Tapılan ümumi test sayı : 16

Əsl Azərbaycan sözlərindən ibarət olan sinonimləri göstərin:
A) dairə-çevrə
B) böyük-iri
C) dünya-aləm
D) istedad-bacarıq
E) rütbə-çin
Biri işgüzar sənədlərə daxil deyil:
A) əmr
B) protokol
C) tərcümeyi-hal
D) arayış
E) elan
"Sağ tərəfdə bir qapı var idi. Deyəsən, qonşu otağa açılırdı" nümunəsindəki ara sözün bildirdiyi məna:
A) məlumatın mənbəyi
B) yəqinlik
C) təəssüf
D) güman və şübhə
E) nitqin hissələri arasında əlaqə
III növ təyini söz birləşməsi hansı sıradadır?
A) qol saatı, cib dəftərçəsi
B) asılı tərəf, bürkülü hava
C) idmançıların biri, onların arzusu
D) səpin yeri, alın yazısı
E) əli silahlı, beli kəmərli
Şərt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə baş cümləyə hansı vasitə ilə bağlanmışdır?
Əgər biz düşmənə vaxtında cavab versəydik, bu gün belə böyük bəlalarla üzləşməzdik.
A) "əgər" bağlayıcısı və -sa2 şəkilçisi ilə
B) ədatla
C) bağlayıcı sözlə
D) bağlayıcı ilə
E) -sa2 şəkilçisi ilə
"Quşun qanadı" və "təyyarənin qanadı" birləşmələrindəki "qanad" sözü aşağıdakılardan hansına aiddir?
A) sinonim
B) omonim
C) çoxmənalı söz
D) təkmənalı söz
E) antonim
Azərbaycan dili hansı xüsusiyyətinə görə iltisaqi dillərə daxildir?
A) Türk dilləri ilə qohumluğuna görə
B) Alınma sözlərin azlığına görə
C) Morfoloji quruluşuna görə
D) Lüğət tərkibinin zənginliyinə görə
E) Cümlədəki sözlərin sırasına görə
"Mənim əlim" söz birləşməsinin tərəflərinin qəbul etdiyi   -im şəkilçiləri bir-birindən nə ilə fərqlənir?
A) Hər iki tərəfdəki mənsubiyyət şəkilçisidir.
B) Hər iki tərəfdəki hal şəkilçisidir.
C) Heç nə ilə.
D) Birinci tərəfdəki hal, ikinci tərəfdəki mənsubiyyət şəkilçisidir.
E) Birinci tərəfdəki mənsubiyyət, ikinci tərəfdəki hal şəkilçisidir.
Yalnız təyini əvəzliklərdən ibarət cərgəni göstərin.
A) o, bütün, kim
B) bütün, öz, hər
C) bütün, mən, bu
D) hər, ora, heç kim
E) sən, öz, heç kəs
"Qonaqları şam süfrəsi arxasında əyləşməyə dəvət etdilər" cümləsindəki vasitəli tamamlıq nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) feli sifət tərkibi ilə
B) məsdər tərkibi ilə
C) II növ təyini söz birləşməsi ilə
D) isimlə
E) məsdərlə
Ahəng qanunu hansı sözdə pozulmamışdır?
A) məna
B) vəkil
C) kitab
D) Südabə
E) çinar
"O" əvəzliyindən sonra hansı cümlədə vergül qoyula bilər?
A) O gün gələcək.
B) O işdən birbaşa evə gəlir.
C) O işləmir, oxuyur.
D) O artıq düzəlir.
E) O da bizim günümüzdədir.
"Xəstə" sözünün fonetik təhlilindəki səhvi göstərin.
A) 5 hərf, 5 səsdən ibarətdir.
B) [ə] - incə, açıq, dodaqlanmayan saitdir.
C) Vurğu ikinci hecaya düşür.
D) Sözün hecaları: xəs-tə
E) Samitlərin üçü də kardır.
Şerdə hansı misralarda ön şəkilçili söz vardır?
Bivəfanın, müxənnətin, nakəsin,
Doğru sözün, düz ilqarın görmədim.
Namərdin dünyada çox çəkdim bəhsin,
Namusun, qeyrətin, arın görmədim.
A) 2-ci, 3-cü
B) 3-cü, 4-cü
C) 1-ci, 2-ci
D) 1-ci, 3-cü
E) 2-ci, 4-cü
Hansı cümlədə qoşma işlənmişdir?
A) Digər tərəfin də rəyini öyrənmək lazımdır.
B) Qarşı səkidə çoxlu adam dayanmışdı.
C) Nazir jurnalistlərə əlavə məlumat verdi.
D) Heç vaxt onu tək buraxmazdıq.
E) Düşmənə qarşı mübarizədə birlik lazımdır.
Müraciət etiketlərini göstərin.
1. Xanım!                      2. Salam!                  3. Əlvida!
4. Mübarək!                  5. Var ol!                   6. Cənab!
A) 1, 6
B) 4, 5
C) 3, 4
D) 2, 3, 4
E) 1, 2, 5
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top