Tapılan ümumi test sayı : 26

Aşağıdakı şe`r nümunələrinin hansında epitetdən istifadə edilmişdir ?
A) Quşqonmaz zirvələr görünür aydın
B) Vuruşur döyüşdə qılınclarımız.
C) Meşələr ağlayır dərddən, kədərdən
D) Quş kimi uçurdu göylərdə insan
E) Yanır dənizlərin buz kimi suyu
Əruz vəzninin hansı bəhri dəvənin ləngərli yerişinə bənzədilir ?
A) xəfif
B) rəcəz
C) həcəz
D) rəməl
E) mütəqarib
"Çərşənbə günündə, çeşmə başında
Gözüm bir alagöz xanıma düşdü.
Atdı müjgan oxun, keçdi sinəmdən,
Cadu qəmzələri canıma düşdü"
nümunəsində misralar hansı qayda ilə bölgülərə ayrılmalıdır ?
A) 3+4+4
B) 4+4+3
C) 4+3+4
D) 6+5
E) 5+6
"....olardı on-on iki yaşında ki, atası Hacı Rza vəfat elədi.İki il keçməmişdi anası öldü. Yaxşı dövlət qalmışdı mərhum atsından: neçə zəmilər, neçə ilxılar, nə qədər fərş, çoxluca pul. Amma çox heyf! Elə ki, Hacı Rza və övrəti öldülər, ... qaldı başsız-paraxsız. Əmirləri dövləti bir ilin içində dağıtdılar, axırda bir barmaq hesabı göstərdilər".
Cəlil Məmmədquluzadənin "Danabaş kəndinin əhvalatları" əsərindən götürülmüş bu parçada nöqtələrin yerinə hansı surətin adı yazılmalıdır ?
A) Vəliqulu
B) Şərəf
C) Məhəmmədhəsən əmi
D) Xudayar bəy
E) Zeynəb
S.Rəhimovun "Mehman" povestində hüquq sistemində çalışan mənfi surət kimdir ?
A) Vahidov
B) Cabbarov
C) Məmmədxan
D) Kamilov
E) Murtuzov
Yalnız məsnəvi şəklində yazılmış əsərlərin cərgəsini müəyyənləşdirin:
A) "Dəhnamə", "Leyli və Məcnun", "Yeddi gözəl"
B) "Yeddi gözəl", "Leyli və Məcnun", "Muğan"
C) "İsgəndərnamə", "Görmədim", "Padşahi-mülk..."
D) "Leyli və Məcnun", "Xosrov və Şirin", "Azərbaycan"
E) "Xosrov və Şirin", "Sirlər xəzinəsi", "Təbrizim"
Məhəmməd Füzuli "Padşahi-mülk..." qit`əsində kimləri qarşılaşdırır ?
A) Bir padşahla başqa bir hökmdarı
B) Padşahla ordu başçısısnı
C) Söz sənətkarlarını pəhləvanla
D) Padşahı pəhləvanla
E) Padşahı söz sənətkarı ilə
M.F.Axundovun "Hacə Qara" kommediyasında hadisələrin düyünün açıldığı (razvyazka) hissəni göstərin:
A) Bəylərin və Hacı Qaranın zaminə buraxılması
B) Heydər bəyin naçalnikin qarşısında e`tirafı
C) Qaçaq mal alverinə gedənlərin Təbrizdən qayıtması
D) Hacı Qaranın Xəlil yüzbaşı tərəfindən tutulub naçalnikə verilməsi
E) Hacı Qara və bəylərin həbs olunması, Kərəməlinin həbs olunduğunu görən Hacı Qaranın özündən getməsi
Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" poemasından verilən şe`r parçasında hansı surət haqqında danışılır :
"Böyük dağ gövdəli, o dağlar yaran
Gələndə camaat qalmışdı heyran.
Görkəmli böyük bir filə oxşardı,
Onda iki filin qüvvəti vardı".
A) Xosrov
B) Bəhram Çubin
C) Şiruyə
D) Şapur
E) Fərhad
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı neçə boydan ibarətdir ?
A) 17
B) 2
C) 16
D) 12
E) 6
Verilmiş tabeli mürəkkəb cümlənin ikinci tərəfi nədir ?
"Təranə özünü nə qədər şən göstərməyə çalışırdısa da, pərtliyi hiss olunurdu".
A) qarşılıq-güzəşt budaq cümləsi
B) baş cümlə
C) kəmiyyət budaq cümləsi
D) məqsəd budaq cümləsi
E) şərt budaq cümləsi
Vasitəsiz tamamlıq ismin hansı halında olur ?
A) yerlik halında
B) yönlük halında
C) yiyəlik halında
D) tə`sirlik halında
E) çıxışlıq halında
Hansı cümlənin mübtədası məəsdər tərkibi ilə ifadə olunmuşdur ?
A) Aşiqlik işi qıza nə layiq?!
B) Xəyalımdan çıxmaz hərgiz xəyalın.
C) Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır.
D) Hər gələn qəmli gedər, şad gəlib yanımıza.
E) Kafər ağlar bizim əhvali-pərişanimizə
Nidalar verilən cərgəni göstərin:
A) bəs, -mı4, ox, bəh-bəh
B) ya, ay, bəli, of, paho
C) ox, ay, of, ah, oho
D) ay, bəh-bəh, oho, bəs
E) vah, ah, vay, gurultu, di
Tərkibində miqdar zərfi olan cümləni göstərin:
A) Bazardan xeyli meyvə aldıq.
B) Dünən maraqlı filmə baxdıq.
C) Biz qonaqları mehribancasına qarşıladıq.
D) Biz bu haqda xeyli danışdıq.
E) Qonaqlar dünəndən gəliblər.
Yalnız fe`li bağlamalardan ibarət olan sıranı göstərin:
A) yazdıqda, qarşılamaq, danışmayan
B) saxlayaraq, yaşamaqda, öyrənən
C) göstərmək, qurduqda, aparanda
D) təmizləyəndə, yanaşaraq, öyrəndikdə
E) işləməli, oxumadan, gözləyəndə
Hansı cərgədə yalnız məchul növdə olan fe`llər verilmişdir ?
A) çəkildi, yazdırdı, geyindi, açıldı
B) çəkildi, qalandı, çalındı, sürüldü
C) oturdu, güldürtdü, sildirdi, vuruşdu
D) görüşdü, mələşdi, gülüşdü, bildirdi
E) çatdırdı, inandırdı, çaldı, aldı
Hansı cümlədə qeyri-qəti gələcək zamanda olan fe`l işlənmişdir ?
A) Gələcəkdir babam mənim yanıma.
B) Qalmaz belə, qalmaz dünya.
C) Zimistanın novbaharı gələydi.
D) Hər tərəf yumşaq qarla örtülmüşdür.
E) Bu atı Murad sürəcəkmiş.
Verilmiş cümlələrdə "o" əvəzliyindən sonra qoyulmuş vergül işarəsi hansı halda doğrudur ?
A) O, şagird hamının sevimlisidir.
B) O, ağacları məktəblilər əkmişlər.
C) O, ağaclara qulluq etməyi çox sevir.
D) O, hadisədən sonra çox sarsılmışam.
E) O, məktəb yarışda qalib gəldi.
"Dənizin sahilində ikimərtəbəli binanın bünövrəsi qoyulur"- cümləsindəki mənsubiyyət şəkilçili isimlərin sayını müəyyənləşdirin:
A) 1
B) 3
C) 2
D) 5
E) 4
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top