Tapılan ümumi test sayı : 20

Epik əsər yazmış sənəkarları göstərin:
I. Qazi Bürhanəddin
II. Arif Ərdəbili
III. İmadəddin Nəsimi
IV. Şah İsmayıl Xətai
A) II, IV
B) II, III
C) I, III
D) III,  IV
E) I, II
M.P.Vaqif və Q.Zakir yaradıcılığı üçün ortaq cəhətlər:
1. Həm lirik, həm də epik əsərlərin yazılması.
2. İctimai motivli satirik şerlərin yazılması.
3. Həm əruz, həm də heca vəznində satirik şerlərin yazılması.
4. Məhəbbətin və real gözəlliyin tərənnümü.
5. Həm nəzmlə, həm də nəsrlə  əsərlərin yazılması.
A) 3, 4
B) 1, 2, 4
C) 1, 3
D) 4, 5
E) 2, 4, 5
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanından götürülmüş aşağıdakı parçada hansı obrazdan bəhs olunur?
"Oğuzun ol kişi tamam bilicisiydi. Nə dersə olardı, qayibdən dürlü xəbər söylərdi ... oğuz qövmünün müşkülünü həll edərdi. Hər nə iş olsa ... danışmayınca işləməzlərdi. Hər nə ki buyursa, qəbul edərlərdi. Sözün tutub tamam edərlərdi."
A) Qazan xan
B) Dədə Qorqud
C) Beyrək
D) Dirsə xan
E) Bayandır xan
"Füyuzat" jurnalının redaktoru:
A) Ömər Faiq Nemanzadə
B) Həsən bəy Zərdabi
C) Əhməd bəy Ağaoğlu
D) Məhəmməd Hadi
E) Əli bəy Hüseynzadə
Məsnəvi formasında yazılmış bu əsərin mərkəzində Tülkü surəti dayanır:
A) B.Şirvani. "Töhfətül-əhbab"
B) M.Füzuli. "Söhbətül-əsmar"
C) M.B.Xalxali. "Sələbiyyə"
D) A.Bakıxanov. "Mişkatül-ənvar"
E) S.Ə.Şirvani. "Aslan və iki öküz"
"Yerdən ayağını quş kimi üzüb,
Yay kimi dartılıb, ox kimi süzüb,
Yenə öz sürünü nizamla düzüb,
Baş alıb gedirsən hayana ceyran?" -   misralarında hansı bədii təsvir vasitəsindən istifadə edilmişdir?
A) epitet
B) təşbeh
C) mübaliğə
D) metonimiya
E) metafora
"Səmirə bəziləri kimi qorxaq deyil" cümləsində əvəzliyin hansı növü işlənmişdir?
A) qayıdış
B) təyini
C) qeyri-müəyyən
D) şəxs
E) işarə
Sözün poetik funksiyası ən çox hansı üslubda özünü göstərir?
A) publisistik
B) məişət
C) bədii
D) elmi
E) rəsmi-işgüzar
"Yandırılacaq" sözünün çorfoloji təhlilində  buraxılmış səhvi göstərin:
A) -ıl   məchul növ şəkilçisidir.
B) Yan   feli sözün köküdür.
C) -acaq  qəti gəəcək zaman şəkilçisidir.
D) -dır  icbar növün şəkilçisidir.
E) Düzəltmə feldir, nə edəcəkdir? sualına cavab verir.
Göstərilən xüsusiyyətlərdən biri feli bağlamaya aid edilə bilməz:
A) Ətrafına söz toplaya bilir.
B) Təsirli və təsirsiz olur.
C) Məchul, qayıdış, icbar və sair növlərdə işlənir.
D) Təsdiq və inkarda olur.
E) Zamana görə dəyişir?
"Bu da bir həqiqətdir ki, Azərbaycanın minillik tarixi üzrə ilk araşdırmalar əsas etibarilə əsrimizin ortalarından aparılmağa başlanmışdır" tabeli mürəkkəb cümlədə hansı sintaktik vəzifəni daşıyır?
A) zaman zərfliyi
B) təyin
C) xəbər
D) mübtəda
E) tamamlıq
"Ömrün uzun olsun!", "Canın sağ olsun!", "Bəxtin ağ olsun!"nümunələri nitq etiketlərinin hansı növünə aiddir?
A) alqış
B) ayrılma
C) görüşmə
D) müraciət
E) təbrik
Mürəkkəb sözü göstərin:
A) Gəncə şəhəri
B) dərs oxumaq
C) günə baxan
D) boşqab
E) ağ daş
"O" əəzliyindən sonra qoyulmuş vergül işarəsi hansı vəziyyətdə doğru deyil?
A) O, oxumalı idi.
B) O, məğrur bir vəziyyət aldı.
C) O, səyahətdən yorulmayıb.
D) O, sirri yenə də gizli saxladı.
E) O, 19-cu dəstənin fəxridir.
"Bizcə bu işdə çətinlik olmayacaq" cümləsindəki ara sözün bildirdiyi məna:
A) güman və şübhə
B) nitqin hissələri arsında əlaqə
C) yəqinlik
D) təəssüf
E) məlumatın mənbəyi
"Doğru" sözünün qoşma vəzifəsində işləndiyi cümləni göstərin:
A) Doğru söz acı olar, nəticəsi şirin.
B) Doğru büdrəyər, amma yıxılmaz.
C) Könül, doğru yoldan gəl olma kənar.
D) Uşaq anasına doğru can atırdı.
E) Doğruya zaval yoxdur, çəksələr min divana.
Tabe tərəfi düzəltmə sifət olan I növ təyini söz birləşməsini göstərin:
A) Təcrübəli bağban
B) çoxlu məsələ
C) ipək köynək
D) şirindil uşaq
E) həmin tapşırıq
Hansı sözdə ahəng qanunu pozulmuşdur?
A) ovçuluq
B) hərəkətsizlik
C) məktəblilər
D) gətirdilər
E) idarə
Hansı fikir səhvdir?
A) Dilçilik elmi ictimai hadisə olan dili tədqiq edir.
B) Fonetika, leksikologiya, qrammatika dilçiliyin şöbələridir.
C) Lüğətçilik dilçiliyin təcrübi sahələrindən biridir.
D) Dilçiliyin dialekt və şivələri öyrənən sahəsi etimologiya adlanır.
E) Türklərin ilk ən böyük dilçisi XI əsr alimi M.Kaşğaridir.
"Sağ tərəfdə bir qapı var idi. Deyəsən, qonşu otağa açılırdı" nümunəsindəki ara sözün bildirdiyi məna:
A) yəqinlik
B) məlumatın mənbəyi
C) təəssüf
D) nitqin hissələri arasında əlaqə
E) güman və şübhə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top