Tapılan ümumi test sayı : 30

Birinci dünya müharibəsi dövründə Bakıda Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı və nə vaxt törədilmişdi və onun əsas təşkilatçısı kim idi?
A) 1918-ci ilin 3-5 martında; A.Mikoyan
B) 1918-ci ilin 25-28 martında; Ter-Qazaryen
C) 1918-ci ilin 20 martında; Q.Korqanov
D) 1918-ci ilin 28-30 martında; Ter-Mikaelyan
E) 1918-ci ilin 30 mart-1aprelində; S.Şaumyan
Krım konfransı neçənci ildə, harada və hansı dövlətlərin iştirakı ilə keçirilmişdir?
A) 1945-ci ilin 24-30 mayında Yaltada; SSRİ, Fransa, ABŞ və Böyük Britaniya hökumətləri başçılarının iştiraki ilə keçirilmişdir
B) 1943-cü il dekabrın 17-21-də Krımda; SSRİ, Böyük Britaniy, İtaliya və Almaniya dövlətlərinin iştirakı ilə keçirilmişdir
C) 1944-cü ilin 4-11 martında Krımda; SSRİ, Fransa, ABŞ və Böyük Britaniya
D) 1945-ci ilin 4-11 fevralında Yaltada; SSRİ, ABŞ, Böyük Britaniya hökumətləri başçılarının iştirakı ilə keçirilmişdir
E) 1944-cü ilin 5-10 martında Krımda; SSRİ, ABŞ, İtaliya və Almaniya dövlətləri arasında keçirilmişdir
Dördüncü Dövlət Dumasına seçkilər nə vaxt keçirilmişdir, Azərbaycandan deputat kim seçilmişdi və o, hansı ictimai qrupun nümayəndəsi idi?
A) 1908-ci ildə; X.Xasməmmədov; burjuaziyanın nümayəndəsi
B) 1912-ci ildə; M.Y.Cəfərov; burjuaziyanın nümayəndəsi
C) 1910-cu ildə; C.Hacınski; müsavatın nümayəndəsi
D) 1909-cu ildə; F.Xoyski; mülkədarların nümayəndəsi
E) 1907-ci ildə; M.Əzizbəyov; bolşeviklərin nümayəndəsi
Azərbaycanda ilk ipəksarıma manufakturası nə vaxt, harada açılıb və necə adlanırdı
A) 1827-ci ildə Şəkidə açılıb və "Çaeabad" adlanırdı
B) 1715-ci ildə Şamaxıda açılıb və "Şirvan" adlanırdı
C) 1814-cü ildə Şuşada açılıb və "Qarabağ" adlanırdı
D) 1819-cu ildə Ordubadda açılıb və "İpəkçi" adlanırıdı
E) 1802-ci ildə Gəncədə açılıb və "Zərxara" adlanırıdı
Kitab çapı ilk dəfə nə vaxt, harada və kim tərəfindən ixtira edilmişdir?
A) VIII əsrdə Çində Sen Çou Qu tərəfindən
B) 1473-ci ildə İtaliyada Covvani Vekyetti tərəfindən
C) 912-ci ildə Bizansda Kilikyalı Mixail tərəfindən
D) 1312-ci ildə İngiltərədə Con Vipper tərəfindən
E) 1445-ci ildə Almaniyad İohan Quttenberq tərəfindən
Aquyen kilsə məclisi neçənci ildə, harada olmuşdur və əhəmiyyəti nədən ibarətdir?
A) 490-cı ildə Qanzasar məbədi yaxınlığında keçirilmiş, Alban kilisəsi müstəqil elan olunmuşdur
B) 388-ci ildə Girdiman yaxınlığında Aquyen kəndində olmuşdur, vergiləri müəyyənləşdirmişdir
C) 588-ci ildə indiki Qəbələ yaxınlığında Aquyen monastrında olmuşdur, xristianlığı rəsmi din elan etmişdir
D) 498-ci ildə indiki Qax rayonu ərazisindəki Qum məbədində keçirilmiş, kəndlilərdən alınan vergiləri ləğv etmişdir
E) 488-ci ildə indiki Ağdam yaxınlığında Aquyen kəndində olmuşdur, feodalların hakimiyyətinə möhkəmlətmişdir
Böyük Moğol imperyası nə vaxt, harada və kim tərəfindən yaradılıb?
A) 1215-ci ildə Əfqanistanda Sultan Əhməd tərəfindən
B) 1313-cü ildə Çində imperator Kublay tərəfindən
C) 1395-ci ildə Orta Asiyada Əmir Teymur tərəfindən
D) 1526-cı ildə Hindistanda Babur tərəfindən
E) 1206-cı ildə Monqolustanda Çingiz xan tərfindən
Yer ətrafında ilk dünya səyahəti nə vaxt, hansı səyyah tərəfindən həyata keçirilib və onun başlıca əhəmiyyəti nədir?
A) 1492-ci ildə Kolumb tərəfindən; Atlantik okeanı keçilmiş və Amerika qitəsi kəşf olunmuşdur
B) Marko Polo tərəfindən XIII əsrdə həyata keçirilmişdir; avropalılar şərq ölkələri haqqında məlumat əldə etmişlər
C) 1519-1522-ci illərdə Magellan tərəfindən; Yerin kürə şəkilində olması sübut olunmuşdur
D) 1498-ci ildə Vasko da Qama tərəfindən; Hindistana dəniz yolu kəşf olunmuşdur
E) 1486-cı ildə Bartolomeu Diaş tərəfindən; Ümid burnu kəşf olunmuşdur və portuqaliyalılar hind okeanına çıxmışlar
"Qərənfillər inqilabı" nə vaxt və harada olub?
A) 1924-cü il oktyabrın 30-da Niderlandda
B) 1974-cü il aprelin 25-də Portuqaliyada
C) 1976-cı il mayın 9-da Mərakeşdə
D) 1921-ci il sentyabrın 15-dəİsveçrədə
E) 1941-ci il aprelin 24-də Lionda
"İnsan və vətəndaş hüquqları bəyannaməsi" nə vaxt və harada qəbul eilib?
A) 1789-cu ildə Fransada
B) 1729-cu ildə Almaniyada
C) 1725-ci ildə Rusiyada
D) 1776-cı ildə ABŞ-da
E) 1711-ci ildə İngiltərədə
"Məğlubedilməz Armada" neçənci ildə, hansı dövlət tərəfindən məğlub edilmişdir?
A) 1588-ci ildə İngiltərə tərəfindən
B) 1488-ci ildə Almaniya tərəfindən
C) 1688-ci ildə İspaniya tərəfindən
D) 1788-ci ildə Rusiya tərəfindən
E) 1888-ci ildə İsveç tərəfindən
Qərbi Sibir Rusiya tərəfindən nə vaxt və hansı çarın zamanında işğal olunub?
A) 1552-ci ildə IV İvan tərəfindən
B) 1556-cı ildə IV İvan tərəfindən
C) 1582-ci ildə IV İvan tərəfindən
D) 1490-cı ildə III İvan tərəfindən
E) 1723-cü ildə I Pyotr tərəfindən
Yüzillik müharibə nə vaxt və hansı dövlətlər arasında olub?
A) 1337-1453-cü illərdə Fransa ilə İngiltərə arasında
B) 1353-1453-cü illərdə Fransa ilə Almaniya arasında
C) 1353-1453-cü illərdə Fransa ilə Almaniya arasında
D) 1337-1437-ci illərdə Fransa ilə İspaniya arasında
E) 1250-1350-ci illərdə Almaniya ilə İtaliya arasında
Ərəblər islam dinini nə vaxt qəbul etmişlər və bu dinin onlar üçün başlıca  əhəmiyyəti nədən ibarət olmuşdur?
A) VII ərsin sonlarında qəbul etmişlər və onların "kafirlərə" qarşı mübarizəsində mühim rol oynamışdır
B) Təqribən 630-cu ildə qəbul etmişlər və ərəb tayfalarının birləşməsində, vahid ərəb dövlətinin yaradılmasında mühim rol oynamışdır
C) VI əsrdə qəbul etmişlər və bu din ərəb mədəniyyətinin inkişafına təkan vermişdir
D) VII əsrin ortalarında qəbul etmişlər və hakim sinifin yoxsulları itaətdə saxlaması üçün mühim rol oynamışdır
E) VIII əsrdə qəbul etmişlər və qonşu ölkələrin işğalı üçün əlverişli şərait yaratmışdır
Aşağıdakilərdən hansı türk sülaləsidir və nə vaxt bütün Ermənistanı özünə tabe etmişdir?
A) Salarilər, 992-ci ildə
B) Şəddadilər, 1111-ci ildə
C) Rəvvadilər, 987-ci ildə
D) Sacilər, 915-ci ildə
E) Şirvanşahlar, 713-cü ildə
Böyük Çin səddi kimlərə qarşı və hansı hökmdar tərəfindən tikilməyə başlanmışdır?
A) Tsin Şi - Xuandi tərəfindən hunlara qarşı
B) İmperator Kublay tərəfindən uyğurlara qarşı
C) Teymurilər tərəfindən Toxtamışa qarşı
D) Çingiz xan tərəfindən türklərə qarşı
E) Böyük Moğollar tərəfindən teymurilərə qarşı
Plateya vuruşması nə vaxt və hansı dövlətlər arasında olub?
A) Er.ə 580-ci ildə Afina ilə Sparta arasında
B) Er.ə 479-cu ildə Yunanistanla İran arasında
C) Er.ə 491-ci ildə Roma ilə İran arasında
D) Er.ə 501-ci ildə Yunanistanla Roma arasında
E) Er.ə 480-ci ildə Yunanistanla Misir arasında
Faşizmə qarşı ilk xalq üsyanı nə vaxt və harada olmuşdur?
A) 19260cı ilin mayında İtaliyada
B) 1924-cü ilin yanvarında Almaniyada
C) 1922-ci ilin oktyabrında Polşada
D) 1925-ci ilin martında Fransada
E) 1923-cü ilin sentyabrında Bolqarıstanda
Mussolinini həbs etmiş partizan dəstəsinin iştirakçısı olan azərbaycanlı:
A) Ə.Cəbrayılov
B) İ.Aydəmirov
C) M.Hüseynzadə
D) V.Hüseynov
E) M.Nəzirov
Mühazirələrini N.Q.Çernışevskinin dinlədiyi görkəmli şərqşünas
A) M.C.Topçubaşov
B) V.V.Bartold
C) Mirzə Kazımbəy
D) E.Bertles
E) VI.Qordlevski
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top