Tapılan ümumi test sayı : 42

Aşağıdakı nümunədə cümlənin quruluşu və növünü müəyyənləşdirin. 
A) tabeli mürəkkəb cümlə: tamamlıq budaq cümləsi
B) tabesiz mürəkkəb cümlə: səbəb - nəticə əlaqəsi
C) mübtəda əsasında formalaşmış sadə cümlə
D) tabeli mürəkkəb cümlə: tə"yin budaq cümləsi
E) tabesiz mürəkkəb cümlə: aydınlaşdırma əlaqəsi
Aşağıdakı xüsusiyyət hansı növ ismi birləşmələrə aiddir: tərəflər arasına istənilən qədər söz daxil ola bilir, tərəflər birlikdə bir cümlə üzvü yerində işlənir.
A) III növ ismi birləşmələr
B) II, III növ ismi birləşmələr
C) I, II, III növ ismi birləşmələr
D) I, III növ ismi birləşmələr
E) I, II növ ismi birləşmələr
Aşağıdakı ifadələrdə icbar və qarşılıq növündə olan fe"lləri tapın.
A) silinmək, yuyunmaq, aldırmaq, qorunmaq
B) bölmək, vurmaq, görüşdürmək, söndürmək
C) yuyundurmaq, böldürmək, görüşmək, yazışmaq
D) gülüşmək, doluşmaq, uzaqlaşmaq, söndürmək
E) görüşmək, döyüşmək, yazılmaq, yandırtmaq
Həm fe"lin, həm də ismin xüsusiyyətlərini daşıyan sözlər necə adlanır ?
A) fe"li bağlama
B) fe"li sifət
C) məsdər
D) fe"li sifət, fe"li bağlama
E) fe"li sifət, məsdər
Dilimizə fars dilindən keçən sözlər cərgəsini göstərin.
A) dilavər, baş, baba, yurd
B) həyat, ana, həyət, gözəl
C) zəif, boyun, göz, su
D) təranə, bilmək, dəniz, dəftər
E) çarpayı, bahar, xörək, pəncərə
Sözlərdən  neçəsinin yazılışı səhvdir ?
Fakultə, layihə, kiprik, pyes, töhvə, öhtə, tədbiq, büro, düha, şe"r
A) 2
B) 4
C) 3
D) 5
E) 1
Həm fe"lin, həm də zərfin xüsusiyyətlərini daşıyan sözlər necə adlanır ?
A) fe"li sifət, fe"li bağlama,
B) fe"li bağlama,
C) fe"li bağlama, məsdər
D) fe"li sifət,
E) məsdər,
Verilmiş sözlərdən yalnız kar və cingiltili samitlərdən qarşılığı olmayanları göstərin.
limon, yay, nərdivan, payız, tələbə, nərd, nər, hünər, həlim
A) 1
B) 4
C) 2
D) 5
E) 3
"Kim tez gəldi o hədiyyə aldı" - cümləsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növünə aiddir ? Baş, yoxsa budaq cümlə əvvəl işlənmişdir ?
A) Tamamlıq budaq cümləsi, baş cümlə əvvəl
B) Xəbər budaq cümləsi, budaq cümlə əvvəl
C) Zərflik budaq cümləsi, baş cümlə əvvəl
D) Mübtəda budaq cümləsi, budaq cümlə əvvəl
E) Tə`yin budaq cümləsi, budaq cümlə əvvəl
Hansı cərgədəki sözlər fel formalarının hekayə və rəvayət formasında işlənmişdir ?
A) yığdım, baxmışmış, görəsidi
B) baxmalıda, yazsam, aldırdı
C) yazardı, qazasıyıq, baxdı
D) gördü, yazmışdı, alasıyam
E) görəsidi, yığmışmış, gələcəkmiş
Verilmiş sxemlərə [1T+2T; 1Ty+2Tm] uyğun ismi birləşmələri tapın.
Cavan oğlan dostunun kitabını götürdü. Ata nəsihəti ona çox tə"sir etmişdi. Vətən məhəbbəti bütün məhəbbətlərdən müqəddəsdir.
A) 2
B) 4
C) 1
D) 5
E) 3
Mətndə fe`li bağlama və məsdər tərkiblərinin sayını müəyyənləşdirin.
O, öz mühafizəçiləri ilə meydanın ortasında cəzanı icraya hazırlaşan hökumət və şəriət adamlarından ayrılıb mahmızlı çəkmələrilə səs salaraq camaata tərəf gələndə tamaşaçılar pıçıldaşdılar.
A) 5
B) 4
C) 2
D) 1
E) 3
Tərkibində vasitəsiz nitq olan aşağıdakı cümlə hansı sxemə uyğun gəlir ?
Xosrov: "Hardasan, cavan?" - deyə soruşdu
A) M: "V"
B) M: "V!"
C) "V", - M
D) M: "V?" - M
E) "V, - M, - V!"
Verilmiş sözlərdən hansı cərgədəkilərə saitlə başlanan hal və ya mənsubiyyət şəkilçisi qoşulduqda söz kökünün ikinci hecasındakı sait düşür ?
A) sərin, taxıl, paxıl, peyin
B) çömçə, çəllək, şəkil, cisim
C) beyin, alın, isim, fikir
D) çiyin, oğul, noğul, daxıl
E) sinif, boyun, əsil, pərvanə
Aşağıdakı cümlədə feldən düzələn sifət hansı cümlə üzvü yerində işlənmişdir ?
Seçicilər sürücü vəlini yenə namizəd verdilər.
A) tamamlıq; zərflik
B) mübtəda; zərflik
C) tamamlıq; təyin
D) tamamlıq; xəbər
E) mübtəda; təyin
Aşağıdakı sadalanan sözlərdən hansında hərflərin sayı səslərin sayından bir vahid azdır ?
A) könül
B) gündüz
C) alim
D) dəniz
E) radio
Sıra saylarının yazılışında  səhv variantları göstərin.
1) 5-inci gün           4) 5-nci gün
2) 5-ci otaq             5) V-ci əsr
3) V əsr
A) 1 ,4, 5
B) 1, 2
C) 2, 4
D) 1, 2, 4
E) 2,5
Aşağıda verilmiş sözlərdən hansı cərgədə həm tə"sirli, həm də tə"sirsiz fellər göstərilmişdir ?
A) yazılan kitab; gələcək gün
B) söykənmək; ağlağan uşaq
C) bişirib-düşürmək; evə gedəndə
D) baxmaq; tikiləcək bina
E) baltalamaq; əyləşmək
Hansı sıradakı sözlərə saitlə başlanan şəkilçi artırdıqda k-y, q-ğ əvəzlənməsi baş verir ?
A) çörək; ixtioloq
B) texnik; bioloq
C) qaymaq; çəllək
D) qaynaq; mexanik
E) filoloq; göbələk
Aşağıdakı sözlərdən hansının tərkibində ancaq dodaqlanan saitlər iştirak edir ?
A) qiraət
B) nəsimişünas
C) meydança
D) yoluxmaq
E) yorğun
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top