Tapılan ümumi test sayı : 20

Epik əsər yazmış sənəkarları göstərin:
I. Qazi Bürhanəddin
II. Arif Ərdəbili
III. İmadəddin Nəsimi
IV. Şah İsmayıl Xətai
A) II, IV
B) II, III
C) III,  IV
D) I, II
E) I, III
M.P.Vaqif və Q.Zakir yaradıcılığı üçün ortaq cəhətlər:
1. Həm lirik, həm də epik əsərlərin yazılması.
2. İctimai motivli satirik şerlərin yazılması.
3. Həm əruz, həm də heca vəznində satirik şerlərin yazılması.
4. Məhəbbətin və real gözəlliyin tərənnümü.
5. Həm nəzmlə, həm də nəsrlə  əsərlərin yazılması.
A) 4, 5
B) 2, 4, 5
C) 3, 4
D) 1, 2, 4
E) 1, 3
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanından götürülmüş aşağıdakı parçada hansı obrazdan bəhs olunur?
"Oğuzun ol kişi tamam bilicisiydi. Nə dersə olardı, qayibdən dürlü xəbər söylərdi ... oğuz qövmünün müşkülünü həll edərdi. Hər nə iş olsa ... danışmayınca işləməzlərdi. Hər nə ki buyursa, qəbul edərlərdi. Sözün tutub tamam edərlərdi."
A) Beyrək
B) Dədə Qorqud
C) Bayandır xan
D) Qazan xan
E) Dirsə xan
"Füyuzat" jurnalının redaktoru:
A) Həsən bəy Zərdabi
B) Əhməd bəy Ağaoğlu
C) Məhəmməd Hadi
D) Ömər Faiq Nemanzadə
E) Əli bəy Hüseynzadə
Məsnəvi formasında yazılmış bu əsərin mərkəzində Tülkü surəti dayanır:
A) M.Füzuli. "Söhbətül-əsmar"
B) M.B.Xalxali. "Sələbiyyə"
C) A.Bakıxanov. "Mişkatül-ənvar"
D) S.Ə.Şirvani. "Aslan və iki öküz"
E) B.Şirvani. "Töhfətül-əhbab"
"Yerdən ayağını quş kimi üzüb,
Yay kimi dartılıb, ox kimi süzüb,
Yenə öz sürünü nizamla düzüb,
Baş alıb gedirsən hayana ceyran?" -   misralarında hansı bədii təsvir vasitəsindən istifadə edilmişdir?
A) metonimiya
B) təşbeh
C) mübaliğə
D) epitet
E) metafora
"Səmirə bəziləri kimi qorxaq deyil" cümləsində əvəzliyin hansı növü işlənmişdir?
A) şəxs
B) təyini
C) qayıdış
D) qeyri-müəyyən
E) işarə
Sözün poetik funksiyası ən çox hansı üslubda özünü göstərir?
A) elmi
B) publisistik
C) bədii
D) məişət
E) rəsmi-işgüzar
"Yandırılacaq" sözünün çorfoloji təhlilində  buraxılmış səhvi göstərin:
A) -dır  icbar növün şəkilçisidir.
B) Düzəltmə feldir, nə edəcəkdir? sualına cavab verir.
C) -ıl   məchul növ şəkilçisidir.
D) -acaq  qəti gəəcək zaman şəkilçisidir.
E) Yan   feli sözün köküdür.
Göstərilən xüsusiyyətlərdən biri feli bağlamaya aid edilə bilməz:
A) Ətrafına söz toplaya bilir.
B) Zamana görə dəyişir?
C) Təsirli və təsirsiz olur.
D) Təsdiq və inkarda olur.
E) Məchul, qayıdış, icbar və sair növlərdə işlənir.
"Bu da bir həqiqətdir ki, Azərbaycanın minillik tarixi üzrə ilk araşdırmalar əsas etibarilə əsrimizin ortalarından aparılmağa başlanmışdır" tabeli mürəkkəb cümlədə hansı sintaktik vəzifəni daşıyır?
A) təyin
B) zaman zərfliyi
C) tamamlıq
D) mübtəda
E) xəbər
"Ömrün uzun olsun!", "Canın sağ olsun!", "Bəxtin ağ olsun!"nümunələri nitq etiketlərinin hansı növünə aiddir?
A) ayrılma
B) təbrik
C) görüşmə
D) alqış
E) müraciət
Mürəkkəb sözü göstərin:
A) Gəncə şəhəri
B) ağ daş
C) dərs oxumaq
D) boşqab
E) günə baxan
"O" əəzliyindən sonra qoyulmuş vergül işarəsi hansı vəziyyətdə doğru deyil?
A) O, sirri yenə də gizli saxladı.
B) O, 19-cu dəstənin fəxridir.
C) O, səyahətdən yorulmayıb.
D) O, oxumalı idi.
E) O, məğrur bir vəziyyət aldı.
"Bizcə bu işdə çətinlik olmayacaq" cümləsindəki ara sözün bildirdiyi məna:
A) yəqinlik
B) təəssüf
C) güman və şübhə
D) məlumatın mənbəyi
E) nitqin hissələri arsında əlaqə
"Doğru" sözünün qoşma vəzifəsində işləndiyi cümləni göstərin:
A) Uşaq anasına doğru can atırdı.
B) Doğruya zaval yoxdur, çəksələr min divana.
C) Doğru söz acı olar, nəticəsi şirin.
D) Doğru büdrəyər, amma yıxılmaz.
E) Könül, doğru yoldan gəl olma kənar.
Tabe tərəfi düzəltmə sifət olan I növ təyini söz birləşməsini göstərin:
A) çoxlu məsələ
B) həmin tapşırıq
C) ipək köynək
D) Təcrübəli bağban
E) şirindil uşaq
Hansı sözdə ahəng qanunu pozulmuşdur?
A) gətirdilər
B) ovçuluq
C) məktəblilər
D) idarə
E) hərəkətsizlik
Hansı fikir səhvdir?
A) Dilçiliyin dialekt və şivələri öyrənən sahəsi etimologiya adlanır.
B) Lüğətçilik dilçiliyin təcrübi sahələrindən biridir.
C) Fonetika, leksikologiya, qrammatika dilçiliyin şöbələridir.
D) Türklərin ilk ən böyük dilçisi XI əsr alimi M.Kaşğaridir.
E) Dilçilik elmi ictimai hadisə olan dili tədqiq edir.
"Sağ tərəfdə bir qapı var idi. Deyəsən, qonşu otağa açılırdı" nümunəsindəki ara sözün bildirdiyi məna:
A) güman və şübhə
B) təəssüf
C) nitqin hissələri arasında əlaqə
D) yəqinlik
E) məlumatın mənbəyi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top