Tapılan ümumi test sayı : 159

Mikrokompüterlərə hansı kompyuterlər daxildir?
A) Menyfreymlər
B) Dell
C) PC və Apple Macintosh
D) Planşet
E) Hp
İnformasiya inqilabının II məhəlləsi hansı hadisə ilə əlamətdardır?
A) kitab çapı
B) musiqinin yaranması
C) qələmin ixtirası
D) elektrik cərəyanının kəşfi
E) yazının meydana gəlməsi
Bəşəriyyət, onun inkişafına daha çox təsir edən və informasiya inqilabı adlanan neçə mərhələdən keçmişdir?
A) 3
B) 4
C) 2
D) 6
E) 5
İnformasiya inqilabının IV məhəlləsi hansı hadisə ilə əlamətdardır?
A) mikroprosessor texnologiyasının ixtirası
B) telefonun ixtirası
C) yazının meydana gəlməsi
D) elektrik cərəyanının kəşfi
E) kitab çapı
İnformasiyanın yaranmasında IV mərhələ neçənci ildən başlayır?
A) XX əsrin 90-ci ilindən
B) XIX əsrin 25-ci ilindən
C) XX əsrin 25-ci ilindən
D) XX əsrin 70-ci ilindən
E) XIX əsrin 70-ci ilindən
Tükənməyən resurs hansıdır?
A) Pul
B) İnformasiya
C) Elektrik
D) Yanacaq
İnformasiya inqilabının III mərhələsi hansı hadisə ilə əlaqəlidir?
A) mikroprosessor texnologiyasının ixtirası
B) televizorun ixtirası
C) elektrik cərəyanının kəşfi
D) yazının meydana gəlməsi
E) kitab çapı
İnformasiya inqilabının neçənci mərhələsi bəşəriyyətin sənaye cəmiyyətindən informasiya cəmiyyətinə keçməsinə təkan oldu?
A) belə hadisə olmayıb
B) I mərhələ
C) III mərhələ
D) II mərhələ
E) IV mərhələ
Informasiya inqilabının I mərhələsi hansı hadisə ilə əlaqədardır?
A) telefonun ixtirası
B) elektrik cərəyanının kəşfi
C) kompüter proqramlarının hazırlanması
D) yazının meydana gəlməsi
E) kitab çapı
İnformasiya mədəniyyəti nədir?
A) Kompüter şəbəkəsindən istifadə etmək bacarığıdır
B) Emal vasitəsilə məktublaşmaq
C) İnformasiya ilə məqsədyönlü işləmək bacarığıdır
D) Kompüterdən istifadə etmək bacarığıdır
Sütunun enini artırmaq üçün hansı komandaları yerinə yetirmək lazımdır?
A) Edit+Find
B) Edit+Copy
C) Format+Column+Width
D) Format+İnsert
Excel proqramında verilənləri qrafik formada təsvir etmək üçün nədən istifadə olunur?
A) Diaqramdan
B) Cədvəllərdən
C) Düsturlardan
D) Funksiyalardan
Diaqramın hər bir oxu hansı parametrlərlə xarakterizə olunur?
A) Görünüş, şkala, şrift, ədəd
B) Mətn, yazılış, cədvəl
C) Sütun, Sətir
D) Şrift, ədəd, düstur
Diaqramın özü hansı elementar obyektlərdən təşkil olunur?
A) Sıra, ox, başlıq, legenda, qurulma sahəsi
B) Sıra, boşluq sahəsi, ox
C) Qurulma sahəsi. mətnlərdən
D) Başlıq, sonluq
Diaqram qurmaq üçün hansı menyu komandasını yerinə yetirmək lazımdır?
A) Edit+cut
B) File+page setup
C) File+save
D) Insert +Chart
Diaqramın çəkiləcəyi yerə deyilir:
A) Boşluq
B) Sahə
C) Sütun
D) Sətir
Xanada düstur yazmaq üçün hansı simvoldan istifadə edilir?
A) =
B) -
C) “ ”
D) /
E) +
MS Exceldə cəmi hesablamaq üçün hansı funksiyadan istifadə olunur?
A) SUM funksiyası
B) max
C) Divide funksiyası
D) heç biri
E) min
Excel proqramında istənilən düsturun daxil edilməsi hansı işarə ilə başlayır?
A) -
B) =:
C) +
D) =
Xanaları formatlaşdırmaq üçün Excel-də hansı əmr seçilir?
A) Format menyusundan Row və Sheet əmri
B) Format menyusundan Cell əmri
C) Format menyusundan Column əmri
D) Format menyusundan Sheet əmri
E) Format menyusundan Row əmri
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top