Tapılan ümumi test sayı : 966

Arifin yaşı qardaşının yaşından 3 dəfə çoxdur. 5 il sonra isə onun yaşı qardaşının yaşından iki dəfə çox olacaqdır. Arifin və qardaşının hazırda ikisinin birgə neçə yaşı var?
İstinad : bilikli.net
A) 12
B) 16
C) 30
D) 20
E) 36
Nə qoydular yazayım,
Nə qırdılar ...

Əli Bəy Hüseynzadənin şeirindən olan bu parçada üç nöqtəni məntiqi tamamlayın
İstinad : bilikli.net
A) beləmi
B) qələmi
C) sələmi
D) bu cəmi
E) öncəmi
Düşüncə -  $*&*@!%  , Asiya - #^?>#  formasında şifrələnmişdir.Buna uyğun olaraq “ *&*>%@ [email protected]^#@ “   şifrələnmiş mətnini açın.
İstinad : bilikli.net
A) Düşünən beyin
B) Üşüyən canlı
C) Şişman insan
D) Üşüyən insan
E) Üşüyən inam
Anaqramı həll edin və uyğun gələn sözü tapın:

Akzə,əcüşdnü,nihez,...
İstinad : bilikli.net
A) nbədə
B) bəsrsət
C) qaay
D) Sğalma
E) lıağ
İşçi və müdürün yaşları cəmi 91 dir.iki il əvvəl onların yaşları 2 dəfə fərqlənirdi.Hazırda işçinin yaşının cüt ədəd olduğunu bilərək müdürün yaşını tapın.
İstinad : bilikli.net
A) 32
B) 60
C) 31
D) 33
E) 29
Fiqurdan kəsilmiş hissə hansıdır?

Screenshot from 2015-02-17 17:33:27
İstinad : bilikli.net
A) 2
B) 5
C) 1
D) 3
E) 4
Sual işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı tapın

Screenshot from 2015-02-17 17:31:50
İstinad : bilikli.net
A) 88
B) 85
C) 98
D) 87
E) 96
? işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi tapın
Screenshot from 2015-01-08 17:26:00
A) 2
B) 3
C) 1
D) 9
E) 6
İfadəni həll edin:
Screenshot from 2015-01-08 17:23:07
İstinad : bilikli.net
A) 23
B) 30
C) 38
D) 19
E) 28
? işarəsinin yerinə uyğun gələn fiquru seçin.
Screenshot from 2015-01-08 17:22:12
İstinad : bilikli.net
A) 3
B) 2
C) 1
D) 4
E) 5
? işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi seçin

Screenshot from 2015-01-08 17:18:52
İstinad : bilikli.net
A) 7
B) 4
C) 5
D) 2
E) 9
Şagirdə müəllimin sualını cavablandırmasında kömək edin.

Screenshot from 2015-01-08 17:15:50

İstinad : bilikli.net
A) 81
B) 34
C) 45
D) 18
E) 180
“OEMSEZ OMGMOĞMÜ” Mətni Azərbaycan əlifbasının hərflərini müəyyən vahid sürüşdürməklə orijinaldan alınmış şifrələnmiş mətndir .“AÇAR”- “EGEÜ” uyğunluğunu bilərək yuxarıdakı orijinal mətni tapın.

Əlifba : ABCÇDEƏFGĞHXIİJKQLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
İstinad : bilikli.net
A) Sarışın köməkçi
B) Kainat kiçikdir
C) Qızılı qəhvədan
D) Planet sarıdır
E) Məndən dünyaya
Quruluşuna görə digərlərindən fərqlənən sözü seçin
İstinad : bilikli.net
A) ütü
B) ana
C) kələk
D) mələk
E) ata
Anaqramı həll edin və digərlərindən fərqlənən sözü seçin
İstinad : bilikli.net
A) laax
B) İməğuol
C) adıy
D) cıab
E) stdo
Asif , Vəli və Zakir qardaşlarından biri qonşunun evinin pəncərəsini sındırıb. Qonşu qardaşları sorğuya çəkir. Asif-”Pəncərəni Zakir sındırıb.”, Vəli “-Həmin vaxt mən dərslərimi oxuyurdum” . Qonşu  bilir ki Asif həmişə yalan ,Vəli həmişə doğru danışır.Pəncərəni kim sındırıb?
İstinad : bilikli.net
A) Zakir
B) tapmaq üçün şərtlər kafi deyil
C) şərtlərdə konfilikt var
D) Vəli
E) Asif
Uyğun gələn söz hərf dəyişikliklə yazılıb.Onu tapın.

Bəhs-...
A) baməruhi
B) bamərühi
C) baməqüsi
D) baməsühi
E) baməhəsb
Nəvə babadan bağdakı ağacın neçə yaşı olduğunu soruşdu.Baba ona belə cavab verdi.”-Mənim yaşımın iki misli ilə sənin yaşının yarısının cəmindən bizim ümumi yaşımızı çıxsan ağacın yaşını tapa bilərsən”.Babanın 84 nəvənin 16 yaşı olduğunu bilərək ağacın yaşını tapın.
İstinad : bilikli.net
A) 88
B) 98
C) 87
D) 72
E) 76
Axtarılan ədədi tapın:
Screenshot from 2014-09-26 17:35:08
İstinad : bilikli.net
A) 288
B) 72
C) 2118
D) 192
E) 216
Keçən il atanin yaşı oğulun yaşının üç misli idi.Bu il ananın yaşı oğlunun yaşının iki mislindən 10 yaş çoxdur. Ata anadan 6 yaş böyükdür. Ata, ana və oğulun hazırki yaşlarını tapın.
İstinad : bilikli.net
A) 26,23,9
B) 56,50,17
C) 49,43,16
D) 51,55,12
E) 52,46,18
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top