Tapılan ümumi test sayı : 26

Aşağıdakı şe`r nümunələrinin hansında epitetdən istifadə edilmişdir ?
A) Meşələr ağlayır dərddən, kədərdən
B) Quşqonmaz zirvələr görünür aydın
C) Vuruşur döyüşdə qılınclarımız.
D) Quş kimi uçurdu göylərdə insan
E) Yanır dənizlərin buz kimi suyu
Əruz vəzninin hansı bəhri dəvənin ləngərli yerişinə bənzədilir ?
A) rəməl
B) xəfif
C) rəcəz
D) mütəqarib
E) həcəz
"Çərşənbə günündə, çeşmə başında
Gözüm bir alagöz xanıma düşdü.
Atdı müjgan oxun, keçdi sinəmdən,
Cadu qəmzələri canıma düşdü"
nümunəsində misralar hansı qayda ilə bölgülərə ayrılmalıdır ?
A) 5+6
B) 4+4+3
C) 6+5
D) 3+4+4
E) 4+3+4
"....olardı on-on iki yaşında ki, atası Hacı Rza vəfat elədi.İki il keçməmişdi anası öldü. Yaxşı dövlət qalmışdı mərhum atsından: neçə zəmilər, neçə ilxılar, nə qədər fərş, çoxluca pul. Amma çox heyf! Elə ki, Hacı Rza və övrəti öldülər, ... qaldı başsız-paraxsız. Əmirləri dövləti bir ilin içində dağıtdılar, axırda bir barmaq hesabı göstərdilər".
Cəlil Məmmədquluzadənin "Danabaş kəndinin əhvalatları" əsərindən götürülmüş bu parçada nöqtələrin yerinə hansı surətin adı yazılmalıdır ?
A) Zeynəb
B) Xudayar bəy
C) Məhəmmədhəsən əmi
D) Şərəf
E) Vəliqulu
S.Rəhimovun "Mehman" povestində hüquq sistemində çalışan mənfi surət kimdir ?
A) Cabbarov
B) Kamilov
C) Məmmədxan
D) Murtuzov
E) Vahidov
Yalnız məsnəvi şəklində yazılmış əsərlərin cərgəsini müəyyənləşdirin:
A) "Xosrov və Şirin", "Sirlər xəzinəsi", "Təbrizim"
B) "İsgəndərnamə", "Görmədim", "Padşahi-mülk..."
C) "Leyli və Məcnun", "Xosrov və Şirin", "Azərbaycan"
D) "Dəhnamə", "Leyli və Məcnun", "Yeddi gözəl"
E) "Yeddi gözəl", "Leyli və Məcnun", "Muğan"
Məhəmməd Füzuli "Padşahi-mülk..." qit`əsində kimləri qarşılaşdırır ?
A) Bir padşahla başqa bir hökmdarı
B) Padşahı pəhləvanla
C) Padşahı söz sənətkarı ilə
D) Padşahla ordu başçısısnı
E) Söz sənətkarlarını pəhləvanla
M.F.Axundovun "Hacə Qara" kommediyasında hadisələrin düyünün açıldığı (razvyazka) hissəni göstərin:
A) Qaçaq mal alverinə gedənlərin Təbrizdən qayıtması
B) Bəylərin və Hacı Qaranın zaminə buraxılması
C) Hacı Qara və bəylərin həbs olunması, Kərəməlinin həbs olunduğunu görən Hacı Qaranın özündən getməsi
D) Hacı Qaranın Xəlil yüzbaşı tərəfindən tutulub naçalnikə verilməsi
E) Heydər bəyin naçalnikin qarşısında e`tirafı
Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" poemasından verilən şe`r parçasında hansı surət haqqında danışılır :
"Böyük dağ gövdəli, o dağlar yaran
Gələndə camaat qalmışdı heyran.
Görkəmli böyük bir filə oxşardı,
Onda iki filin qüvvəti vardı".
A) Bəhram Çubin
B) Xosrov
C) Şapur
D) Şiruyə
E) Fərhad
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı neçə boydan ibarətdir ?
A) 17
B) 6
C) 12
D) 2
E) 16
Verilmiş tabeli mürəkkəb cümlənin ikinci tərəfi nədir ?
"Təranə özünü nə qədər şən göstərməyə çalışırdısa da, pərtliyi hiss olunurdu".
A) qarşılıq-güzəşt budaq cümləsi
B) kəmiyyət budaq cümləsi
C) məqsəd budaq cümləsi
D) şərt budaq cümləsi
E) baş cümlə
Vasitəsiz tamamlıq ismin hansı halında olur ?
A) yönlük halında
B) yiyəlik halında
C) yerlik halında
D) tə`sirlik halında
E) çıxışlıq halında
Hansı cümlənin mübtədası məəsdər tərkibi ilə ifadə olunmuşdur ?
A) Aşiqlik işi qıza nə layiq?!
B) Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır.
C) Kafər ağlar bizim əhvali-pərişanimizə
D) Xəyalımdan çıxmaz hərgiz xəyalın.
E) Hər gələn qəmli gedər, şad gəlib yanımıza.
Nidalar verilən cərgəni göstərin:
A) bəs, -mı4, ox, bəh-bəh
B) ya, ay, bəli, of, paho
C) vah, ah, vay, gurultu, di
D) ay, bəh-bəh, oho, bəs
E) ox, ay, of, ah, oho
Tərkibində miqdar zərfi olan cümləni göstərin:
A) Bazardan xeyli meyvə aldıq.
B) Biz bu haqda xeyli danışdıq.
C) Qonaqlar dünəndən gəliblər.
D) Biz qonaqları mehribancasına qarşıladıq.
E) Dünən maraqlı filmə baxdıq.
Yalnız fe`li bağlamalardan ibarət olan sıranı göstərin:
A) işləməli, oxumadan, gözləyəndə
B) yazdıqda, qarşılamaq, danışmayan
C) təmizləyəndə, yanaşaraq, öyrəndikdə
D) göstərmək, qurduqda, aparanda
E) saxlayaraq, yaşamaqda, öyrənən
Hansı cərgədə yalnız məchul növdə olan fe`llər verilmişdir ?
A) oturdu, güldürtdü, sildirdi, vuruşdu
B) çəkildi, qalandı, çalındı, sürüldü
C) görüşdü, mələşdi, gülüşdü, bildirdi
D) çatdırdı, inandırdı, çaldı, aldı
E) çəkildi, yazdırdı, geyindi, açıldı
Hansı cümlədə qeyri-qəti gələcək zamanda olan fe`l işlənmişdir ?
A) Hər tərəf yumşaq qarla örtülmüşdür.
B) Qalmaz belə, qalmaz dünya.
C) Gələcəkdir babam mənim yanıma.
D) Zimistanın novbaharı gələydi.
E) Bu atı Murad sürəcəkmiş.
Verilmiş cümlələrdə "o" əvəzliyindən sonra qoyulmuş vergül işarəsi hansı halda doğrudur ?
A) O, ağacları məktəblilər əkmişlər.
B) O, hadisədən sonra çox sarsılmışam.
C) O, ağaclara qulluq etməyi çox sevir.
D) O, məktəb yarışda qalib gəldi.
E) O, şagird hamının sevimlisidir.
"Dənizin sahilində ikimərtəbəli binanın bünövrəsi qoyulur"- cümləsindəki mənsubiyyət şəkilçili isimlərin sayını müəyyənləşdirin:
A) 5
B) 2
C) 1
D) 4
E) 3
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top