Tapılan ümumi test sayı : 29

Hansı sözdə vurğu birinci hecaya düşür?
A) uzun
B) opera
C) tədbir
D) Sabir
E) işarə
Hansı sıradakı sözlərdə qalın saitlərin hamısı iştirak edir?
A) quzu, qoç
B) otaq, qapı
C) qoyun, arı
D) ana, qohum
E) qatıq, gül
H.Cavidin hansı əsərində insanları məhv edən bəlaların rəmzinə çevrilmiş əfsanəvi obraz yaradılmışdır?
A) "Şeyda"
B) "İblis"
C) "Ana"
D) "Səyavuş"
E) "Maral"
Repressiya qurbanı olan sənətkarları göstərin:
1. H.Cavid
2. C.Cabbarlı
3. C. Məmmədquluzadə
4. M.Müşfiq
5. Ə.Cavad
A) 1,2,3
B) 1,4,5
C) 2,3,4
D) 3,4,5
E) 2,4,5
C.Məmmədquluzadənin Azərbaycan kəndlisinin ağır həyatından, qadın hüquqsuzluğundan bəhs edən nəsr əsəri:
A) "Poçt qutusu"
B) "Ölülər"
C) "Danabaş kəndinin əhvalatları"
D) "Çay dəstgahı"
E) "Anamın kitabı"
Aşıq Ələsgərin lirikasının əsas qolunu nə təşkil edir?
A) ictimai-siyasi lirika
B) məhəbbət lirikası
C) ictimai-siyasi, təbiət mövzusunda şerlər
D) təbiət lirikası
E) maarifçi şerlər
"Bu məlun həmişə öz tərəfdarlarını başa salır ki, hörmətli alimlər, ruhanilər avam xalqı aldadırlar... Həmişə öz xeyirləri üçün biçarə xalqı soyub incidirlər." M.F.Axundovun "Aldanmış kəvakib" əsərinin qəhrəmanı Yusif Sərrac haqqında bu sözləri hansı obraz deyir?
A) Sərdar Zaman xan
B) Mövlana Cəmaləddin
C) Şah Abbas
D) Müstövfi Mirzə Yəhya
E) Mollabaşı axund Səməd
M.P.Vaqifin hansı şerində elin, obanın, kəndli qadınlarının yoxsul həyatı real şəkildə təsvir olunur?
A) "Durnalar"
B) "Bayram oldu"
C) "Hayıf ki, yoxdur"
D) "Pəri"
E) "Görmədim"
Nizaminin hansı qəhrəmanını öz dövrünün ictimai münasibətlərinə boyun əymək istəməyən, mənəvi əsarətdən qurtarmağa can atan aşiq kimi səciyyələndirmək olar?
A) Xosrovu
B) Məcnunu
C) Fərhadı
D) Şirini
E) Bəhramı
"... gəldi, söy söylədi, nəsihət verdi, bu oğuznaməyi düzdü, qoşdu. Son verək, xanım!
Qarlı dağların yıxılmasın! Kölgəli böyük ocağın kəsilməsin! Axan mübarək suyun qurumasın!" Nöqtələrin yerinə "Kitabi-Dədə Qorqud" dastalarının hansı qəhrəmanının adı yazılmalıdır?
A) Uruz
B) Qaraca Çoban
C) Dədə-Qorqud
D) Qazan xan
E) Burla xatun
"Gözəl qamət, gözəl gərdan, gözəl üz,
Gözəl olmaz sən tək olsa gözəl yüz."
Bu misralarda hansı bədii ifadə vasitəsi işlənmişdir?
A) təkrir
B) litota
C) metafora
D) bədii sual
E) metonimiya
"Səba məndən söylə o gülizarə,
Bülbül gülüstanə gəlsin, gəlməsin?
Bu hicran düşkünü, illər xəstəsi,
Qapına dərmanə gəlsin, gəlməsin?"
Şerin janrını müəyyənləşdirin:
A) müxəmməs
B) bayatı
C) rübai
D) gəraylı
E) qoşma
Cümlələrdən biri tabesiz mürəkkəb cümlədir:
A) Əlim boş olsa da, ürəyim dolu idi.
B) O, elə danışır ki, şübhə yeri qalmır.
C) Sultanı hər yerdə arzulayır, gözləyirlər.
D) Nə qədər ki dava başlamamışdı, camaat yaxşı dolanırdı.
E) Dolu da ötüşdü, külək də keçdi.
"Uşaqlıqdan arzum bu idi ki, zəngin kitabxanam olsun" cümləsində budaq cümlənin növünü göstərin:
A) mübtəda budaq cümləsi
B) zərflik budaq cümləsi
C) xəbər budaq cümləsi
D) təyin budaq cümləsi
E) tamamlıq budaq cümləsi
Feli bağlama tərkibləri hansı cümlə üzvü vəzifəsində çıxış edir?
A) zərflik
B) tamamlıq
C) təyin
D) mübtəda
E) xəbər
I növ ismi birləşmələrdən ibarət olan sıranı göstərin:
A) telefon zəngi, daş hasar
B) yaxşı iş,kənd yolu
C) rəngli televizor, dadlı meyvə
D) qızlar bulağı, qızıl saat
E) oxuyan uşaq, saatın əqrəbi
Tərzi-hərəkət zərflərini göstərin:
A) indi, sonra
B) yavaşca, həvəslə
C) az, çox
D) qorxudan, istidən
E) irəli, geri
"Sarı, tərəf, doğru" qoşmalarınn məna növünü göstərin:
A) məsafə
B) bənzətmə
C) fərqlənmə
D) zaman
E) istiqamət
Feli sifətlər yazılmış cərgəni göstərin:
A) uçuq, sönük
B) oxuyan, yazdığım
C) qırıcı, kəsici
D) kəskin, coşqun
E) düzgün, çaşqın
Hansı cərgədə xəbər formasında olan fel verilmişdir?
A) alsa
B) görür
C) gəlməli idi
D) gərək ala idi
E) alası imiş
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top