Tapılan ümumi test sayı : 29

Hansı sözdə vurğu birinci hecaya düşür?
A) tədbir
B) uzun
C) işarə
D) Sabir
E) opera
Hansı sıradakı sözlərdə qalın saitlərin hamısı iştirak edir?
A) qatıq, gül
B) qoyun, arı
C) otaq, qapı
D) quzu, qoç
E) ana, qohum
H.Cavidin hansı əsərində insanları məhv edən bəlaların rəmzinə çevrilmiş əfsanəvi obraz yaradılmışdır?
A) "Maral"
B) "Şeyda"
C) "İblis"
D) "Səyavuş"
E) "Ana"
Repressiya qurbanı olan sənətkarları göstərin:
1. H.Cavid
2. C.Cabbarlı
3. C. Məmmədquluzadə
4. M.Müşfiq
5. Ə.Cavad
A) 2,3,4
B) 3,4,5
C) 1,2,3
D) 2,4,5
E) 1,4,5
C.Məmmədquluzadənin Azərbaycan kəndlisinin ağır həyatından, qadın hüquqsuzluğundan bəhs edən nəsr əsəri:
A) "Ölülər"
B) "Anamın kitabı"
C) "Poçt qutusu"
D) "Danabaş kəndinin əhvalatları"
E) "Çay dəstgahı"
Aşıq Ələsgərin lirikasının əsas qolunu nə təşkil edir?
A) məhəbbət lirikası
B) ictimai-siyasi lirika
C) ictimai-siyasi, təbiət mövzusunda şerlər
D) təbiət lirikası
E) maarifçi şerlər
"Bu məlun həmişə öz tərəfdarlarını başa salır ki, hörmətli alimlər, ruhanilər avam xalqı aldadırlar... Həmişə öz xeyirləri üçün biçarə xalqı soyub incidirlər." M.F.Axundovun "Aldanmış kəvakib" əsərinin qəhrəmanı Yusif Sərrac haqqında bu sözləri hansı obraz deyir?
A) Şah Abbas
B) Sərdar Zaman xan
C) Mollabaşı axund Səməd
D) Mövlana Cəmaləddin
E) Müstövfi Mirzə Yəhya
M.P.Vaqifin hansı şerində elin, obanın, kəndli qadınlarının yoxsul həyatı real şəkildə təsvir olunur?
A) "Hayıf ki, yoxdur"
B) "Durnalar"
C) "Görmədim"
D) "Pəri"
E) "Bayram oldu"
Nizaminin hansı qəhrəmanını öz dövrünün ictimai münasibətlərinə boyun əymək istəməyən, mənəvi əsarətdən qurtarmağa can atan aşiq kimi səciyyələndirmək olar?
A) Fərhadı
B) Bəhramı
C) Şirini
D) Xosrovu
E) Məcnunu
"... gəldi, söy söylədi, nəsihət verdi, bu oğuznaməyi düzdü, qoşdu. Son verək, xanım!
Qarlı dağların yıxılmasın! Kölgəli böyük ocağın kəsilməsin! Axan mübarək suyun qurumasın!" Nöqtələrin yerinə "Kitabi-Dədə Qorqud" dastalarının hansı qəhrəmanının adı yazılmalıdır?
A) Qaraca Çoban
B) Qazan xan
C) Dədə-Qorqud
D) Burla xatun
E) Uruz
"Gözəl qamət, gözəl gərdan, gözəl üz,
Gözəl olmaz sən tək olsa gözəl yüz."
Bu misralarda hansı bədii ifadə vasitəsi işlənmişdir?
A) təkrir
B) litota
C) metonimiya
D) metafora
E) bədii sual
"Səba məndən söylə o gülizarə,
Bülbül gülüstanə gəlsin, gəlməsin?
Bu hicran düşkünü, illər xəstəsi,
Qapına dərmanə gəlsin, gəlməsin?"
Şerin janrını müəyyənləşdirin:
A) qoşma
B) rübai
C) müxəmməs
D) gəraylı
E) bayatı
Cümlələrdən biri tabesiz mürəkkəb cümlədir:
A) O, elə danışır ki, şübhə yeri qalmır.
B) Nə qədər ki dava başlamamışdı, camaat yaxşı dolanırdı.
C) Sultanı hər yerdə arzulayır, gözləyirlər.
D) Əlim boş olsa da, ürəyim dolu idi.
E) Dolu da ötüşdü, külək də keçdi.
"Uşaqlıqdan arzum bu idi ki, zəngin kitabxanam olsun" cümləsində budaq cümlənin növünü göstərin:
A) tamamlıq budaq cümləsi
B) zərflik budaq cümləsi
C) mübtəda budaq cümləsi
D) təyin budaq cümləsi
E) xəbər budaq cümləsi
Feli bağlama tərkibləri hansı cümlə üzvü vəzifəsində çıxış edir?
A) xəbər
B) təyin
C) mübtəda
D) zərflik
E) tamamlıq
I növ ismi birləşmələrdən ibarət olan sıranı göstərin:
A) qızlar bulağı, qızıl saat
B) yaxşı iş,kənd yolu
C) rəngli televizor, dadlı meyvə
D) telefon zəngi, daş hasar
E) oxuyan uşaq, saatın əqrəbi
Tərzi-hərəkət zərflərini göstərin:
A) yavaşca, həvəslə
B) indi, sonra
C) irəli, geri
D) qorxudan, istidən
E) az, çox
"Sarı, tərəf, doğru" qoşmalarınn məna növünü göstərin:
A) məsafə
B) bənzətmə
C) fərqlənmə
D) zaman
E) istiqamət
Feli sifətlər yazılmış cərgəni göstərin:
A) qırıcı, kəsici
B) kəskin, coşqun
C) uçuq, sönük
D) düzgün, çaşqın
E) oxuyan, yazdığım
Hansı cərgədə xəbər formasında olan fel verilmişdir?
A) alsa
B) görür
C) gəlməli idi
D) gərək ala idi
E) alası imiş
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top