Tapılan ümumi test sayı : 30

Döyüşlərdən hansı ikinci dünya müharibəsinə aid deyil?
A) Arden yaxınlığındaki
B) Əl-Əlameyn yaxınlığındaki
C) Verden altındaki
D) Pyorol-Xarbor üzərinə hücum
E) Miduey arasındaki
Keçmiş SSRİ Respublikasından Hansı tam dövlət suverenliyini birinci elan etmişdir?
A) Gürcüstan
B) Litva
C) Moldova
D) Ukrayna
E) Estoniya
Stolipin islahatlarının əsas məqsədini göstərin. 
A) kədlilərin var yoxda çıxarılması prosesini dayandırmaq
B) torpaq üzərində mülkədarların hökmranlığını ləğv etmək
C) sənayeni kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təmin etmək
D) icmaları ləğv etməklə varlı kəndli təsərrüfatı yaratmaq
E) kəndlilər üzərində bolşevik təsirinin güclənməsinə imkan verməmək
Rusiya hökmdarlarından hansının hakimiyyəti dövründə Ryuriklər sülaləsi süqut etmişdir?
A) IV İvan
B) II Nikolay
C) Fyodr
D) III Vasili
E) III İvan
İnqilabi xalqçılığın əsas cərəyanları hansı cavabda düzgün göstərilmişdir?
A) İstehsalçı, qəsdçi və maarifçi
B) İstehsalçı, qiyamçı və qəsdçi
C) İstehsalçı, maarifçi və təbliğatçı
D) İstehsalçı, qiyamçı və maarifçi
E) Qiyamçı, təbliğatçı və qəsdçi
XX əsrin əvvəllərində Yaponiyanın uzaq şərqdə siyasi hegemonluğunu təsdiqləyən rəsmi sülh müqaviləsi:
A) Portsmunt müqaviləsi
B) Pekin müqaviləsi
C) Paris müqaviləsi
D) Nerçin müqaviləsi
E) Berlin müqaviləsi
XIX əsrin II yarısında ABŞ-da sürətli iqtisadi inkişafın başlıca şərtləri:
A) İspaniya ilə müharibənin müvəffəqiyyətlə başa çatması və Panama kanalının tikintisi
B) Müstəmləkələrdəki təbii sərvətlərin və əhalinin mütəşəkkil istismarı, kapital ixracı
C) Avropadan daimi mühacir axını və yerli əhalinin öz torpaqlarında qovulması
D) Quldarlığın ləğvi, qərbdəki torpaqların məskunlaşdırılması, Avropadan kapital axını və elmi kəşflərdən istifadə
E) Federal dövlət hakimiyyətinin gücləndirilməsi və ayrı-ayrı ştatların hüquqlarının məhdudlaşdırılması
Adları çəkilən ölkələrdən hansı başqa dövlətin ərazisində özünü imperiya elan etmişdir?
A) Britaniya imperiyası
B) Osmanlı imperiyası
C) Rusiya imperiyası
D) Almaniya imperiyası
E) Fransa imperiyası 
Aşağıda göstərilən ifadələrdən hansı "Denonsasiya" məfhumuna müvafiqdir?
A) ali dövlət orqanı tərəfindən beynəlxalq müqavilənin yaxud sazişin təsdiq edilməməsi
B) Bütövlükdə cəmiyyət və hər bir vətəndaş üzərində tam nəzarət edən siyasi sistem
C) dövlətin başladığı beynəlxalq müqavilədən qanuniləşdirilmiş qaydada imtina etməsi
D) totalitar rejimə qarşı qeyri-zorakı hərəkətlə çıxış edilməsi
E) beynəlxalq müqavilənin qüvvədə olma müddətinin uzadılması
Müqəddəs Roma imperiyası imeratorlarından kim həm də Çexiyanın kralı olmuşdur?
A) Fridrix Barbarossa
B) I Kral
C) I Otton
D) V Kral
E) II Filipp
Hansı dünya sivilizasiyası təkəri tanımırdı?
A) qədim Hindistan sivilizasiyası
B) tropik Afrika tayfalarının sivilizasiyası
C) qədim Şumer sivilizasiyası
D) qədim Çin sivilizasiyası
E) amerika hindularının sivilizasiyası
"Müsavat" partiyasının I qurultayı nə zaman çağırılmışdır?
A) Petroqradda, Oktyabr çevrilişinə qədər
B) XI Qızıl Ordunun Azərbaycana soxulması zamanı
C) I Dövlət Dumasına seçkilər zamanı
D) Petroqradda, Oktyabr çevrilişi ilə eyni
E) Petroqradda, Oktyabr çevrilişindən sonra
Roma imperatorlarından hansını xristian kilsəsi müqəddəs elan etmişdi?
A) Avqustu
B) Diokletianı
C) Trayanı
D) Mark Avreli
E) Konstantini
Qədim Yunanistanda təqvim ilinin başlamasıhansı hadisə ilə bağlı idi?
A) e.ə 776-cı ildə, birinci olimpiya Oyunlarının başlaması ilə
B) e.ə 1245-ci ildə, Yunanların Troya müharibəsindəki qələbəsi ilə
C) e.ə 900-cu ildə, Afina şəhərinin bünövrəsinin qoyulması ilə
D) e.ə 1500-cu ildə, Baş allah Zevsin anadan olması ilə
E) e.ə 1057-ci ildə dorilərin Yunanistana soxulması ilə
Aşağıda göstərilən kəşflərdən hansı Çin mənşəli deyil?
A) kağız
B) barıt
C) ipək
D) kompas
E) əlifba
"Qarabağ münaqişə"sinin dinc yolla nizamlanmasına hansı beynəlxalq təşkilat rəhbərlik edir?
A) NATO
B) MDB
C) AB
D) BMT
E) ATƏM
Azərbaycanda Xəzər dənizinin dərinliklərindən nə vaxt neft çıxarılmağa başlanmışdır?
A) 1937-ci ildə
B) 1949-cu ildə
C) 1953-cü ildə
D) XIX əsrin axırlarında
E) 1929-cu ildə
Azərbaycan Demokratik respublikasını rəsmi tanımış ilk dövlət:
A) İran
B) Türkiyə
C) Gürcüstan respublikası
D) İngiltərə
E) Sovet Rusiyası
XIX əsrinaxırları XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda neft hasilatı nə qədər idi?
A) Rusiyada hasil olan neftin 50%-i
B) ABŞ-da hasil olunan qədər
C) ABŞ-da hasil olunandan az
D) Dünya neft hasilatının 50%-i, Rusiya neft hasilatının isə 95%-i
E) Dünya neft hasilatının 30%-i, Rusiya neft hasilatının isə 75%-i
Prezident F.Ruzveltin "Yeni kurs" siyasətinin əsas xətti.
A) əsas diqqəti kənd təsərrüfatına yönəltmək
B) sosial məsələlərin həllini diqqət mərkəzində saxlamaq
C) Dövlətin iqtisadi həyata müdaxiləsi
D) xırda biznesə arxalanmaq
E) böyük biznesə himayədarlıq
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top