Tapılan ümumi test sayı : 20

Türkiyənin hansı sənaye sahəsi daha yüksək inkişaf səviyyəsinə malikdir?
A) kimya
B) yüngül
C) maşınqayırma
D) energetika
E) metallurgiya
MAşınqayırma cə metallurgiya sənayesinə görə ABŞ-ın ən qabaqcıl rayonu hansıdır?
A) Mərkəz
B) Qərb
C) Şimal
D) Cənub
E) Şərq
Hirkan qoruğu Azərbaycanın hansı təbii vilayətində yerləşir?
A) Naxçıvanda
B) Kür-Araz ovlağında
C) Kiçik Qafqazda
D) Lənkəranda
E) Böyük Qafqazda
Palçıq vulkanları Azərbaycanın hansı hissəsində daha çox yayılmışdır?
A) Böyük Qafqazda
B) Kür-Araz ovlağında
C) Abşeronda
D) Qobustanda
E) Naxçıvanda
Azərbaycanda elektroenergetikanın ən böyük mərkəzi hansı şəhərdir?
A) Sumqayıt
B) Bakı
C) Mingəçevir
D) Əli-Bayramlı
E) Gəncə
Kür-Araz iqtisadi rayonunun kənd təsərrüfatında aparıcı sahə hansıdır?
A) meyvəçilik
B) üzümçülük
C) tərəvəzçilik
D) pambıqçılıq
E) maldarlıq
Rusiyanın Avropa hissəsində ən böyük taxılçılıq rayonu hansıdır?
A) Şimali Qafqaz
B) Volqaboyu
C) Volqa-Vyatka
D) Mərkəz
E) Ural
Dünya ticarətində istifadə olunan ən ucuz nəqliyyat növü hansıdır?
A) boru kəməri nəqliyyatı
B) avtomobil nəqliyyatı
C) dəmiryolu
D) su nəqliyyatı
E) hava nəqliyyatı
Asiyanın hansı ölkəsi təbii ehtiyatlarının az olmasına baxmayaraq, dünya təsərrüfatında ən qabaqcıl yerlərdən birini tutur?
A) Yaponiya
B) Filippin
C) Çin
D) İndoneziya
E) Cənubi Koreya
İslam dininin ən müqəddəs yeri hansı ölkədir?
A) Səudiyyə Ərəbistanında
B) İraqda
C) İranda
D) Türkiyədə
E) Suriyada
Əhali təzələnməsinin 1-ci tipi hansı ölkə üçün səciyyəvidir?
A) İngiltərə
B) Misir
C) Meksika
D) Brazilya
E) Çin
Rusiyada qaea torpaqlar hansı təbii zonada geniş yayılmışdır?
A) çöl
B) meşələr
C) yarımsəhra
D) meşə-çöl
E) tundra
Qərb Küləkləri cərəyanı hansı materikin ətrafında dövr edir?
A) Avstraliya
B) Avrasiya
C) Cənubi Amerika
D) Şimali Amerika
E) Antraktida
Ən çox yağıntı Afrikanın hansı iqlim qurşağında düşür?
A) Subtropik
B) Şimali Amerika
C) Ekvatorial
D) Cənub tropik
E) Şimal tropik
Aşağıdaki göllərdən hansının suyu azalır və yaxın gələcəkdə onuntamam qurumaq təhlükəsi vardır?
A) Baykal
B) Ladoqa
C) Oneqa
D) Aral
E) İssık-Kul
Payız gecə-gündüz bərabərliyi nə vaxt baş verir?
A) 22 iyun
B) 23 sentyabr
C) 22 dekabr
D) 21 mart
E) 22 oktyabr
135o-lik azimut üfüqün hansı tərəfindədir?
A) Cənub-Şərq
B) Şərq
C) Şimal-Qərb
D) Şimal-Şərq
E) Cənub-Qərb
Xəritədə qütblərdən eyni məsafədən keçən və Yer səthini iki bərabər hissəyə bölən xətt necə adlanır?
A) Cənub tropiki
B) Ekvator
C) 1-ci paralel
D) Başlanğıc meridian
E) 180-ci meridian
"Coğrafiya" terminini elmə ilk dəfə kim gətirmişdir?
A) Ptolomey
B) Behaym
C) Magellan
D) Kolumb
E) Erotosfen
Hansı təbəqə daha mürəkkəb quruluşa və sıx daxili əlaqələr siteminə malikdir?
A) Hidrosfer
B) Atmosfer
C) Biosfer
D) Litosfer
E) Coğrafi təbəqə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top