Tapılan ümumi test sayı : 16

Əsl Azərbaycan sözlərindən ibarət olan sinonimləri göstərin:
A) dairə-çevrə
B) böyük-iri
C) rütbə-çin
D) dünya-aləm
E) istedad-bacarıq
Biri işgüzar sənədlərə daxil deyil:
A) protokol
B) arayış
C) əmr
D) tərcümeyi-hal
E) elan
"Sağ tərəfdə bir qapı var idi. Deyəsən, qonşu otağa açılırdı" nümunəsindəki ara sözün bildirdiyi məna:
A) güman və şübhə
B) nitqin hissələri arasında əlaqə
C) təəssüf
D) yəqinlik
E) məlumatın mənbəyi
III növ təyini söz birləşməsi hansı sıradadır?
A) əli silahlı, beli kəmərli
B) idmançıların biri, onların arzusu
C) qol saatı, cib dəftərçəsi
D) asılı tərəf, bürkülü hava
E) səpin yeri, alın yazısı
Şərt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə baş cümləyə hansı vasitə ilə bağlanmışdır?
Əgər biz düşmənə vaxtında cavab versəydik, bu gün belə böyük bəlalarla üzləşməzdik.
A) bağlayıcı sözlə
B) -sa2 şəkilçisi ilə
C) ədatla
D) bağlayıcı ilə
E) "əgər" bağlayıcısı və -sa2 şəkilçisi ilə
"Quşun qanadı" və "təyyarənin qanadı" birləşmələrindəki "qanad" sözü aşağıdakılardan hansına aiddir?
A) omonim
B) antonim
C) təkmənalı söz
D) sinonim
E) çoxmənalı söz
Azərbaycan dili hansı xüsusiyyətinə görə iltisaqi dillərə daxildir?
A) Cümlədəki sözlərin sırasına görə
B) Alınma sözlərin azlığına görə
C) Morfoloji quruluşuna görə
D) Lüğət tərkibinin zənginliyinə görə
E) Türk dilləri ilə qohumluğuna görə
"Mənim əlim" söz birləşməsinin tərəflərinin qəbul etdiyi   -im şəkilçiləri bir-birindən nə ilə fərqlənir?
A) Birinci tərəfdəki mənsubiyyət, ikinci tərəfdəki hal şəkilçisidir.
B) Hər iki tərəfdəki mənsubiyyət şəkilçisidir.
C) Birinci tərəfdəki hal, ikinci tərəfdəki mənsubiyyət şəkilçisidir.
D) Heç nə ilə.
E) Hər iki tərəfdəki hal şəkilçisidir.
Yalnız təyini əvəzliklərdən ibarət cərgəni göstərin.
A) bütün, öz, hər
B) hər, ora, heç kim
C) sən, öz, heç kəs
D) o, bütün, kim
E) bütün, mən, bu
"Qonaqları şam süfrəsi arxasında əyləşməyə dəvət etdilər" cümləsindəki vasitəli tamamlıq nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) feli sifət tərkibi ilə
B) məsdər tərkibi ilə
C) məsdərlə
D) II növ təyini söz birləşməsi ilə
E) isimlə
Ahəng qanunu hansı sözdə pozulmamışdır?
A) məna
B) kitab
C) çinar
D) vəkil
E) Südabə
"O" əvəzliyindən sonra hansı cümlədə vergül qoyula bilər?
A) O işləmir, oxuyur.
B) O işdən birbaşa evə gəlir.
C) O da bizim günümüzdədir.
D) O gün gələcək.
E) O artıq düzəlir.
"Xəstə" sözünün fonetik təhlilindəki səhvi göstərin.
A) Vurğu ikinci hecaya düşür.
B) Samitlərin üçü də kardır.
C) [ə] - incə, açıq, dodaqlanmayan saitdir.
D) Sözün hecaları: xəs-tə
E) 5 hərf, 5 səsdən ibarətdir.
Şerdə hansı misralarda ön şəkilçili söz vardır?
Bivəfanın, müxənnətin, nakəsin,
Doğru sözün, düz ilqarın görmədim.
Namərdin dünyada çox çəkdim bəhsin,
Namusun, qeyrətin, arın görmədim.
A) 1-ci, 2-ci
B) 2-ci, 3-cü
C) 1-ci, 3-cü
D) 2-ci, 4-cü
E) 3-cü, 4-cü
Hansı cümlədə qoşma işlənmişdir?
A) Qarşı səkidə çoxlu adam dayanmışdı.
B) Nazir jurnalistlərə əlavə məlumat verdi.
C) Heç vaxt onu tək buraxmazdıq.
D) Digər tərəfin də rəyini öyrənmək lazımdır.
E) Düşmənə qarşı mübarizədə birlik lazımdır.
Müraciət etiketlərini göstərin.
1. Xanım!                      2. Salam!                  3. Əlvida!
4. Mübarək!                  5. Var ol!                   6. Cənab!
A) 4, 5
B) 1, 6
C) 3, 4
D) 1, 2, 5
E) 2, 3, 4
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top