüququnun ləğvinin əsas əhəmiyyəti nədən ibarət olmuşdur?
A) Töycü, bbiyar ləğv edildi.
B) Mülkədar torpaq sahibliyi ləğv olundu.
C) Kəndlilər siyasi hüquqlar əldə etdilər.
D) Təhkimçilik qalıqları aradan götürüldü.
E) Kəndlilər şəxsi azadlıq və vətəndaşlıq hüququ əldə etdi, kapitalizmin inkişafı üçün şərait yarandı.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top