Tapılan ümumi test sayı : 18

Bu beyt aşağıdakı şairlərdən birinin "Ruhum" adlı şerindəndir:
Mən gedərsəm, var olsun amalım!
Yaşasın şəhriyari-hürriyyət!
A) Ə.Qəmküsar
B) A.Səhhət
C) M.Ə.Sabir
D) S.Mənsur
E) M.Hadi
Yığışdırdılar sözünün morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin:
A) Düzəltmə feldir.
B) Xəbər şəklinin hekayəsindədir:
C) Şühudi keçmiş zamandadır.
D) Təsirsiz feldir.
E) Qarşılıq-birgəlik növdədir.
I növ təyini söz birləşmələrindən ibarət cərgəni göstərin:
A) Qoç qoruğu, Maral bulağı, şehli çəmən
B) sarı köynək, əl ağacı, altı qardaş
C) dərin məna, "Anamın kitabı", Koroğlu qalası
D) duzlu xörək, romantik şair, gözəl gün
E) bulağın gözü, Gəlin qayası, dost ölkə
Düzəltmə fellər olan cərgəni göstərin:
A) oxuyur, yazacaq, yatdı
B) deyir-gülür, çaşıb qalır
C) başla, yazıldı, ağarır
D) gəl, get, işlə
E) gəlmək, getmək
"O, anasını sonsuz bir məhəbbətlə sevən oğuldur" cümləsində təyin nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) feli sifətlə
B) sifətlə
C) feli bağlama ilə
D) isimlə
E) feli sifət tərkibi ilə
"Nə kapitan dillənir, nə də Ülvi düşüncələrini dağıtmaq istəyirdi" cümləsində tabesizlik bağlayıcılarının hansı növü işlənmişdir?
A) bölüşdürmə
B) aydınlaşdırma
C) birləşdirmə
D) inkar
E) qarşılaşdırma
Verilən fikirlərdən hansıları düzgün hesab etmək olmaz?
1. Hər bir elmin özünəməxsus terminləri var.
2. Sözün poetik funksiyası ən çox bədii üslubda özünü göstərir.
3. Bədii üslub elmi təfəkkürün ifadəsi kimi ortaya çıxır.
4. Bədii üslubda dialekt və ləhcə xüsusiyyətlərindən istifadə yolverilməzdir.
5. Üslublar dilin fonetik, leksik və qrammatik normalarına tabedir.
A) 2, 3
B) 3, 4, 5
C) 3, 4
D) 1, 3, 5
E) 2, 3, 4
Hansı cümlə intonasiyası əsasında yaranmış xəbər budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir?
A) Nə qədər bacarırsan, qabağa get.
B) Adam var başına səpəsən güllər,
Adam var gözünə səpəsən millər.
C) Yaxşısı budur, gəlin görüləcək işlərimizi müəyyənləşdirək.
D) Nə qədər Cahandar ağa sağdır, o, kənddə əl-qol aça bilməyəcəkdir.
E) Kimdir, buyursun.
Sayların yazılışca düzgün olanını göstərin:
A) XIX-cu
B) 27-inci
C) 22-ci
D) 7-nci
E) İgirmi üç
"Bir damcı dərman içsən, yaxşı olarsan" cümləsində "damcı" sözü sayla isim arasında gəlmişdir. Belə sözlər necə adlanır?
A) numerativ söz
B) sifət
C) qoşma
D) say
E) bağlayıcı
Hansı cümlədə məcazi mənada işlənmiş söz vardır?
A) O, şirin çörəyi xoşlayır.
B) Arif bacısına soyuq su verdi.
C) Onların arasında soyuq münasibət yaranmışdı.
D) Hava çox soyuq idi.
E) Arif şirin çayı içib, həyətə düşdü.
M.Şəhriyardan gətirilən aşağıdakı bənd hansı nitq formasındadır?
Heydərbaba, ildırımlar şaxanda,
Sellər, sular şaqqıldayıb axanda,
Qızlar ona səf bağlayıb baxanda,
Salam olsun şövkəyüzə, elüzə,
Mənim də bir adım gəlsin dilüzə.
A) ədəbi dil
B) dialekt
C) xalq danışıq dili
D) həm dialekt, həm də xalq danışıq dili
E) həm ədəbi dil, həm də xalq danışıq dili
Dil haqqında verilən fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Dil ictimai hadisədir.
B) Dil ünsiyyət vasitəsidir.
C) Dil irqi və irsi cəhətlərlə bağlıdır.
D) İnsanın dik yeriməyə başlaması səsli ünsiyyətin yaranmasında mühüm amil olmuşdur.
E) Dil insana məxsusdur, heyvanlar ancaq münasibəti hiss edə bilər.
Sözlərdən yalnız biri omonim kimi işlənə bilər:
A) nəticə
B) dəftər
C) yekun
D) mətn
E) elm
Sait səslərdən neçəsi dodaqlanandır?
A) 4
B) 2
C) 3
D) 5
E) 6
Qrammatik şəkilçilərin cərgəsini göstərin:
A) -lıq4, -dar
B) -ımız4, -lar2
C) -ış4, -ıl4
D) -ıq4, -qın4
E) -sız, -kar
Poema sözünün fonetik təhlili ilə bağlı səhv hansı mərhələdədir?
A) Sözdə ahəng qanunu pozulmuşdur.
B) [a] qalın, açıq, dodaqlanmayan, [e] incə, açıq, dodaqlanmayan saitdir.
C) Vurğu üçüncü hecaya düşür.
D) Sözdə 6 səs, 5 hərf vardır.
E) [p] kar, [m] cingiltili samitdir.
Hansı cərgədəki sözlər toplu isimlərdir?
A) camaat, alay
B) şəhər, kənd
C) əhali, respublika
D) meşə, üzümlük
E) dəniz, çay
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top