Tapılan ümumi test sayı : 18

Bu beyt aşağıdakı şairlərdən birinin "Ruhum" adlı şerindəndir:
Mən gedərsəm, var olsun amalım!
Yaşasın şəhriyari-hürriyyət!
A) M.Ə.Sabir
B) M.Hadi
C) Ə.Qəmküsar
D) A.Səhhət
E) S.Mənsur
Yığışdırdılar sözünün morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin:
A) Xəbər şəklinin hekayəsindədir:
B) Düzəltmə feldir.
C) Təsirsiz feldir.
D) Qarşılıq-birgəlik növdədir.
E) Şühudi keçmiş zamandadır.
I növ təyini söz birləşmələrindən ibarət cərgəni göstərin:
A) duzlu xörək, romantik şair, gözəl gün
B) Qoç qoruğu, Maral bulağı, şehli çəmən
C) sarı köynək, əl ağacı, altı qardaş
D) dərin məna, "Anamın kitabı", Koroğlu qalası
E) bulağın gözü, Gəlin qayası, dost ölkə
Düzəltmə fellər olan cərgəni göstərin:
A) oxuyur, yazacaq, yatdı
B) başla, yazıldı, ağarır
C) gəlmək, getmək
D) deyir-gülür, çaşıb qalır
E) gəl, get, işlə
"O, anasını sonsuz bir məhəbbətlə sevən oğuldur" cümləsində təyin nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) sifətlə
B) feli bağlama ilə
C) isimlə
D) feli sifət tərkibi ilə
E) feli sifətlə
"Nə kapitan dillənir, nə də Ülvi düşüncələrini dağıtmaq istəyirdi" cümləsində tabesizlik bağlayıcılarının hansı növü işlənmişdir?
A) bölüşdürmə
B) birləşdirmə
C) qarşılaşdırma
D) aydınlaşdırma
E) inkar
Verilən fikirlərdən hansıları düzgün hesab etmək olmaz?
1. Hər bir elmin özünəməxsus terminləri var.
2. Sözün poetik funksiyası ən çox bədii üslubda özünü göstərir.
3. Bədii üslub elmi təfəkkürün ifadəsi kimi ortaya çıxır.
4. Bədii üslubda dialekt və ləhcə xüsusiyyətlərindən istifadə yolverilməzdir.
5. Üslublar dilin fonetik, leksik və qrammatik normalarına tabedir.
A) 2, 3
B) 1, 3, 5
C) 3, 4, 5
D) 2, 3, 4
E) 3, 4
Hansı cümlə intonasiyası əsasında yaranmış xəbər budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir?
A) Nə qədər Cahandar ağa sağdır, o, kənddə əl-qol aça bilməyəcəkdir.
B) Nə qədər bacarırsan, qabağa get.
C) Yaxşısı budur, gəlin görüləcək işlərimizi müəyyənləşdirək.
D) Adam var başına səpəsən güllər,
Adam var gözünə səpəsən millər.
E) Kimdir, buyursun.
Sayların yazılışca düzgün olanını göstərin:
A) 22-ci
B) 27-inci
C) İgirmi üç
D) XIX-cu
E) 7-nci
"Bir damcı dərman içsən, yaxşı olarsan" cümləsində "damcı" sözü sayla isim arasında gəlmişdir. Belə sözlər necə adlanır?
A) sifət
B) say
C) bağlayıcı
D) qoşma
E) numerativ söz
Hansı cümlədə məcazi mənada işlənmiş söz vardır?
A) Hava çox soyuq idi.
B) Arif şirin çayı içib, həyətə düşdü.
C) Onların arasında soyuq münasibət yaranmışdı.
D) Arif bacısına soyuq su verdi.
E) O, şirin çörəyi xoşlayır.
M.Şəhriyardan gətirilən aşağıdakı bənd hansı nitq formasındadır?
Heydərbaba, ildırımlar şaxanda,
Sellər, sular şaqqıldayıb axanda,
Qızlar ona səf bağlayıb baxanda,
Salam olsun şövkəyüzə, elüzə,
Mənim də bir adım gəlsin dilüzə.
A) həm ədəbi dil, həm də xalq danışıq dili
B) ədəbi dil
C) xalq danışıq dili
D) həm dialekt, həm də xalq danışıq dili
E) dialekt
Dil haqqında verilən fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Dil irqi və irsi cəhətlərlə bağlıdır.
B) Dil ünsiyyət vasitəsidir.
C) İnsanın dik yeriməyə başlaması səsli ünsiyyətin yaranmasında mühüm amil olmuşdur.
D) Dil insana məxsusdur, heyvanlar ancaq münasibəti hiss edə bilər.
E) Dil ictimai hadisədir.
Sözlərdən yalnız biri omonim kimi işlənə bilər:
A) dəftər
B) elm
C) yekun
D) nəticə
E) mətn
Sait səslərdən neçəsi dodaqlanandır?
A) 5
B) 6
C) 3
D) 4
E) 2
Qrammatik şəkilçilərin cərgəsini göstərin:
A) -ımız4, -lar2
B) -ıq4, -qın4
C) -lıq4, -dar
D) -sız, -kar
E) -ış4, -ıl4
Poema sözünün fonetik təhlili ilə bağlı səhv hansı mərhələdədir?
A) [p] kar, [m] cingiltili samitdir.
B) Sözdə 6 səs, 5 hərf vardır.
C) [a] qalın, açıq, dodaqlanmayan, [e] incə, açıq, dodaqlanmayan saitdir.
D) Vurğu üçüncü hecaya düşür.
E) Sözdə ahəng qanunu pozulmuşdur.
Hansı cərgədəki sözlər toplu isimlərdir?
A) dəniz, çay
B) meşə, üzümlük
C) camaat, alay
D) şəhər, kənd
E) əhali, respublika
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top