Tapılan ümumi test sayı : 20

Türkiyənin hansı sənaye sahəsi daha yüksək inkişaf səviyyəsinə malikdir?
A) kimya
B) yüngül
C) metallurgiya
D) energetika
E) maşınqayırma
MAşınqayırma cə metallurgiya sənayesinə görə ABŞ-ın ən qabaqcıl rayonu hansıdır?
A) Şimal
B) Mərkəz
C) Şərq
D) Qərb
E) Cənub
Hirkan qoruğu Azərbaycanın hansı təbii vilayətində yerləşir?
A) Kiçik Qafqazda
B) Naxçıvanda
C) Lənkəranda
D) Kür-Araz ovlağında
E) Böyük Qafqazda
Palçıq vulkanları Azərbaycanın hansı hissəsində daha çox yayılmışdır?
A) Qobustanda
B) Kür-Araz ovlağında
C) Naxçıvanda
D) Böyük Qafqazda
E) Abşeronda
Azərbaycanda elektroenergetikanın ən böyük mərkəzi hansı şəhərdir?
A) Bakı
B) Gəncə
C) Sumqayıt
D) Mingəçevir
E) Əli-Bayramlı
Kür-Araz iqtisadi rayonunun kənd təsərrüfatında aparıcı sahə hansıdır?
A) tərəvəzçilik
B) üzümçülük
C) meyvəçilik
D) pambıqçılıq
E) maldarlıq
Rusiyanın Avropa hissəsində ən böyük taxılçılıq rayonu hansıdır?
A) Volqaboyu
B) Ural
C) Şimali Qafqaz
D) Mərkəz
E) Volqa-Vyatka
Dünya ticarətində istifadə olunan ən ucuz nəqliyyat növü hansıdır?
A) avtomobil nəqliyyatı
B) dəmiryolu
C) su nəqliyyatı
D) boru kəməri nəqliyyatı
E) hava nəqliyyatı
Asiyanın hansı ölkəsi təbii ehtiyatlarının az olmasına baxmayaraq, dünya təsərrüfatında ən qabaqcıl yerlərdən birini tutur?
A) Çin
B) Cənubi Koreya
C) Yaponiya
D) İndoneziya
E) Filippin
İslam dininin ən müqəddəs yeri hansı ölkədir?
A) İraqda
B) Suriyada
C) Səudiyyə Ərəbistanında
D) İranda
E) Türkiyədə
Əhali təzələnməsinin 1-ci tipi hansı ölkə üçün səciyyəvidir?
A) Brazilya
B) Misir
C) Çin
D) İngiltərə
E) Meksika
Rusiyada qaea torpaqlar hansı təbii zonada geniş yayılmışdır?
A) tundra
B) çöl
C) yarımsəhra
D) meşələr
E) meşə-çöl
Qərb Küləkləri cərəyanı hansı materikin ətrafında dövr edir?
A) Cənubi Amerika
B) Antraktida
C) Avstraliya
D) Avrasiya
E) Şimali Amerika
Ən çox yağıntı Afrikanın hansı iqlim qurşağında düşür?
A) Şimal tropik
B) Ekvatorial
C) Şimali Amerika
D) Cənub tropik
E) Subtropik
Aşağıdaki göllərdən hansının suyu azalır və yaxın gələcəkdə onuntamam qurumaq təhlükəsi vardır?
A) Oneqa
B) Ladoqa
C) İssık-Kul
D) Aral
E) Baykal
Payız gecə-gündüz bərabərliyi nə vaxt baş verir?
A) 23 sentyabr
B) 22 dekabr
C) 22 oktyabr
D) 22 iyun
E) 21 mart
135o-lik azimut üfüqün hansı tərəfindədir?
A) Şimal-Qərb
B) Cənub-Qərb
C) Cənub-Şərq
D) Şərq
E) Şimal-Şərq
Xəritədə qütblərdən eyni məsafədən keçən və Yer səthini iki bərabər hissəyə bölən xətt necə adlanır?
A) Cənub tropiki
B) 1-ci paralel
C) 180-ci meridian
D) Başlanğıc meridian
E) Ekvator
"Coğrafiya" terminini elmə ilk dəfə kim gətirmişdir?
A) Behaym
B) Ptolomey
C) Erotosfen
D) Magellan
E) Kolumb
Hansı təbəqə daha mürəkkəb quruluşa və sıx daxili əlaqələr siteminə malikdir?
A) Biosfer
B) Hidrosfer
C) Litosfer
D) Atmosfer
E) Coğrafi təbəqə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top