Tapılan ümumi test sayı : 26

Hansı fikir S.Rəhimovun "Mehman" əsərindəki Murtuz Murtuzov obrazının səciyyəsinə uyğundur?
A) Mehmana gənc prokuror kimihörmət bəsləyir.
B) Fağır, kimsəsiz, xeyirxah qoca qıfılına girir, nəvazişlə danışır.
C) Namuslu hüquq işçisidir.
D) Mütilik və yaltaqlıq maskası taxır, təlxəklik edir, məqam gəldikdə qəddarlığını büruzə verir.
E) Öz ləyaqətini  gözləyir, ədalətsizliyə yol vermir.
S.Vurğunun aşağıdakı əsərlərindən biri müharibə mövzusunda deyil:
A) "Mənə belə söylədilər..."
B) "Ananın öyüdü"
C) "Şəfqət bacısı"
D) "Qızıl şahinlər"
E) "Zəncinin arzuları"
M.Ə.Sabirin Azərbaycanda, Yaxın və Orta Şərq ölkəsində əməlpərvər, qüdrətli xalq şairi kimi şöhrət qazanmasında hansı mətbuat orqanının xüsusi rolu olmuşdur?
A) "Şərqi-Rus"
B) "Molla Nəsrəddin"
C) "Dəbistan"
D) "Füyuzat"
E) "Həyat"
M.F.Axundovun bizə gəlib çatan nəzm əsərləri içərisində tarix etibarilə ilk yazılanı hansıdır?
A) "Zəmanədən şikayət"
B) "Zakirə məktub"
C) "A.S.Puşkinin ölümü haqqında Şərq poeması"
D) "Əlifba haqqında mənzumə"
E) Bu məlum deyil.
Bakixanovun fars dilinin qrammatikasından bəhs edən əsəri:
A) "Mişkalut-ənvar"
B) "Əsrarül-mələkut"
C) "Təhzibi-əxlaq"
D) "Qanuni-Qüdsi"
E) "Gülüstani-İrəm"
M.Füzulinin hansı əsərində XVI əsrin feodal patriarxal münasibətləri, insan təbiətinə, azad məhəbbətə zidd olan adət-ənənələr, qadın hüquqsuzluğu tənqid olunur?
A) "Məni candan usandırdı"
B) "Leyli və Məcnun"
C) "Padişahi-mülk"
D) "Söz"
E) "Şikayətnamə"
Nizami bu fikri hansı obraz haqqında deyir?
İndi o ədalət, o insaf hanı?!
Verə öz oğluna belə cəzanı.
İndi yüz yoxsulun tökülsə qanı,
Nahaq qan tökənə bir cəza hanı?!
A) İsgəndər
B) Xosrov
C) Məhinbanu
D) Hörmüz
E) Bəhram
Bədii əsərin sonunda verilən və onun yekunu olan kiçik hissə necə adlanır?
A) portret
B) proloq
C) epiqraf
D) epiloq
E) peyzaj
Remarkadan hansı ədəbi növdə istifadə olunur?
A) lirik
B) epik
C) dramatik
D) epik, dramatik
E) lirik, epik
Epik növün hansı janrında yumor daha güclüdür?
A) əfsanə
B) lətifə
C) dastan
D) nağıl
E) atalar sözü
"Mən bilirəm ki, çəkilən əmək itmir" - cümləsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növünə aiddir?
A) səbəb budaq cümləsi
B) tamamlıq budaq cümləsi
C) mübtəda budaq cümləsi
D) təyin budaq cümləsi
E) xəbər budaq cümləsi
Verilmiş cümlədə xitab nə ilə ifadə olunmuşdur?
"Möhtərəm dostlar, mən həmişə öz nəğmələrimlə insanları sevindirmişəm"
A) mürəkkəb adla
B) I növ ismi birləşmə ilə
C) isimlə
D) II növ ismi birləşmə ilə
E) feli sifətlə
Cüttərkibli müxtəsər cümlə hansıdır?
A) Cavid mənalı-mənalı gülümsünürdü.
B) Bu, Müşkinazın xatirələrindəndir.
C) Yıxılana gülməzlər.
D) Gedənin dalınca danışmazlar.
E) Yüz dəfə ölç, bir dəfə biç.
Nümulərdən biri adlıq cümlədir:
A) Döyüşçü qorxmaz olmalıdır.
B) Yaz günü. Yol üstü. Ağac kölgəsi.
C) El hara, sən də ora.
D) Üç oğlu, iki nəvəsi alimdir.
E) Yeni uğurlar qazanmaq.
Aşağıdakı nümunədə xəbər nə ilə ifadə olunmuşdur?
Hər irəliləyişin və qurtuluşun anası azadlıqdır.
A) sayla
B) məsdərlə
C) isimlə
D) sifətlə
E) feli sifətlə
Sifətdən düzəlmiş isimlər hansı cərgədədir?
A) yüzlük, onluq, çoxluq
B) şadlıq, təmizlik, zəiflik
C) dostluq, tanışlıq, qardaşlıq
D) dərzilik, ustalıq, mühəndislik
E) birlik, gündəlik, həkimlik
"İndi növbə sizindir" cümləsində "indi" hansı nitq hissəsidir?
A) zərf
B) sifət
C) fel
D) say
E) isim
Verilmiş sözlərdən neçəsi feldən düzələn sifətdir?
tutqun, uçuq, kütləvi,bənövşəyi, böyük, azyaşlı, yoldakı, əzik
A) dörd
B) üç
C) beş
D) iki
E) altı
Qoşmalar ismin hansı hallarında olan sözlərə qoşulur?
A) yiyəlik, yönlük, çıxışlıq
B) yönlük, yerlik, çıxışlıq
C) təsirlik, çıxışlıq, adlıq
D) çıxışlıq, təsirlik, yönlük
E) adlıq, təsirlik, yerlik
Feli bağlama şəkilçiləri hansıdır?
A) -araq2, -ıb4, -anda2, -madan2
B) -acaq4, -maq2, -dan2
C) -sız4, -an2, -ar2
D) -ır4, -dan2, -malı2
E) -dı4, -çı4, -lıq4
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top