Tapılan ümumi test sayı : 30

Döyüşlərdən hansı ikinci dünya müharibəsinə aid deyil?
A) Verden altındaki
B) Əl-Əlameyn yaxınlığındaki
C) Pyorol-Xarbor üzərinə hücum
D) Arden yaxınlığındaki
E) Miduey arasındaki
Keçmiş SSRİ Respublikasından Hansı tam dövlət suverenliyini birinci elan etmişdir?
A) Gürcüstan
B) Estoniya
C) Moldova
D) Ukrayna
E) Litva
Stolipin islahatlarının əsas məqsədini göstərin. 
A) torpaq üzərində mülkədarların hökmranlığını ləğv etmək
B) kəndlilər üzərində bolşevik təsirinin güclənməsinə imkan verməmək
C) sənayeni kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təmin etmək
D) icmaları ləğv etməklə varlı kəndli təsərrüfatı yaratmaq
E) kədlilərin var yoxda çıxarılması prosesini dayandırmaq
Rusiya hökmdarlarından hansının hakimiyyəti dövründə Ryuriklər sülaləsi süqut etmişdir?
A) IV İvan
B) III Vasili
C) III İvan
D) II Nikolay
E) Fyodr
İnqilabi xalqçılığın əsas cərəyanları hansı cavabda düzgün göstərilmişdir?
A) İstehsalçı, qiyamçı və qəsdçi
B) İstehsalçı, qiyamçı və maarifçi
C) İstehsalçı, maarifçi və təbliğatçı
D) İstehsalçı, qəsdçi və maarifçi
E) Qiyamçı, təbliğatçı və qəsdçi
XX əsrin əvvəllərində Yaponiyanın uzaq şərqdə siyasi hegemonluğunu təsdiqləyən rəsmi sülh müqaviləsi:
A) Berlin müqaviləsi
B) Pekin müqaviləsi
C) Portsmunt müqaviləsi
D) Nerçin müqaviləsi
E) Paris müqaviləsi
XIX əsrin II yarısında ABŞ-da sürətli iqtisadi inkişafın başlıca şərtləri:
A) İspaniya ilə müharibənin müvəffəqiyyətlə başa çatması və Panama kanalının tikintisi
B) Avropadan daimi mühacir axını və yerli əhalinin öz torpaqlarında qovulması
C) Müstəmləkələrdəki təbii sərvətlərin və əhalinin mütəşəkkil istismarı, kapital ixracı
D) Quldarlığın ləğvi, qərbdəki torpaqların məskunlaşdırılması, Avropadan kapital axını və elmi kəşflərdən istifadə
E) Federal dövlət hakimiyyətinin gücləndirilməsi və ayrı-ayrı ştatların hüquqlarının məhdudlaşdırılması
Adları çəkilən ölkələrdən hansı başqa dövlətin ərazisində özünü imperiya elan etmişdir?
A) Almaniya imperiyası
B) Britaniya imperiyası
C) Osmanlı imperiyası
D) Rusiya imperiyası
E) Fransa imperiyası 
Aşağıda göstərilən ifadələrdən hansı "Denonsasiya" məfhumuna müvafiqdir?
A) Bütövlükdə cəmiyyət və hər bir vətəndaş üzərində tam nəzarət edən siyasi sistem
B) ali dövlət orqanı tərəfindən beynəlxalq müqavilənin yaxud sazişin təsdiq edilməməsi
C) totalitar rejimə qarşı qeyri-zorakı hərəkətlə çıxış edilməsi
D) dövlətin başladığı beynəlxalq müqavilədən qanuniləşdirilmiş qaydada imtina etməsi
E) beynəlxalq müqavilənin qüvvədə olma müddətinin uzadılması
Müqəddəs Roma imperiyası imeratorlarından kim həm də Çexiyanın kralı olmuşdur?
A) V Kral
B) Fridrix Barbarossa
C) I Kral
D) II Filipp
E) I Otton
Hansı dünya sivilizasiyası təkəri tanımırdı?
A) qədim Şumer sivilizasiyası
B) qədim Çin sivilizasiyası
C) tropik Afrika tayfalarının sivilizasiyası
D) qədim Hindistan sivilizasiyası
E) amerika hindularının sivilizasiyası
"Müsavat" partiyasının I qurultayı nə zaman çağırılmışdır?
A) Petroqradda, Oktyabr çevrilişindən sonra
B) I Dövlət Dumasına seçkilər zamanı
C) Petroqradda, Oktyabr çevrilişinə qədər
D) XI Qızıl Ordunun Azərbaycana soxulması zamanı
E) Petroqradda, Oktyabr çevrilişi ilə eyni
Roma imperatorlarından hansını xristian kilsəsi müqəddəs elan etmişdi?
A) Trayanı
B) Avqustu
C) Diokletianı
D) Konstantini
E) Mark Avreli
Qədim Yunanistanda təqvim ilinin başlamasıhansı hadisə ilə bağlı idi?
A) e.ə 1245-ci ildə, Yunanların Troya müharibəsindəki qələbəsi ilə
B) e.ə 1057-ci ildə dorilərin Yunanistana soxulması ilə
C) e.ə 900-cu ildə, Afina şəhərinin bünövrəsinin qoyulması ilə
D) e.ə 776-cı ildə, birinci olimpiya Oyunlarının başlaması ilə
E) e.ə 1500-cu ildə, Baş allah Zevsin anadan olması ilə
Aşağıda göstərilən kəşflərdən hansı Çin mənşəli deyil?
A) ipək
B) barıt
C) əlifba
D) kompas
E) kağız
"Qarabağ münaqişə"sinin dinc yolla nizamlanmasına hansı beynəlxalq təşkilat rəhbərlik edir?
A) BMT
B) MDB
C) AB
D) NATO
E) ATƏM
Azərbaycanda Xəzər dənizinin dərinliklərindən nə vaxt neft çıxarılmağa başlanmışdır?
A) 1949-cu ildə
B) 1953-cü ildə
C) XIX əsrin axırlarında
D) 1937-ci ildə
E) 1929-cu ildə
Azərbaycan Demokratik respublikasını rəsmi tanımış ilk dövlət:
A) İngiltərə
B) Gürcüstan respublikası
C) Türkiyə
D) Sovet Rusiyası
E) İran
XIX əsrinaxırları XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda neft hasilatı nə qədər idi?
A) Rusiyada hasil olan neftin 50%-i
B) ABŞ-da hasil olunan qədər
C) Dünya neft hasilatının 30%-i, Rusiya neft hasilatının isə 75%-i
D) Dünya neft hasilatının 50%-i, Rusiya neft hasilatının isə 95%-i
E) ABŞ-da hasil olunandan az
Prezident F.Ruzveltin "Yeni kurs" siyasətinin əsas xətti.
A) əsas diqqəti kənd təsərrüfatına yönəltmək
B) Dövlətin iqtisadi həyata müdaxiləsi
C) böyük biznesə himayədarlıq
D) xırda biznesə arxalanmaq
E) sosial məsələlərin həllini diqqət mərkəzində saxlamaq
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top