Tapılan ümumi test sayı : 29

Hansı sözdə vurğu birinci hecaya düşür?
A) uzun
B) Sabir
C) tədbir
D) işarə
E) opera
Hansı sıradakı sözlərdə qalın saitlərin hamısı iştirak edir?
A) quzu, qoç
B) otaq, qapı
C) qatıq, gül
D) qoyun, arı
E) ana, qohum
H.Cavidin hansı əsərində insanları məhv edən bəlaların rəmzinə çevrilmiş əfsanəvi obraz yaradılmışdır?
A) "Maral"
B) "İblis"
C) "Ana"
D) "Səyavuş"
E) "Şeyda"
Repressiya qurbanı olan sənətkarları göstərin:
1. H.Cavid
2. C.Cabbarlı
3. C. Məmmədquluzadə
4. M.Müşfiq
5. Ə.Cavad
A) 2,3,4
B) 2,4,5
C) 3,4,5
D) 1,2,3
E) 1,4,5
C.Məmmədquluzadənin Azərbaycan kəndlisinin ağır həyatından, qadın hüquqsuzluğundan bəhs edən nəsr əsəri:
A) "Ölülər"
B) "Çay dəstgahı"
C) "Poçt qutusu"
D) "Danabaş kəndinin əhvalatları"
E) "Anamın kitabı"
Aşıq Ələsgərin lirikasının əsas qolunu nə təşkil edir?
A) maarifçi şerlər
B) ictimai-siyasi lirika
C) təbiət lirikası
D) ictimai-siyasi, təbiət mövzusunda şerlər
E) məhəbbət lirikası
"Bu məlun həmişə öz tərəfdarlarını başa salır ki, hörmətli alimlər, ruhanilər avam xalqı aldadırlar... Həmişə öz xeyirləri üçün biçarə xalqı soyub incidirlər." M.F.Axundovun "Aldanmış kəvakib" əsərinin qəhrəmanı Yusif Sərrac haqqında bu sözləri hansı obraz deyir?
A) Mövlana Cəmaləddin
B) Şah Abbas
C) Müstövfi Mirzə Yəhya
D) Sərdar Zaman xan
E) Mollabaşı axund Səməd
M.P.Vaqifin hansı şerində elin, obanın, kəndli qadınlarının yoxsul həyatı real şəkildə təsvir olunur?
A) "Durnalar"
B) "Bayram oldu"
C) "Hayıf ki, yoxdur"
D) "Pəri"
E) "Görmədim"
Nizaminin hansı qəhrəmanını öz dövrünün ictimai münasibətlərinə boyun əymək istəməyən, mənəvi əsarətdən qurtarmağa can atan aşiq kimi səciyyələndirmək olar?
A) Bəhramı
B) Fərhadı
C) Şirini
D) Xosrovu
E) Məcnunu
"... gəldi, söy söylədi, nəsihət verdi, bu oğuznaməyi düzdü, qoşdu. Son verək, xanım!
Qarlı dağların yıxılmasın! Kölgəli böyük ocağın kəsilməsin! Axan mübarək suyun qurumasın!" Nöqtələrin yerinə "Kitabi-Dədə Qorqud" dastalarının hansı qəhrəmanının adı yazılmalıdır?
A) Qazan xan
B) Uruz
C) Qaraca Çoban
D) Dədə-Qorqud
E) Burla xatun
"Gözəl qamət, gözəl gərdan, gözəl üz,
Gözəl olmaz sən tək olsa gözəl yüz."
Bu misralarda hansı bədii ifadə vasitəsi işlənmişdir?
A) metafora
B) təkrir
C) bədii sual
D) litota
E) metonimiya
"Səba məndən söylə o gülizarə,
Bülbül gülüstanə gəlsin, gəlməsin?
Bu hicran düşkünü, illər xəstəsi,
Qapına dərmanə gəlsin, gəlməsin?"
Şerin janrını müəyyənləşdirin:
A) qoşma
B) rübai
C) gəraylı
D) müxəmməs
E) bayatı
Cümlələrdən biri tabesiz mürəkkəb cümlədir:
A) O, elə danışır ki, şübhə yeri qalmır.
B) Nə qədər ki dava başlamamışdı, camaat yaxşı dolanırdı.
C) Dolu da ötüşdü, külək də keçdi.
D) Əlim boş olsa da, ürəyim dolu idi.
E) Sultanı hər yerdə arzulayır, gözləyirlər.
"Uşaqlıqdan arzum bu idi ki, zəngin kitabxanam olsun" cümləsində budaq cümlənin növünü göstərin:
A) tamamlıq budaq cümləsi
B) mübtəda budaq cümləsi
C) zərflik budaq cümləsi
D) xəbər budaq cümləsi
E) təyin budaq cümləsi
Feli bağlama tərkibləri hansı cümlə üzvü vəzifəsində çıxış edir?
A) tamamlıq
B) təyin
C) zərflik
D) xəbər
E) mübtəda
I növ ismi birləşmələrdən ibarət olan sıranı göstərin:
A) rəngli televizor, dadlı meyvə
B) oxuyan uşaq, saatın əqrəbi
C) qızlar bulağı, qızıl saat
D) telefon zəngi, daş hasar
E) yaxşı iş,kənd yolu
Tərzi-hərəkət zərflərini göstərin:
A) indi, sonra
B) qorxudan, istidən
C) irəli, geri
D) yavaşca, həvəslə
E) az, çox
"Sarı, tərəf, doğru" qoşmalarınn məna növünü göstərin:
A) zaman
B) bənzətmə
C) fərqlənmə
D) istiqamət
E) məsafə
Feli sifətlər yazılmış cərgəni göstərin:
A) kəskin, coşqun
B) uçuq, sönük
C) düzgün, çaşqın
D) oxuyan, yazdığım
E) qırıcı, kəsici
Hansı cərgədə xəbər formasında olan fel verilmişdir?
A) alsa
B) alası imiş
C) gəlməli idi
D) görür
E) gərək ala idi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top