Tapılan ümumi test sayı : 30

Dünyada ilk dəmiryolu ilk dəfə neçənci ildə, harada istifadəyə verilib?
A) 1723-cü ildə Fransada
B) 1615-ci ildə Rusiyada
C) 1900-cü ildə abşda
D) 1841-ci ildə İsveçrədə
E) 1825-ci ildə İngiltərədə
Tussen-Luvertyur kimdir?
A) Əlcəzairdə Fransa əsarətinə qarşı mübariz
B) Tarixdə qalib gəlmiş ilk qul inqilabının başçısı
C) Utopik sosialist
D) Böyük Fransa inqilabının iştirakçısı
E) Qədim Yunanistanda qul üsyanlarından birinin başçısı
Kalvinçilik hansı ictimai qrupun etiqadı idi?
A) iri tacirlərin
B) bürgerlərin
C) üsyançı kəndlilərin
D) şəhər yoxsullarının
E) burjuaziyanın ən cəsarətli hissəsinin
1587-1629-cu illərdə hansı görkəmli hökmdarın hakimiyyət illəridir?
A) İmperator II Rudolf
B) XIV Lüdoviq
C) I Şah Abbas
D) Əmir Teymur
E) Sultan Süleyman Qanuni
Aşağıda göstərilən dövlətlər hansı variantdda xronoloji ardıcıllıq əsasında verilmişdir?
A) Atropatena, Ağqoyunlular, Qaraqoyunlular, Səfəvilər, Hülakular, Manna, Sacilər
B) Manna, Səfəvilər, Hülakular, Atropatena, Sacilər, Ağqoyunlular, Qaraqoyunlular
C) Manna, Atropatena, Sacilər, Hülakular, Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular, Səfəvilər
D) Manna, Sacilər, Hülakular, Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular, Səfəvilər, Atropatena
E) Manna, Hülakular, Sacilər, Səfəvilər, Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular, Atropatena
Bakı Universiteti neçənci ildə yaradılıb?
A) 1924
B) 1920
C) 1922
D) 1918
E) 1919
Cəlairlər sülaləsinin hakimiyyət illəri:
A) 1410-1468
B) 1355-1410
C) 1350-1400
D) 1370-1470
E) 1359-1410
Niderland burjua inqilabı nə vaxt başlamışdır?
A) 1572-cı ildə
B) 1556-cı ildə
C) 1574-cü ildə
D) 1609-cu ildə
E) 1566-cı ildə
Skiflər Azərbaycanda nə vaxt məskən salmışlar?
A) Er.ə IX əsrdə
B) Er.ə III əsrdə
C) Er.ə VII əsrdə
D) Eramızın VII əsrində
E) Eramızın III əsrində
Ən qədim əlifbanı kimlər yaratmışlar?
A) Assuriyalılar
B) Finikyalılar
C) Sumerlər
D) Misirlilər
E) Çinlilər
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top