Tapılan ümumi test sayı : 163

Proqram Nədir?
A) Kodlaşdırmadır.
B) Maşın dilində yazılışıdır
C) Alqoritmidir.
D) Dövrü alqoritmidir.
E) Alqoritmin maşın dilində yazılışıdır.
Pascal programlaşdırma dilinin yaradıcısı kim olub ?
A) Nicklaus Wirth
B) Steve Jobs
C) Linus Torvalds
D) Blaise Pascal
E) Bill Gates
Standart Pascal dilində dəyişənlərin neçə tipi vardır?
A) 5
B) 6
C) 1
D) 4
E) 2
Kompilyasiya nədir?
A) Hər hansı bir sənədi tərcümə etmək
B) Kodlaşdırmaq
C) 1 və 3 düzdür
D) Proqramın gedişində qiyməti dəyişən kəmiyyətlər
E) Proqramlaşdırma dilində yazılmış proqram kompilyator vasitəsilə maşın dilinə çevrilməsinə
Mənimsətmə operatorundan nə vaxt istifadə olunur?
A) Dəyişənlərə qiymət vermək, yaxud onları dəyişdirmək üçün
B) Proqram hazır olan zaman
C) Proqramın gedişində qiymət
D) kompilyasiya olunan zaman
E) yalnız 3-cü cavab
Niclaus Wirt Pascal proqramlasdırma dilini nə üçün yaratmışdır?
A) tələbələrinə vəsait üçün
B) öz işini asanlaşdırmaq üçün
C) məşhur olmaq üçün
D) hədiyyə qazanmaq üçün
E) atasının işinə görə
Aşağıdakılardan hansı proqramlaşdırma dilidir?
A) Photoshop
B) MS Excel
C) Turbo Packal
D) Adobe Reader
E) MS Word
Sistemi özü yaradan fayllar hansılardır?
A) lazarus faylı
B) layihə faylı, lazarus faylı nəticə faylı
C) proqram faylı
D) proqram faylı, lazarus faylı
E) forma faylı, kod faylı, layihə faylı
Ən çox istifadə edilən vərəqlər hansılardır?
A) A5
B) A3
C) A0
D) A4
E) A8
Mənimsətmə operatoru hansıdır?
A) : işarəsi
B) =: işarəsi
C) = işarəsi
D) == işarəsi
E) := işarəsi
Aşağıdakılardan biri obyekt-yönlü proqramlaşdırma alətidir:
A) Lazarus
B) Delphi
C) Photoshop
D) Excel
İlk obyekt-yönlü proqramlaşdırma dili hansıdır?
A) C++
B) Pascal
C) Lazarus
D) Delphi
Kompyuterin proqram təminatının neçə növü var?
A) 2
B) 5
C) 3
D) 4
E) 8
Obyekt nədir?
A) İnformasiya modelidir
B) Kompüterin hissələri
C) İnformasiyanın xassələri
D) Fikrimizin, diqqətimizin yönəldiyi və öz xassələri ilə seçilən hər bir şey obyektdir.
E) Modelin bir növüdür
İstənilən varlıq ...........Ola bilər
A) İnformasiya prosesləri
B) Model
C) Bütün variantlar doğrudur
D) Obyekt
E) İnformasiya
Biri paskalın elementlərindən deyil
A) münasibət işarələri
B) əməliyyat işarələri
C) hərflər
D) sabitlər
E) rəqəmlər
Obyektin öz xassələri ilə fərqlənməyən tərkib hissələrinə obyektin ..................deyilir.
A) I və III düzdür
B) Budaqları
C) Elementləri
D) Sadə formaları
“Obyekt” nədir?
A) İnsanlar diqqət yetirdikləri varlığı obyekt adlandırırlar
B) Əşyanın kiçildilmiş formasıdır
C) Ətrafımızda ki cansız hər bir şey
D) Kompüterin hər hansı hissəsidir
Aşağıdakılardan biri proqramlaşdırma dilidir?
A) Dilmanc
B) Paint
C) Lazarus
D) Excel
E) GoogleSketchup
Kompyuterin proqram təminatı neçə yerə bölünür?
A) 3
B) 2
C) 8
D) 5
E) 4
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top